Spelreklam av internationellt tv-bolag förbjuden vid vite

Utgivningsdatum 13.10.2021 9.22
Nyhet

Polisstyrelsen har den 16 september 2021 förbjudit bolaget Eurosport SAS (Eurosport) att marknadsföra penningspel på finska fastlandet på tv-kanalen Eurosport 1.

Förbudet är i kraft i tre månader och det måste åtlydas från och med 30 dagar från delfåendet om inte besvärsmyndigheten förordnar något annat. Enligt Polisstyrelsens uppgifter har Eurosport fått del av beslutet den 28 september 2021. Polisstyrelsen har ställt Eurosport ett vite på 800 000 euro för att förstärka förbudet. Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Polisstyrelsen har upptäckt marknadsföring av penningspel på tv-kanalen Eurosport 1 som kan ses i Finland. Marknadsföring av penningspel har förekommit regelbundet, i stor utsträckning och redan under flera år. Marknadsföring av penningspel har visats i reklamer under reklampauser av tv-sändningar. 

– Övervakningsprocessen i enlighet med vår lagstiftning ger företag möjlighet att rätta till sin verksamhet och bli hörda, berättar överinspektör Anna-Emilia Sirén från Polisstyrelsens lotteriförvaltning.

Eurosport har dock trots flera uppmaningar fortsatt marknadsföringen som myndigheten har ansett som lagstridig. 

Polisstyrelsen anser att spelreklamerna på kanalen har riktats till finska fastlandet och konsumenter som befinner sig där. Till exempel har finska bankers bankkoder visats som autentiseringsalternativ i reklamerna. Dessutom har spelreklamerna i fråga i regel sänts på finska och de har visats under reklampauser av tv-sändningar som riktats till Finland. Dessutom har en känd person som endast är känd nationellt i Finland uppträtt i spelreklamerna och när det gäller ansvarsfullt spelande har det hänvisats till Peluuri som förebygger skadeverkningar av penningspel i Finland.

Tillsynsprocessen har ofta effekt redan före ett beslut om förbud

Innan marknadsföringsförbudet utfärdades har Polisstyrelsen lämnat ett utlåtande om marknadsföring av penningspel till bolaget och påpekat att Veikkaus Ab har ensamrätt till marknadsföring av penningspel på finska fastlandet. Polisstyrelsen konstaterade i sitt utlåtande bland annat att marknadsföringen på kanalen bryter mot Finlands nationella lagstiftning trots att marknadsföringen genomförs utanför Finlands gränser. Eurosport har inte gett något svar på Polisstyrelsens utlåtande som lämnades i mars 2021. 

– Utgångspunkten för tillsynen är att använda hela verktygslådan från lindrigare metoder till hårdare, konstaterar Sirén. Som myndighet beaktar vi den andra partens ståndpunkter. Vid behov förbjuder vi den verksamhet som vi anser som lagstridig. 

Ofta har tillsynsprocessen effekt redan när myndigheten framför sin syn om att verksamheten strider mot lagen. Det har uppstått meningsskiljaktigheter med TV-bolag speciellt när det gäller EU-rättens inverkan på verksamhetens lagstridighet. Polisstyrelsen har riktat åtgärder även mot två andra internationella TV-bolag utöver Eurosport. Den ena av bolagen har slutat marknadsföring av penningspel som riktats till Finland. Tillsynsåtgärderna mot det andra bolaget pågår fortfarande.

Ingripande i lagstridig verksamhet och marknadsföring av penningspel är en lagstadgad uppgift av Polisstyrelsen 

Enligt lotterilagen är det förbjudet att sälja eller förmedla lotter till ett penningspel som inte har anordnats av Veikkaus Ab samt att marknadsföra sådana lotterier. Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnande av lotterier och kan förbjuda lagstridigt andordnande och marknadsföring av penningspel.

Syftet med det finska penningspelsystemet är att förebygga och minska de skadeverkningar som penningspel medför. Anordnande av lotterier övervakas för att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotterier, för att hindra oegentligheter och brott samt för att minska de sociala och hälsomässiga skadeverkningar som lotterier ger upphov till.

– Marknadsföring av penningspel regleras strikt i lotterilagen för att kunna skydda konsumenter för skadeverkningar som penningspel medför. Gränsöverskridande marknadsföring av penningspel som strider mot lotterilagen strävar efter att öka spelande av penningspel och har en skadlig inverkan på hur syften med Finlands penningspelsystem uppfylls, säger Sirén. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillsyn över penningspel