Tillägg till pressmeddelandet Den första helelektriska patrullbilen för polisen

30.6.2021 14.28
Nyhet

eVitos överlåtelsetillfälle 30.6.2021: Polisöverdirektörens tal.

Ärade minister, stadsdirektör, bästa representanter för media,

Den största enskilda källan av koldioxidutsläpp som polisen genomför med sin egen ramfinansiering är användningen av fossila bränslen i trafiken. Polisen använder sammanlagt cirka 1 500 bilar, varav endast en bråkdel, dvs. lite över 170 stycken använder något annat än bensin och diesel som bränsle. Under 2020 och 2021 har polisen skaffat i större grad både hybridfordon och helt eldrivna fordon och börjat övergå till att använda laddningsbara bilar i uppgifter där de laddningsbara bilarnas egenskaper är tillräckliga för att sköta polisens uppgifter. Vad gäller övergången har man börjat med allmänna civilfordon som ersätter bilar som använder fossilt bränsle.

Enligt Polisstyrelsens planer är de bilar som förnyas i närmaste framtiden allmänna civilbilar som ersätts med plug-in hybrider. Om erfarenheterna från helt eldrivna for-don är positiva, kommer även dessas andel av de upphandlade bilarna att utökas.

Det ska dock beaktas att elektrifieringen av polisens fordonspark, för att på så sätt minska användningen av fossilt bränsle och därigenom minska koldioxidavtrycket, är starkt beroende av hur polisens eget byggande av laddningsnätverket för helt el-drivna fordon och laddbara hybridbilar framskrider. År 2020 kom man bra igång med byggandet av laddningsstationerna: med det beviljade anslaget byggdes sammanlagt 174 stycken laddningsstationer, vilket motsvarar 24 procent av de eftersträvade 718 laddningsstationerna före år 2025. Under det gångna året har motsvarande finansie-ring tyvärr inte funnits och därför har man inte kunnat utvidga laddningsnätverket så som man planerat.

Ärade åhörare,

Vi ser framför oss den första helt eldrivna skåpbil som skaffats för polisens bruk. Det är fråga om ett helt nytt experiment, genom vilken vi kommer att samla erfarenhet om hur denna typ av fordon lämpar sig för utförande av polisens övervaknings- och larmuppgifter. Polisstyrelsen har riktat fordonet till Polisinrättningen i Tavastland för att användas i patrullverksamhet. Med detta val vill polisen för sin egen del ge sitt starka stöd till Lahtis som europeisk miljöhuvudstad 2021.

Ifall erfarenheterna från pilotfordonet är goda och fordonets egenskaper lämpar sig för fullt utförande av polisuppdrag, kommer andelen av de helt eldrivna skåpbilarna, som används i patrullering, utökas i framtiden enligt planerna och inom ramen för det tidigare nämnda laddningsnätverkets utvidgning.

Ärade minister, stadsdirektör, bästa representanter för media,

Polisen vill för sin del vara i förtruppen för att främja Finlands utveckling till ett eko-nomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Utan särskild finansiering och tilläggsfinan-siering, som beviljas till dessa ovan nämnda investeringar, kommer man dock inte inom polisen att kunna förverkliga de i färdplanen planerade åtgärderna för mins-kande av koldioxidavtrycket.
Jag vill till slut tacka Polisinrättningen i Tavastland för deltagandet i detta viktiga pilot-projekt och jag önskar er också framgång i genomförandet av projektet.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Trafik
Polisstyrelsen
polisen