Två kriminella grupper förklarades upplösta – Polisstyrelsen ger anvisningar om övervakningen

16.2.2021 13.03
Nyhet

Östra Nylands tingsrätt har den 15 februari 2021 förklarat de oregistrerade föreningarna United Brotherhood (UB) och Bad Union (BU) upplösta.

Talan om upplösning av organisationerna väcktes av specialiståklagaren vid Södra Finlands åklagardistrikt och Polisstyrelsen den 6 september 2019. Enligt talan ansågs att United Brotherhood är en förbjuden förening som avses i 3 § i föreningslagen och har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag och god sed. Bad Union ansågs ha medverkat i United Brotherhoods verksamhet som strider mot god sed.

Tingsrätten anser i sin dom att UB:s och BU:s verksamhet har på ett så iögonenfallande sätt varit lagstridig att det allmänna intresset kräver upplösning av dem. En varning kan inte anses som tillräcklig påföljd. UB och BU ska därför förklaras upplösta.

Tingsrätten anser det klarlagt i målet att alla kriterier för en förbjuden förening som nämns i 3 § i föreningslagen uppfylls när det gäller UB samt när det gäller BU som utgör en del av UB:s verksamhet. UB och BU är således sådana förbjudna föreningar som avses i bestämmelserna.

UB:s och BU:s verksamhet har uppenbart stridit mot strafflagen vilket framgår av ett stort antal domar för grova brott. Tingsrätten anser således att UB:s och BU:s verksamhet har på ett väsentligt sätt varit lagstridig. Med beaktande av det som har yttrats om UB:s och BU:s verksamhet anser tingsrätten att deras verksamhet även väsentligt stridit mot god sed.

Strategin för bekämpning av organiserad brottslighet

Syftet med strategin för bekämpning av organiserad brottslighet är att försvaga och förebygga verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet så att den organiserade brottsligheten minskar och inte utvecklas i mer allvarlig riktning som fenomen. Ett särskilt mål är att förhindra den organiserade brottslighetens inverkan på samhällets verksamhet, att förhindra organisering av brottslingar och framhäva att deltagande i verksamhet som har koppling till organiserad brottslighet inte är något lockande alternativ. 

Polisen ska använda effektiva metoder för att bekämpa organiserad brottslighet. Utöver traditionella metoder för brottsbekämpning och straffprocess understryks bl.a. förebyggande verksamhet och administrativa bekämpningsmetoder. Bekämpning av organiserad brottslighet med administrativa metoder innebär att medlemskap i en organiserad kriminell grupp beaktas mer systematiskt än i nuläget i olika administrativa processer för beslutsfattande för att förebygga brott.

Övervakning av gruppernas verksamhet

Ett beslut om att upplösa verksamheten av en viss grupp med stöd av föreningslagen (503/1989) ska inte anses i sig som en effektiv metod att förhindra verksamheten av en grupp eller flera grupper. Det ger dock polisen en möjlighet att ingripa när det upptäcks att den förbjudna verksamheten uppenbart fortsätter till exempel i form av möten i lokaler som grupperna har i sitt bruk, uppträdande eller aktivitet i deras namn eller värvning av nya medlemmar i grupperna. 

Tingsrättens avgörande är den första i sitt slag när det gäller en organiserad kriminell grupp i Finland. I Europa har beslut om att förbjuda verksamhet av grupper fattats i Holland, Tyskland och Danmark. Polisstyrelsen kommer att ge anvisningar till polisenheter om övervakning av de nämnda grupperna. Vid övervakning och ingripande i verksamheten beaktas proportionalitetsprincipen, principen om minsta olägenhet och principen om ändamålsbundenhet som definieras i polislagen (872/2011).

Medan talan om upplösning har varit under behandling har Polisstyrelsen fått förfrågningar om Polisstyrelsen kommer att väcka talan om upplösning även mot andra organiserade kriminella grupper. Polisstyrelsen sätter sig nu noga in i tingsrättens avgörande, speciellt i dess motiveringar, och bedömer inverkan av beslutet. Något beslut om att väcka talan mot andra grupper har inte fattats.

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet
Polisstyrelsen
mc-gäng
organiserad brottslighet