Utrymme för förbättring i att följa reglerna för övergångsställen

Utgivningsdatum 2.5.2022 15.32
Nyhet

Enligt resultaten från polisens övervakning av övergångsställen är många fordonsförare inte tillräckligt uppmärksamma i närheten av övergångsställen och iakttar inte särskild försiktighet när de närmar sig ett övergångsställe.

– Ett flertal förare försummade att ge fotgängare fri passage och passerade fordon som stannat framför ett övergångsställe utan att själva stanna, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Vid den temaövervakning som syftade till att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter övervakade polisen under två veckor säkerheten vid övergångsställen och särskilt iakttagandet av reglerna för övergångsställen. Övervakningen var huvudsakligen inriktad på förare av motordrivna fordon och deras trafikbeteende vid övergångsställen.
Under övervakningsveckorna påfördes förare av motordrivna fordon 379 avgiftspåföljder för olika grader av försummelse av reglerna för övergångsställen. 

Enligt Kallio var polisen tvungen att under övervakningsveckorna ingripa i beteendet hos alla grupper av trafikanter.

De flesta sanktioner, totalt 185, utfärdades till förare av motordrivna fordon för att de inte lämnade fotgängare fri passage. Det näst största antalet sanktioner, 95, utfärdades för s.k. giljotin, då ett fordon passerar ett annat fordon som stannat framför ett övergångsställe utan att stanna.

Bilister fick dessutom sammanlagt 95 avgifter för trafikförseelse och 99 böter för andra överträdelser av reglerna för övergångsställen. 

Cyklister och förare av lätta elfordon fick 91 anmärkningar och 34 avgifter för trafikförseelse för försummelse av reglerna för övergångsställen. I 74 fall fick fotgängare en anmärkning eller påfördes en avgift för trafikförseelse för att ha gjort sig skyldiga till att gå mot rött ljus.