Verksamhets- och utvecklingsplan för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhet 2022-2030

Tekijät
Arbetsgruppen för polisens verksamhets- och utvecklingsplan för trafikövervakning och trafiksäkerhet 2021-2030. Ordförande Hannu Kautto.
Julkaisusarja
Polisstyrelsens publikationsserie
Julkaisuvuosi
2022
Numero
2
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-7267-22-6
Sivut
62
Tiedosto
Lataa

För att stärka den strategiska styrningen och resultatstyrningen av polisens trafiksäkerhetsarbete publicerade inrikesministeriet 2.6.2021 Polisens program för trafikövervakning och trafiksäkerhet 2021–2030. I programmet förpliktar inrikesministeriet Polisstyrelsen att genomföra programmets mål för trafiksäkerhetsarbetet. I detta syfte har Polisstyrelsen utarbetat denna verksamhets- och utvecklingsplan för trafikövervakningen och trafiksäkerheten för åren 2022–2030. I planen dras det upp riktlinjer inte bara för trafikövervakningen utan också för all annan verksamhet som påverkar trafiksäkerheten inom olika sektorer av polisverksamheten.

De samhälleliga effektmålen för polisens trafiksäkerhetsarbete är förutom att upprätthålla trafiksäkerheten också att minska antalet dödsfall i trafiken, allvarliga skador och grå ekonomi inom den yrkesmässiga trafiken samt att förebygga, avslöja, utreda och föra trafikbrott och brott som förekommer i trafiken till åtalsprövning.

För att målen ska nås förutsätts att: 1) trafikövervakningen och trafiksäkerhetsarbetet är förebyggande, samarbetsinriktat och informationsdrivet och stödjer polisens övriga mål, 2) kompetensen säkerställs, 3) tekniken utnyttjas effektivt och 4) polisen kommunicerar aktivt och effektivt. De riktlinjer och prioriteringar som främjar dessa förutsättningar har skrivits in i det fjärde kapitlet i planen. I fråga om kommunikation har man till skillnad från andra använt en likadan åtgärdstabell som för centrala effektmålen nedan.

Syftet med polisens trafiksäkerhetsarbete är att minska de samhälleliga olägenheterna och förbättra trafiksäkerheten genom att i synnerhet påverka: 1) körhälsa och vakenhetstillstånd, 2) alkohol, droger och läkemedel, 3) unga, 4) körsätt och körhastigheter, 5) användning av säkerhetsbälten, skyddsanordningar och skyddsutrustning för barn, 6) ouppmärksamhet (teknisk utrustning, mobil utrustning, annat beteende), 7) fotgängare, cyklister och beteende vid övergångsställen, 8) yrkesmässig trafik, transportbrottslighet och grå ekonomi inom vägtrafiken. Utvecklingsåtgärderna för dessa centrala effektmål inom trafiksäkerhetsarbetet har införts i tabellerna i det femte kapitlet i planen i enlighet med metoderna för att möjliggöra polisens strategi 2020–2024.

En separat rapport om bedömningen av hur målen för polisens trafiksäkerhetsarbete har uppnåtts och av arbetets effektivitet publiceras i Polisyrkeshögskolans publikationsserie. Bedömningen av effektiviteten behandlas i kapitel sex i planen. Utifrån resultaten strävar man efter att i bedömningen av trafiksäkerhetsarbetets effektivitet bättre än tidigare beakta bl.a. medborgarperspektivet.

Planen har beretts av en sektorsövergripande arbetsgrupp vid Polisstyrelsen, och representanter för olika intressentgrupper har hörts under arbetets gång.