56 toimenpide-ehdotusta poliisin lupahallinon kehittämiseen

Julkaisuajankohta 19.8.2022 15.34
Uutinen

Lupahallinnon tilaa koskeva selvitys on valmistunut. Apulaispoliisipäällikkö Jarmo Nykänen Itä-Suomen poliisilaitoksesta toteutti selvityshankkeen Poliisihallituksen toimeksiannosta.

Raportissa esitetään yhteensä 56 toimenpidesuositusta. Suositukset koskevat esimerkiksi Poliisihallituksen organisoitumista ja tulosohjausta, poliisilaitosten työprosessien yhtenäistämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista. Poliisihallitus laatii suositusten perusteella toimenpidesuunnitelman aikataulutuksineen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipposen mukaan selvitystyön havaintoja ja suosituksia tullaan jatkossa hyödyntämään myös muussa lupahallinnon kehittämisessä, kuten erinäisissä hankkeissa sekä tulosohjauksen, mittaristojen ja raportoinnin kehittämisessä. 

- Huomioitavaa toimenpidesuosituksissa on se, että merkittäviltä osin niiden toteuttamiseen ei tarvita lisää rahaa, koneita, tekniikkaa tai henkilöstöä. Tarvitaan vain uudenlaista ajattelua, organisointia, tekemistä ja johtamista, Piipponen sanoo.

Lisää tehokkuutta, suorituskykyä ja vaikuttavuutta

Lupahallinnon tila -selvityshankkeen tavoitteena oli arvioida, millä keinoilla poliisin lupahallintoa tulee kehittää, jotta toiminnan tehokkuus, suorituskyky ja vaikuttavuus olisivat parhaalla mahdollisella tasolla nyt ja lähitulevaisuudessa. Selvitystyössä tuli ottaa huomioon toimintaympäristö ja ennustettavissa olevat muutokset.

Selvitystyö tehtiin haastattelemalla keskeisiä lupahallintoon liittyviä tahoja ja niiden asiantuntijoita: Poliisihallituksen eri vastuualueet ja yksiköt, poliisilaitokset, keskusrikospoliisi, poliisiammattikorkeakoulu, suojelupoliisi, syyttäjälaitos, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö. Lisäksi haastateltiin lupahallinnon eri substanssiasioiden asiantuntijoita.

Haastatteluissa kartoitettiin muun muassa työprosesseihin, lainsäädäntöön ja lupahallinnon organisointeihin liittyviä ongelmia sekä kehittämismahdollisuuksia.

Merkittäväksi osaksi selvitystyötä tuli eri tietojärjestelmistä saatujen tietojen analysointi. Tällä tavoin löytyi runsaasti yksittäisiä asioita, joissa esimerkiksi poliisilaitosten kirjaamis- tai lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden soveltamiskäytännöissä oli eroavaisuuksia.

Lisäksi löytyi hyviä työprosesseja, joita voi hyödyntää laajemminkin eri poliisilaitoksissa.
Lupahallinnon tilaa ei ole valtakunnallisesti tarkasteltu aikaisemmin näin laajasti.

Uusien passi- ja henkilökorttihakemusten määrä laskussa

Uusien passi- ja henkilökorttihakemusten määrä lähti heinäkuussa pieneen laskuun.

Koulujen alettua uusien asioiden määrä väheni entisestään. Pandemia-aikana syntynyttä uusimisvelkaa on saatu kurottua umpeen ja arvion mukaan lupahallinnon asiamäärät vakiintuvat lähelle normaalia tasoa syksyn aikana. 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen