Allt oftare transporteras miljöfarligt avfall olagligt utomlands från Finland

Utgivningsdatum 17.5.2021 9.01
Nyhet

Centralkriminalpolisen har sedan början av år 2020 utrett en exceptionellt omfattande och internationell miljöbrottshelhet, som består av tre fall av misstänkt grov miljöförstöring, delvis samma personer är misstänkta för brotten. Olaglig handel med miljöfarligt avfall är ett växande fenomen.

Den estniska myndighet som ansvarar för internationella avfallstransporter underrättade hösten 2019 Finlands miljöcentral om en avfallslast som hade stoppats i hamnen i Tallinn. Granskningen av lasten avslöjade att avfallet inte var sådant bygg- och rivningsavfall som uppgavs i transporthandlingen, utan finfördelat underkorn som uppstår vid mekanisk hantering av avfall. Det fanns inte transporttillstånd för detta material. Det kom fram att företagaren mellan maj och oktober 2019 med oriktigt tillstånd i 70 partier hade hunnit transportera ca 1 700 ton underkorn innan det åkte fast vid kontrollen och tillståndet återtogs. Underkorn är finmaterial som inte kan återvinnas på samma sätt som bygg- och rivningsavfall och därför behövs särskilt tillstånd för transport av sådant material.

Finlands miljöcentral lämnade en begäran om utredning till Centralkriminalpolisen som började utreda saken som misstänkt grov miljöförstöring. Det kom fram att de misstäkta förutom underkorn utan tillstånd hade transporterat till Estland över 860 ton transformatorolja mellan maj 2018 och november 2019.

Det andra fallet i helheten hänför sig till en begäran om utredning Miljöcentralen våren 2020 lämnade till Centralkriminalpolisen. Med anledning av begäran redde polisen ut att det fanns skäl att misstänka en företagare för grov miljöförstöring. Polisen misstänker att företagaren år 2018 utan avfallstransporttillstånd till Estland transporterade sammanlagt ca 2 600 ton spillolja som är klassificerad som farligt avfall.

Det tredje misstänkta miljöförstöringsfallet gäller en iakttagelse som gjordes i samband med ett finskt företags interna granskning. Enligt iakttagelsen hade företaget i april–maj 2020 fört in spillolja från Estland. Miljöcentralen tog reda på att de som tog in avfallet inte hade ansökt om ett sådant tillstånd som behövs för avfallstransport. Polisen misstänker dem för grov miljöförstöring. Vid förundersökningen misstänks att sammanlagt ca 670 ton avfall i 26 lass olovligen transporterades till Finland från Estland. Det finns inte skäl att misstänkta brott inom det finska företag där iakttagelsen gjordes. 

Brottshelheten avslöjades genom myndighetssamarbete

Både finländska och utländska personer och företag ingår i utredningarna av avfallstransporter. I denna förundersökningshelhet är sex personer misstänkta för brott och sju företag har en koppling till utredningarna. Gemensamt för de tre fallen i denna helhet är att de misstänkta delvis är de samma. Avsikten är att vinningen från de misstänkta brotten ska redas ut och beslagtas.  

– Under förundersökningen har flera personer förhörts, polisen har samarbetat mycket intensivt med såväl nationella som internationella myndigheter. Polisen har tillsammans med estniska förundersökingsmyndigheter bildat en gemensam utredningsgrupp. Förundersökningen pågår fortfarande, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Lauri Pajunoja vid Centralkriminalpolisen.

Översikt av internationella olagliga avfallstransporter

Avfallsbrottsligheten hör till miljöbrottslighetens viktigaste hotbilder i Finland. Lägesbilden över olaglig avfallshandel ingår i övervakningsmyndigheternas, Centralkriminalpolisens, Tullens och Finlands miljöcentrals aktualitetsöversikt.

Globalt beräknas vinsterna från olaglig avfallshandel vara lika stora som vinsterna från narkotikasmuggling.

– I Centraleuropa är gränsöverskridande avfallstransporter och "dumpning" allvarligt och är en verksamhet som delvis utövas av organiserad brottslighet och stora brottsvinster eftersträvas. I skenet av de avslöjade olagliga avfallstransporterna kan man dra slutsatsen att Finland är en del av det centraleuropeiska brottsfenomenet, säger miljöbrottskoordinator, kriminalkommissarie Riku Lindqvist vid Centralkriminalpolisen.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter