Antalet brott som kommit till polisens kännedom har blivit färre, men utredningstiderna längre

Utgivningsdatum 27.7.2021 10.12
Nyhet

På riksnivå har polisen under perioden januari–juni i år fått kännedom om ca 227 000 strafflagsbrott. Det är cirka fyra procent färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Även om det totala antalet strafflagsbrott är lägre jämfört med situationen för ett år sedan, ser man en ökning i antalet sexualbrott, utpressningsbrott och trafikbrott.

Samtidigt har dock utredningstiderna i genomsnitt blivit 17 dagar längre. 

– De långa utredningstiderna beror på flera faktorer. Bland annat ökar de krävande och grova brotten ständigt och det fordrar krävande utredningsåtgärder. Dessutom ökar cyberbrottsligheten. Digitalt bevismaterial ingår för närvarande i så gott som alla brott och då tar den tekniska undersökningen mera tid, berättar polisdirektör Sanna Heikinheimo från Polisstyrelsen. 

Reserestriktionerna har också bidragit till att det funnits färre utlänningar bland målsägande och misstänkta i brottmål jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

– När restriktionerna slopas återstår det att se om människor börjar röra sig i strida strömmar och om det kommer att synas som ett snabbt ökat antal uppdrag och brott, påpekar polisdirektör Heikinheimo.

Narkotikabrotten på nedgående, användningen av narkotika förväntas dock öka 

Antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom har minskat jämfört med läget för ett år sedan. Nedgången är cirka 27 procent.

Antalet narkotikabrott som polisen får kännedom om kan variera mycket olika år, beroende på om polisen får kännedom om brottshelheter som omfattar flera brott och flera misstänkta. Sådana är bland annat de fall där narkotikahandel på nätet avslöjas.

– Trots att antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom minskar, indikerar de brott som polisen och Tullen har avslöjat en ökad narkotikaanvändning, konstaterar polisdirektör Heikinheimo.

Denna slutsats får stöd av de regelbundna enkätundersökningar om narkotikabruket och av de avloppsvattenundersökningar i de större städerna som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gör. 

Den ökade användningen av narkotika syns också på att allt fler rattfyllerifall beror på narkotiska ämnen. Medan över 50 procent av rattfyllerifallen ännu för två år sedan berodde på alkohol, är andelen som endast beror på alkohol för närvarande mindre än hälften.

Hemutryckningar sysselsätter fortfarande mycket 

Antalet hemutryckningar uppvisar en ökning på cirka fyra procent jämfört med perioden januari–juni i fjol. 

Mest beror det enligt Sanna Heikinheimo på coronan och de begränsningar som den medfört för restauranger och annars. 

– Det psykiska illamåendet och utsattheten under coronan syns i polisens uppdrag och återspeglas i våldsamt och exceptionellt störande beteende. Vi följer noga antalet hemutryckningar och uppmärksammar under uppdragen särskilt barnens situation i familjerna. På grund av det fortsatta pandemiläget och de lokala restriktionerna antas antalet hemlarm hållas på hög nivå.  

Sexualbrotten och utpressningsbrotten ökar 

I januari–juni 2021 fick polisen kännedom om närapå 2500 sexualbrott. Jämfört med motsvarade tidpunkt i fjol är det en ökning på cirka 27 procent. I siffran ingår bland annat sexuella trakasserier, våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.

Den nedstängning som började i mars i fjol kan å ena sidan synas i lägre siffror för fjolåret, medan å andra sidan människor den här våren trots det svåra coronaläget har rört på sig mera och varit aktivare, vilket kan ha höjt siffrorna för i år.

Också antalet utpressningsbrott fortsätter att öka. Polisen har fått kännedom om cirka 700 fler fall än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Ökningen förklaras av den utpressning som riktats mot psykoterapicentret Vastaamos kunder.

Under det senaste året har också företag och organisationer inom den offentliga sektorn globalt utsatts för kampanjer med utpressningsprogram och för överbelastningsattacker, där målorganisationerna har pressats på pengar och eventuellt också hotats med informationsläckage i samband med dataintrånget. 

Det totala antalet trafikbrott på snabb uppgång – i synnerhet de ungas trafikbeteende är oroande

Trafikbrotten har ökat i år. Även om coronan har minskat trafikvolymerna på vägarna, har det totala antalet trafikbrott ökat med cirka åtta procent. 

I synnerhet har antalet fall av äventyrande av trafiksäkerheten ökat betydligt, skillnaden mot motsvarande tidpunkt i fjol är så mycket som 25 procent. Dessutom har trafikpolissektorn varit sysselsatt bland annat med att övervaka hastigheter, cruising-evenemang och den moped- och motorcykeltrafik som med vårens ankomst kommit igång.

– Polisen har i någon mån lyckats öka mängden arbetstid som anvisas för trafikövervakning och då särskilt för övervakning av den tunga trafiken. Trafikbrottslighet är dold brottslighet: ju mera övervakning, dess fler statistikförda brott. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bra att vi har lyckats avslöja allt fler allvarliga trafikbrott. 

Efterfrågan på tillståndstjänster har gått upp – situationen normaliseras småningom 

Efterfrågan på tillståndstjänster har ökat. Särskilt efterfrågan på identitetskort har ökat kraftigt. Det har beviljats betydligt fler identitetskort än i januari–juni 2020, på riksnivå har antalet gått upp med cirka 32 procent

Också när det gäller passansökningar har det blivit livligare och under sommarmånaderna är det rusning att vänta på polisstationerna. Under sommaren förväntas även offentliga tillställningar börja arrangeras.   

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet