Antalet brott som misstänks ha begåtts av unga har ökat betydligt i början av året

Utgivningsdatum 17.8.2023 14.39
Nyhet

Antalet rån som misstänks ha begåtts av unga har ökat med nästan 40 procent i början av året och misshandelsbrotten med omkring en fjärdedel jämfört med motsvarande period året innan.

Rattfyllerifallen bland unga ökade med omkring nio procent och till exempel fallen av grovt äventyrande av trafiksäkerheten bland 17-åringar med över en fjärdedel.

– De flesta unga uppför sig bra. Ändå är bland annat utslagning, brott som begåtts av ungdomar, gatugäng, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rusmedel verklighet och har inte bara synts i den offentliga debatten utan också i polisens vardag, säger polisdirektör Sanna Heikinheimo.

Åldersgränsen för straffrättsligt ansvar är 15 år. Vålds- och särskilt rånbrotten bland unga har utvecklats i en oroväckande riktning under de senaste åren. Antalet misstänkta brott bland minderåriga har mer än fördubblats sedan 2015. Den grova ungdomsbrottsligheten är också delvis kopplad till gatugäng.

I fjol registrerades nästan tiotusen våldsbrott, dvs. misshandel, rån och brott mot liv, bland unga under 21 år, vilket är omkring en fjärdedel (23 %) fler än året innan.

Också i början av året har ökningen varit snabb. Antalet rån som misstänks ha begåtts av personer under 15 år har under januari–juni ökat med 48 procent och bland 15–17-åringar med 53 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Figur: Misstänkta våldsbrott bland unga (misshandel, brott mot liv och rån) kvartalsvis 20212023 enligt åldersgrupp.

Polisen fick under januari–juni kännedom om nästan femtusen misshandelsbrott där den misstänkte var under 21 år, dvs. en fjärdedel (26 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. I åldersgruppen under 15 år var ökningen 28 procent och i åldersgruppen 15–17 år 38 procent.

Figur: Misstänkta misshandelsbrott bland unga kvartalsvis 2021–2023 enligt åldersgrupp.

Det behövs mer multiprofessionellt förebyggande arbete

Enligt en analys som Centralkriminalpolisen gjorde i fjol har ökningen av ungdomsbrottsligheten inte kunnat påvisas ha ett nära samband med någon viss befolkningsgrupp, region, företeelse eller plats för händelsen. Trots den enhetliga utvecklingen är brottsnivån bland unga med utländsk bakgrund dock klart högre än bland unga med finländsk bakgrund.

– Det hör till ungdomen att prövar gränserna, men att begå brott eller vara rädd för att bli offer för brott borde inte höra till någons ungdom. Här ser polisen nu en oroväckande utveckling, säger polisinspektör Pekka Heikkinen.

– En del ungdomar mår allt sämre, riskerar att marginaliseras och hamna på en brottslig väg som i värsta fall leder till gatugäng och ytterligare till organiserad brottslighet.

Också i Sydöstra Finland har antalet brott som misstänks ha begåtts av personer under 15 år och antalet samtal vid förundersökning ökat.

Polisens och andra gruppers förebyggande arbete behövs i allt högre grad också utanför förundersökningen innan man hamnar in på en brottslig väg. Även undersökningar visar att ett tidigt ingripande är effektivast, konstaterar kommissarie Markus Purtanen.

– Familjevåld och brott som begås av unga beaktas vid de regionala säkerhetsprogramsarbetsgruppernas möten. Genom uppföljning och myndighetssamarbete kan man bäst ingripa i de bakomliggande orsakerna till illamående så att så många unga som möjligt kan leva i en trygg vardag.

2000 fall av misstänkt rattfylleri bland unga i början av året

Polisen är också oroad över ungas beteende i trafiken. Antalet fall av misstänkt rattfylleri bland unga i åldern 15–24 år ökade i början av året med omkring nio procent. Det var nästan tvåtusen fall.

Enbart i juli ökade antalet fall av rattfylleri relaterat till narkotika bland 18–20-åringar med 36 procent jämfört med juli i fjol.

Fallen av grovt äventyrande av trafiksäkerheten bland 17-åringar ökade med över en fjärdedel.

– Olyckorna bland unga förare har ofta att göra med till exempel med att man kör för fort, kör berusad, inte använder säkerhetsanordningar eller kör av vägen, men dessa faktorer är snarare uttryck för sådana handlingar bland unga som har andra bakomliggande orsaker, säger polisöverinspektör Pasi Rissanen.

– Man måste hitta multiprofessionella lösningar på dem, både när det gäller mentalvårdstjänster, undervisning i skolan och bedömning av nuvarande praxis för körtillstånd.

Man kan komma för att diskutera de ungas situation med polisen

De ungas situation och säkerheten i närområdet kan diskuteras med polisen lördagen den 26 augusti vid de evenemang på polisens dag som ordnas på olika håll i landet.

Information om evenemangen finns på polisens webbtjänst poliisi.fi/sv/polisensdag

Centralkriminalpolisen har sammanställt statistiken över våldsbrott ur informationssystemet för polisärenden 7.8.2023. Siffrorna innehåller endast uppgifter där den brottsmisstänkte är känd och de ändras ännu i synnerhet för 2023.

Termen ”ung” är vidsträckt och hänvisar också i lagstiftningen i olika sammanhang till olika åldersgrupper. Begreppet har här begränsats till att gälla personer under 21 år, eftersom det med ung förbrytare hänvisas till 15–20-åringar i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation (633/2010). Eftersom det har observerats betydande förändringar i våldsbrotten också i fråga om personer under 15 år, har också personer under 15 år tagits med i granskningen.

I den trafikbrottsstatistik som Polisstyrelsen sammanställer ingår unga i åldern 15–24 år.

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Trafik