Antalet miljöbrott minskade förra året

Utgivningsdatum 11.11.2022 12.05
Nyhet

Antalet miljöbrott och naturresursbrott minskade år 2021 jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet. Även ringa brott på förseelsenivå, som klassificeras som miljöbrott minskade.

Som helhet minskade antalet brott som klassificeras som miljöbrott klart under 2021 jämfört med tidigare år. 

Dessa uppgifter framgår av Översikten av miljöbrott 2021 som lagts ut på polisens webbplats. I översikten presenteras miljöbrott som kommit till polisens, tullens, gränsbevakningsväsendets och åklagarmyndighetens kännedom enligt brottsbenämning åren 2017–2021. 

Det totala antalet miljöbrott enligt 48 kapitel i strafflagen var 447 år 2021, medan antalet året innan var 546. Till exempel inträffade 182 brott med anknytning till miljöförstöring (210 under 2020), 5 (7) fall av grov miljöförstöring och 212 (269) miljöförseelser.

År 2021 uppgick antalet brott som äventyrar hälsa och säkerhet till 539 jämfört med 518 året innan. Dylika brott är bland annat sprängämnesbrott (133 under 2021 och 2020) och vårdslös hantering (539 år 2021 och 518 år 2020).

Förundersökningsmyndighetens miljöbrottsstatistik baserar sig på den brottsrubricering under vilken ärendet har utretts i förundersökningsskedet. När ärendet går vidare till åtalsprövning och domstolsbehandling kan brottsbenämningen ha ändrats. I översikten presenteras också exempelfall på miljöbrott under olika brottsrubriceringar samt förundersökningsmyndighetens och domstolens statistik.

Lägesbild av miljöbrottslighet

Miljöbrottsöversikten publiceras årligen. Översikten tar upp aktuella frågor som rör förebyggande av miljöbrott. 

– Miljöbrottsöversikten 2022 presenterar information om miljöbrottslighet i allmänhet och information om bland annat miljöbrottslighet i Finland mot bakgrund av statistik, nationella och internationella hotbilder inom miljöbrottslighet, lagändringar, de senaste rättsfallen och information om olika myndigheters roller och befogenheter när det gäller att förebygga miljöbrott", säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen.
Den nationella uppföljningsgruppen för miljöbrott som bildats av myndigheterna vid olika organisationer, ger en lägesbild av miljöbrottsligheten i Finland.

Uppföljningsgruppen har utarbetat en årlig rapport sedan 1997. 

Utvecklingen, uppföljningen och den årliga rapporteringen av Finlands förebyggande av miljöbrott i myndighetssamarbete har ansetts vara bra även internationellt. 
– Uppföljningsgruppen har under årens lopp lämnat ett antal rekommendationer gällande effektivering av förebyggandet av miljöbrott, utveckling av lagstiftningen och samarbetet mellan myndigheterna, vilka även har genomförts i praktiken. Bland annat har utarbetandet av en nationell strategi för att bekämpa miljöbrott utarbetats på initiativ av övervakningsgruppen.

Strategin och den tillhörande handlingsplanen har utarbetats i samarbete mellan miljöövervaknings- och förundersökningsmyndigheterna.  I början av 2021 slutfördes den första uppdateringen av strategin som gäller till 2026. Samtidigt publicerades det fjärde åtgärdsprogrammet.  Under hösten 2022 bereds en uppdatering av handlingsplanen för 2023–2024. 

Verksamheten ska göras effektivare på gräsrotsnivå

En verkställande arbetsgrupp under ledning av miljöministeriet övervakar verkställandet av handlingsplanen. 

De regionala samarbetsgrupperna, som bildats av myndigheterna som arbetar med att förebygga miljöbrott år 2016, omfattar hela landet och verksamheten är väletablerad. Som ett resultat av i förväg planerade gemensamma operativa projekt har det varit möjligt att avslöja nya miljöbrott som annars inte skulle ha kommit till myndigheternas kännedom. 

– Eftersom miljöbrott till stor del utgör dold brottslighet, har det intensifierade avslöjande samarbetet mellan myndigheterna varit framgångsrikt för att lösa miljöbrott. Efter att myndighetsverksamheten organiserades bättre under den föregående strategiperioden, kommer tyngdpunkten i förebyggandet av miljöbrott att flyttas till att göra verksamheten effektivare på gräsrotsnivå under den pågående perioden. Målet är även att förebygga miljöbrott genom att öka den allmänna medvetenheten om förpliktelserna i miljö- och naturskyddslagstiftningen och ordna informationskampanjer om miljöbrottsteman.  

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen