Brottsmisstanke: Tusentals ton avfall har transporterats olagligt mellan Finland och Estland

Utgivningsdatum 31.1.2022 10.50
Nyhet

Centralkriminalpolisen är klar med sin förundersökning som omfattar tre misstänkta grova miljöförstöringar. Polisen har sedan början av år 2020 utrett en omfattande och internationell miljöbrottshelhet. Polisen informerade om förundersökningen i maj 2021.

Bilden visar den avfallslast som hösten 2019 stoppades i hamnen i Tallinn och skickades tillbaka till Finland då övervakningsmyndigheternas granskning visade att avfallet inte var sådant bygg- och rivningsavfall som tillståndet gällde. Bild: Polisen

Finländska och estländska personer och företag har kopplingar till de utredda avfallstransporterna. De tre fall som ingår i härvan utreddes av finska och estniska förundersökningsmyndigheter i samarbete, gemensamt för fallen är delvis samma misstänkta.

1 700 ton byggavfall transporterades olovligt från Finland till Estland

Den första misstänkta grova miljöförstöringen gäller olovlig transport av byggavfall från Finland till Estland. Den här verksamheten avslöjades då den estniska myndighet som ansvarar för internationella avfallstransporter, hösten 2019 underrättade Finlands miljöcentral om en avfallslast som hade stoppats och granskats i hamnen i Tallinn.  

Det kom fram att avfallet inte var sådant bygg- och rivningsavfall som uppgavs i transporthandlingen, utan finfördelat underkorn som uppstår vid mekanisk hantering av avfall. För detta material fanns det inget transporttillstånd.  Underkorn är finmaterial som inte kan återvinnas på samma sätt som bygg- och rivningsavfall och därför krävs ett särskilt tillstånd för transport av sådant material.

Förundersökningen om den misstänkta grova miljöförstöringen påbörjades på Centralkriminalpolisen med anledning av Miljöcentralens begäran om utredning. Utgående från det som kommit fram vid utredningen misstänker polisen att ett finskt företag mellan maj och oktober 2019 med ett felaktigt tillstånd hann transportera ca 1 700 ton underkorn i 70 partier innan företaget åkte fast vid granskningen och tillståndet drogs in.

Olovlig transport av oljeavfall mellan Estland och Finland

Under förundersökningen gällande transporten av underkorn kom det fram att de misstänkta förutom underkornet dessutom mellan maj 2018 och november 2019 utan tillstånd från Finland till Estland transporterade transformatorolja, som är klassificerad som farligt avfall. Miljöcentralen lämnade en begäran om utredning till Centralkriminalpolisen och utgående från förundersökningen misstänker polisen att en finsk företagare gjort sig skyldig till grov miljöförstöring genom att utan avfallstransporttillstånd transportera sammanlagt ca 860 ton spillolja från Finland till Estland.

Det tredje misstänkta grova miljöbrott som utreddes av Centralkriminalpolisen gäller 26 lass spillolja som utan tillstånd transporterats från Estland till Finland. Ett finskt företag upptäckte vid sin interna inspektion att spillolja i april-maj 2020 hade hämtats till företaget från Estland.

Företaget underrättade Miljöcentralen, som lämnade begäran om utredning till Centralkriminalpolisen. Miljöcentralen tog reda på att de som tog in avfallet inte hade ansökt om det tillstånd som behövs för avfallstransport. Efter förundersökningen misstänker polisen att de som tog in avfallet gjorde sig skyldiga till grov miljöförstöring då de utan tillstånd till Finland tog sammanlagt ca 670 ton avfall i 26 lass. 

– Polisen misstänker inget brott beträffande det finska företag som upptäckte saken och anmälde händelsen till myndigheterna, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Lauri Pajunoja vid Centralkriminalpolisen. 

De misstänkta förnekar sin skul

I denna härva är sex personer misstänkta för brott i Finland och sammanlagt sju finska och estniska företag har en direkt koppling med saken. 

Utredningen i Estland leds av distriktåklagaren Jürgen Hüva vid Norra åklagarämbetet. Han säger att  företagens nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar misstänks ha handlat medvetet och i samråd för att undvika kostnaderna för avfallstransport. 

– Samtliga misstänkta har vid förundersökningen förnekat att de gjort sig skyldiga till brott, säger Pajunoja.

Syftet med de lagar som reglerar transport och hantering av avfall är att i mottagarlandet säkra hanteringen så att människors hälsa inte äventyras och miljöskadorna minimeras.  Bedömningen av riskerna och planeringen av riskhanteringen sker från fall till fall och som en del av myndigheternas miljötillståndsbehandling och är en förutsättning för att tillstånd ska beviljas. 

– Om avfall transporteras utan tillstånd eller med felaktiga tillstånd, har myndigheterna ingen möjlighet att bedöma hanteringen av avfall som ska transporteras och riskerna för miljön. Det leder till en fara för att avfallshanteringen inte sköts korrekt, förtydligar Pajunoja. 

För utredningen bildade polisen tillsammans med estniska förundersökingsmyndigheter en gemensam utredningsgrupp.  I utredningsgruppen ansvarar Finland och Estland enligt överenskommelse om utredningen av de brott det egna landets medborgare misstänks ha gjort sig skyldiga till.

– Vi har utrett ett brott som överskred nationsgränserna och då behövs bevis från de båda länderna och ett intensivt samarbete. Inom en gemensam utredningsgrupp kan förundersökningsmyndigheterna i länderna snabbare och mer okomplicerat utbyta information, säger Hüva.

– En förutsättning för utredning av internationell olaglig avfallstransport är intensiv informationsväxling mellan nationella myndigheter. Utredningen av brotten lyckades tack vare myndighetssamarbete, tackar Pajunoja.

Ärendet lämnas nu för Finlands del till åklagare vid Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter