Kör alltid om en cyklist på tillräckligt avstånd

23.6.2021 10.35
Nyhet

Statsförvaltningen har vidtagit åtgärder som syftar till att öka cyklingen. Coronaepidemin har också bidragit till cyklingens popularitet. Nu när sommarloven börjar är det troligt att det blir fler cyklister på våra landsvägar än tidigare somrar, även på sträckor som inte har cykelbanor. För att säkerställa smidigt, bekvämt och säkert körande under sommarsemestern vill polisen påminna bilisterna om säker omkörning och att beakta cyklisterna.

I vägtrafiklagen föreskrivs att ett omkörande fordon ska hålla ett betryggande avstånd till det fordon eller den gående som körs om och även i övrigt se till att omkörningen inte äventyrar säkerheten. Det gäller till exempel även omkörning av en cyklist. I Finland är minimiavståndet vid omkörning av en cyklist inte fastställt i lag, men minimiavståndet på 1,5 meter som antecknats i lagen i flera länder gäller som en bra tumregel även hos oss. 
 
Redan luftflödet från ett fordon som kör om på nära avstånd kan utgöra en risk för cyklisten. Använd alltså filen för mötande trafik när du kör om en cyklist. Sänk också hastigheten när du kör om cykeln för att minska inverkan av luftflödet. Omkörningssituationen ska vara säker och den omkörande ska försäkra sig om att vägen är fri över en tillräckligt lång sträcka och att hen under hela omkörningen kan hålla tillräckligt avstånd till den omkörde. Om det inte är möjligt att försäkra sig om dessa ska föraren vänta på ett säkert omkörningsställe. Säkerheten är på den omkörandes ansvar. 


Cyklisten ska köra så långt ute på högra kanten som det är möjligt 
 


Cyklisten som blir omkörd har också skyldigheter. Enligt vägtrafiklagen ska det fordon som blir omkört till vänster på den mötande trafikens sida hålla så långt till höger som möjligt med beaktande av den övriga trafiken och förhållandena i övrigt. Det är viktigt för bilisten att förstå att det på vägkanten ofta finns tjälhål, bullerräfflor eller andra faktorer som förhindrar körning, vilka gör att det inte är säkert att köra längs kantlinjen utan det är nödvändigt att köra på ett lite längre avstånd från vägkanten.
 
Fordonets hastighet får inte ökas och omkörningen får inte heller på annat sätt försvåras. Den som färdas avsevärt långsammare än andra fordon ska, för att underlätta omkörning på en smal eller krokig körbana eller när den mötande trafiken är livlig, vid behov minska farten och i möjligaste mån lämna väg. Fordonet får då tillfälligt föras på vägrenen, om det inte äventyrar säkerheten eller i onödan hindrar den övriga trafiken.
 
En cyklist ska gärna göra sig synlig. Särskilt när det regnar, skymmer eller sikten i övrigt är försämrad, gör synliga körkläder och lampor körningen säkrare.
 
Säkra körkilometer! 

Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
organisationer {system)
trafik