Nya handbok för undersökning av barnbrott samlar god praxis mellan två pärmar

Utgivningsdatum 27.1.2022 13.08
Nyhet

Polisen och Institutet för hälsa och välfärds projekt Barnahus har gett ut en handbok som fungerar som en samlande handbok för utredning av vålds- och sexualbrott mot barn. Handboken innehåller information om förundersökningsåtgärder för polisen.

Idén till en handbok till stöd för barnbrottsutredningar uppstod när de polisexperter som deltog i projektet, överkommissarie Miia Lehtinen och överkonstapel Maria Rossi, besökte polisinrättningarna hösten 2020. 

 – Vid diskussionerna med brottsutredare och undersökningsledare framkom tio förbättringsobjekt som skulle kunna bidra till att utveckla utredningen av vålds- och sexualbrott mot barn. Vi identifierade bland annat behovet av att centralisera barnbrottsutredningarna, öka samarbetet med andra myndigheter och utveckla utredarnas handledning, säger överkommissarie Lehtinen, en av handbokens redaktörer.

Barnets bästa i fokus

Utredning av vålds- och sexualbrott mot barn är särskilt krävande. I utredningarna behövs sektorsövergripande samarbete med bl.a. polis, läkare, psykologer och åklagare. Handboken syftar till att stödja en högkvalitativ förundersökning som tar hänsyn till barnets bästa och samarbetet med intressentgrupperna.

– Som ett resultat av ett fungerande förundersökningssamarbete förverkligas straffansvaret för brott som riktar sig mot barn. Handboken kommer förhoppningsvis också att påskynda processen när det gäller brott mot barn. En kvalitativ och effektiv straffprocess ligger i allas intresse, säger Yrjö Reenilä, specialåklagare inom Barnahus-projektet.

Kapitlen i handboken har skrivits av flera yrkespersoner från polisen, Polisyrkeshögskolan, enheter inom rättspsykologi och rättspsykiatri för barn och unga, andra myndigheter samt tredje sektorn. 

– Att se till barnets bästa och få en helhetsbild av situationen lyckas endast genom sektorsövergripande samarbete. Därför ombads experter från olika sektorer att delta i utarbetandet av handboken, säger Lehtinen.

Handboken finns tillgänglig för alla

Handboken för utredning av vålds- och sexualbrott mot barn på finska finns tillgänglig på polisens webbplats. Handboken finns tills vidare tillgänglig på finska och ska översättas också till svenska. Handboken ersätter inte befintliga officiella anvisningar och föreskrifter från Polisstyrelsen, utan syftet med handboken är att komplettera dem med konkreta instruktioner. 

Handboken gjordes offentlig för att den lätt ska vara tillgänglig för både myndigheter och medborgare. Även om handboken i första hand är riktad till myndigheter som utför förundersökning, fungerar den också som undervisnings- och bakgrundsmaterial till exempel för personer som i sitt arbete kan möta minderåriga brottsoffer.

– Med hjälp av handboken kan också medborgarna få en uppfattning om hur polisen undersöker sensitiva brott och vad som är bra att veta om fenomenet, säger Lehtinen. 

Barn kan vara offer för många olika brott, t.ex. människohandel eller hedersvåld. Likaså varierar offrens bakgrund. Det är därför som handbokens sjätte del handlar om utsatta specialgrupper. 

– Vi vill öka medvetenheten om hur olika barn och brottsoffer ska bemötas. Brottsoffer i en straffprocess kan vara ett spädbarn, en regnbågsungdom, ett barn som tvingats till äktenskap eller som har upplevt hedersvåld. Handboken ger information om hur offren ska bemötas sensitivt med beaktande av brottets särdrag och barnets bakgrund, säger Lehtinen.

Brott och utredning Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet