Offentlig kungörelse POL-2024-73965

Utgivningsdatum 17.5.2024 10.22 | Publicerad på svenska 17.5.2024 kl. 10.37

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 17.05.2024. Meddelandets diarienummer är POL-2024-73965.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande.

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

Brottsanmälan 5770/R/9196/24, tvångsmedel PAI1

Egendom som kungöras 2: Arbetskläder, byxor Dimex
Egendom som kungöras 3: Arbetskläder, väst 2 st
Egendom som kungöras 4: Varningsskylt

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat.

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Uleåborg