Polisen fortsätter att utveckla utredning av människohandelsbrott

Utgivningsdatum 30.12.2021 17.46
Nyhet

Polisstyrelsen analyserar biträdande justitiekanslerns beslut angående utredning av människohandelsbrott och bedömer vilka utvecklingsåtgärder som krävs utöver de insatser som polisen vidtagit de senaste åren.

– En del av åtgärderna, som att inrätta ett nationellt team med inriktning på utredning av människohandelsbrott, är så färska att deras inverkan ännu inte avspeglas i biträdande justitiekanslerns bedömningar, säger polisinspektör Teemu Saukoniemi vid Polisstyrelsen.
Saukoniemi påminner också om att bakom beslutet påverkar brottsutredningens belastning, vilket avspeglas i förundersökningarnas förlängning även vid andra grova brott.

- Polisen utvecklar hela brottsutredningen i korsvågorna de tillgängliga resurserna och ena sidan och de lagenliga skyldigheter och andra sidan, såsom utökade formaliteter och skyldigheten att utreda alla brott oavsett hur allvarliga de är. Polisen gör sitt bästa även om ekvationen inte är lätt, säger Saukoniemi.

Plan om nya åtgärder

Enligt polisinspektör Måns Enqvist har bekämpning av  människohandelsbrott inom polisen utvecklats genom flera olika åtgärder.

– Som tur är har åtgärderna gått framåt jämfört med ärendet som utvärderats av biträdande justitiekanslern. Bland annat har vi satsat på utbildning i bekämpning av människohandel varav en del är obligatoriskt för alla poliser.  Det nationella utredningsgruppen för människohandelsbrott vi inrättat och de nätverk som stödjer det, samt Centralkriminalpolisens människohandelsfunktion, har gett resultat på kort tid. Polisöverdirektören har redan i går bett om en plan om nya nödvändiga åtgärder som ska presenteras för honom i slutet av januari 2022, säger polisinspektör Enqvist.

De centrala utvecklingsåtgärderna

Polisens centrala utvecklingsåtgärder i bekämpning av människohandel är:

• I början av 2021 inledde en nationell grupp sin verksamhet med fokus på avslöjande och utredning av människohandelsbrott. Polisen fick tillfälliga medel för att styra 20 årsverken till denna uppgift. I gruppen som placerats i samband med Helsingfors polisinrättning jobbar ett tjugotal utredare av människohandelsbrott. Tre erhållna tilläggsårsverk tilldelades Centralkriminalpolisen för att stödja utredningen av människohandel, för att upprätthålla en situationsbild av dessa brott i Finland och för att samordna Europols människohandelsrelaterade insatser i Finland (de så kallade EMPACT-operationerna).

•  År 2020 etablerades ett nationellt nätverk för polisen som stärker förmågan att bekämpa människohandel och samlar kompetens i kampen mot människohandel i olika delar av Finland. Detta kommer att stödja en effektivare reaktion på potentiella brott. Varje polisinrättning måste nominera tre människohhandelsbrottsutredare i nätverket. Den nationella utredningsgruppen har ett nära samarbete med Centralkriminalpolisen, Nationella nätverket av experter på förebyggande av människohandel och andra myndigheter och samarbetsorgan.

•  Ansträngningar har gjorts för att identifiera människohandel. Utbildning i identifiering och utredning av människohandel anordnades vid varje polisinrättning för några år sedan i samarbete med hjälpsystemet för offer för människohandel för att identifiera människohandel. Utbildningsmaterialet har sedan införlivats med polisens grundläggande utbildningsmaterial. Det finns också en separat nätkurs för att identifiera och utreda människohandel på Polisyrkeshögskolans e-lärningsplattform för all polis och annan personal. Hösten 2021 startade även en separat kurs om bekämpning av människohandel vid Polisyrkeshögskolan, som ännu fortgår.

•  Varje polis har varit skyldig att före sommaren 2021 genomföra en obligatorisk nätkurs om utlänningsärenden som inkluderade en omfattande del om människohandel.

• Polisens nya anvisning för bekämpning av människohandel trädde i kraft i oktober 2020. (Polisstyrelsens anvisning ”Ingripande i människohandel och liknande brott och hjälp till offer för människohandel” utfärdades den 17.9.2020). Polisstyrelsen utvärderar behovet av att uppdatera människohandelsanvisningen efter beslutet av biträdande justitiekanslern. 

•    Polisen deltar i lagstiftningsprojekt med anknytning till människohandel både i social- och hälsovårdsministeriet och i arbets- och näringsministeriet. Polisyrkeshögskolan leder en flermyndighetsarbetsgrupp vars uppgift är att ta reda på hur kampen mot människohandel kan effektiviseras i samarbete mellan flera myndigheter.

• Polisen varit med och utarbetat den nationella handlingsplanen mot människohandel. Den innehåller ett antal utvecklingsåtgärder som ålagts polisen, varav en del redan har gjorts eller är på god väg. Exempelvis att utarbeta modeller för mångmyndighetssamarbete och förundersökning av människohandel samt dess kvalitetskriterier.  

Enligt Enqvist är målet att polisen ska genomföra åtgärder mot människohandel enligt samma rutiner och med samma kvalitetskriterier i alla polisinrättningarnas områden i Finland.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet