Polisen gjorde 442 barnskyddsanmälningar under skolavslutningsveckoslutet

Polisstyrelsen
Utgivningsdatum 14.6.2023 11.03
Pressmeddelande

Polisen utförde intensifierad övervakning av användningen av rusmedel bland unga under skolornas avslutningshelg 2–4 juni. Övervakningen var särskilt inriktad på minderårigas otillåtna konsumtion och innehav av alkohol samt ordningsstörningar på offentliga platser. Mängden förstörd alkohol ökade och fler barnskyddsanmälningar gjordes än år 2022. Siffrorna var dock lägre än åren före coronaepidemin.

Polisen riktade övervakningen till platser där man vet att ungdomar samlas lokalt, till exempel parker och skolgårdar. Som de lokala polisinrättningarna redan tidigare rapporterats förlöpte ungdomarnas firande i huvudsak utan några allvarliga incidenter. En tråkig trend visade sig vara att det blir allt vanligare att ungdomar bär med sig någon form av eggvapen. Detta statistikfördes inte, men polisen gjorde många observationer. 

Jämfört med år 2022 var mängden alkohol som polisen förstörde större liksom även antalet barnskyddsanmälningar.  Å andra sidan var siffrorna fortfarande klart under den nivå de var under åren före coronapandemin. 

Under veckoslutets övervakning gjorde polisen av med över 1 500 liter alkoholdrycker, varav nästan 1 300 liter var milda alkoholdrycker. Den resterande mängden på över 200 liter var vin eller sprit. År 2022 var den totala mängden alkohol som förstördes omkring 800 liter. 

– Även om siffrorna har ökat klart jämfört med förra året är de fortfarande inte i närheten av den nivå de var före coronapandemin baserat på övervak-ning som gjorts sedan 2010. Enligt statistiken har i genomsnitt 2 000–2 500 liter alkohol förstörts tidigare. Man får dock inte bortse från att alkoholkonsumtionen, som minskat under de senaste åren, har ökat i år, betonar polis-inspektör Tuomo Korhonen vid Polisstyrelsen.

Under veckoslutet gjordes 442 barnskyddsanmälningar, vilket är cirka 200 fler än 2022. 

– Under tidigare år har 700–1 200 barnskyddsanmälningar gjorts i samband med övervakningen. Siffrorna för 2022 fördubblades dock nästan till 442 anmälningar. Våra statistiksiffror påverkas förstås av hur mycket arbetstid polisen har kunnat avsätta för den intensifierade övervakningen. I år an-vände polisen drygt tretusen arbetstimmar för övervakningen, säger Korhonen.

Övervakning utfördes på flera områden tillsammans med ungdoms- och socialväsendet och Regionförvaltningsverket. Utan ett fungerande och gott samarbete mellan myndigheterna skulle statistiken kunna se ännu sämre ut. Största delen av föräldrarna har också agerat korrekt och har hämtat sina slocknade ungdomar på polisens begäran. 

– Ansvaret för barn och unga och deras handlingar ligger alltid hos föräld-rarna, och det kan inte nog betonas, säger Korhonen. 

Under övervakningen befanns totalt 308 personer under 18 år skyldiga till brott. Av dess var 54 under 15 år. Under övervakningen registrerade polisen 145 alkoholrelaterade brottsanmälningar och böter. 

 

 


 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet