Polisen startar två nya grupper med fokus på gatugängen

Utgivningsdatum 14.3.2023 13.30
Nyhet

Helsingforspolisen startar två nya grupper som specialiserar sig på bekämpning av gatugängsbrottsligheten.

Helsingforspolisens brottsutredningsenhet inrättar en utredningsgrupp som fokuserar på bekämpning av gatugängsbrottslighet i hela huvudstadsregionen. 

Den ena sammansättningen placeras i den förebyggande funktionen vid Helsingforspolisens Larm- och övervakningsenhet. Gruppens mål är att förhindra att nya gatugäng bildas, upplösa befintliga gäng och hjälpa unga att lämna gatugängsverksamheten.

I tilläggsbudgetpropositionen har cirka 2,5 miljoner euro avsatts till polisen för att bekämpa ungdomsbrottslighet och gatugängsbrottslighet. En del av beloppet gick till att stärka den multidisciplinära och förebyggande ankarverksamheten och en del till att utreda brott särskilt i Helsingfors, Vanda, Esbo och Åbo. Dessutom fick polisenheterna i Nyland finansiering för att utveckla exit-verksamheten.

I detta skede har finansieringen beviljats för ett knappt år.

De nya grupperna vid Helsingforspolisens brottsutredningsenhet och funktioner för övervakning och förebyggande samarbetar också nära med varandra. Samarbetet pågår dock redan, eftersom en samordningsgrupp för gatugäng startades på polisinrättningen i Helsingfors i oktober. Gruppens ordförande är kriminalöverinspektör Markku Heinikari. 

Bekämpning av gatugängsbrottsligheten kräver intensifierad brottsbekämpning

Styrkan hos den utredningsgrupp som placeras i brottsutredningsenhetens våldsbrottsfunktion kommer att vara 16 poliser. Uppdraget är att förebygga, avslöja och utreda allvarlig gatugängsbrottslighet, till exempel brott som riktar sig mot liv och hälsa. 

Utredningsgruppen får sakkunskap inte bara om gatugängsbrott, utan även om ungdomsbrottslighet, gängbildning bland unga och hemliga metoder för inhämtande av information som används för att förhindra brott.

– En effektiv bekämpning av gatugängsbrottsligheten kräver att polisen känner till fenomenet, har en aktuell situationsbild och förmåga att vidta snabba åtgärder. Med hjälp av den utredningsgrupp som nu inrättas kan polisen mer effektivt koncentrera sig på att bekämpa fenomenet och utreda allvarlig gatugängsbrottslighet, säger kriminalöverinspektör Markku Heinikari som leder brottsutredningsenheten vid Helsingforspolisen.

Gatugängsbrottsligheten är mestadels koncentrerad till huvudstadsregionen. Den utredningsgrupp som inrättas vid polisinrättningen i Helsingfors utreder gatugängsbrottslighet i hela huvudstadsregionen i nära samarbete med polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland och Centralkriminalpolisen. 

Polisen har redan ett riksomfattande nätverk som fokuserar på att bekämpa gatugängsbrottslighet. Målet är att upprätthålla lägesbilden och rikta in och effektivisera utredningarna.

Förebyggande av brottslighet och stöd till att lämna gängen 

Den nya gruppen för övervakning och förebyggande funktioner arbetar med ungdomar och har ett nära samarbete med flera olika intressenter. Gruppens uppgift är att förebygga uppkomsten av gatugäng och upplösa redan befintliga gäng.

– Gruppen har också en så kallad exit-aktivitet, som hjälper unga som vill lämna gängen. Det är viktigt att unga kan få den hjälp de behöver enligt principen "en enda lucka". Här spelar ankarverksamheten en viktig roll, säger chefen för övervakning och förebyggande funktioner, överkommissarie Jari Taponen.

Den multiprofessionella ankarverksamhet är avsedd för personer under 18 år. En ung person som söker sig till stödverksamheten kan ha begått ett brott eller kan vara misstänkt i ett brottsfall. Även drogmissbruk, svåra livssituationer eller indikationer på våldsam extremism kan leda till stödverksamheten. Utöver av polisen får den unga stöd från ankarverksamheten inom socialväsendet, hälsoväsendet och ungdomsväsendet. 

– I ankarverksamheten bedöms ungdomars helhetssituation. Denna bedömning görs från flera professionellas perspektiv samtidigt. Orsakerna som leder till brottslighet och uppkomsten av gatugäng är mångahanda, och ett så här omfattande fenomen kan inte en part lösa ensam. Det är därför ett omfattande samarbete med olika aktörer spelar en nyckelroll, säger överkommissarie Jari Taponen.

Enligt en undersökning som publicerades förra året hade ungdomar som deltog i ankarverksamhet en mindre risk att begå nya brott än kontrollgruppen.

Syftet med den nya förebyggande gruppen är att i fortsättningen nå allt fler ungdomar som löper risk att marginaliseras, som uppvisar symptom på brott eller som redan har begått brott. Detta sker genom att träffa ungdomar på de platser där unga samlas. Sådana är till exempel köpcentra, ungdomsgårdar, evenemang och trafikknutpunkter såsom bensinstationer.

– Det viktigaste med den förebyggande verksamheten är att vi försöker förhindra att unga personer gör sig skyldiga till brottslig verksamhet och avbryter redan uppkomna brottsspiraler, säger överkommissarie Taponen.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Helsingfors