Polisinrättningen i Östra Nyland och ipolisinrättningen i Helsingfors ordnar utbildning för skytteinstruktörer 3.9.2022

Utgivningsdatum 17.5.2022 15.59
Nyhet

Enheten för tillståndsövervakning vid polisinrättningen i Östra Nyland och vid polisinrättningen i Helsingfors ordnar utbildning för skytteinstruktörer på lördag 3.9.2022 kl. 9 –16

Enheten för tillståndsövervakning vid polisinrättningen i Östra Nyland ordnar utbildning för skytteinstruktörer på lördag 3.9.2022 kl. 9 –16 på Vanda huvudpolisstation, adress Fraktvägen 1 A, 01530 Vanda. Utbildningen är i första hand avsedd för instruktörer som är verksamma inom området för polisinrättningen i Östra Nyland och för polisinrättnigen i Helsingfors. 

I Helsingfors kan man också följa utbildningen via videokonferens eller delta i utbildningen på Helsingfors huvudpolisstation (polishus 2), adress Böletået 11, 00240 Helsingfors.

Som skytteinstruktör kan godkännas den som:

1) har fyllt 20 år och samtycker till uppgiften,
2) innehar ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen,
3) är medlem i eller anställd hos en förening som avses i 4 § i föreningslagen, samt
4) med godkänt resultat har genomgått en utbildning som ordnas av polisen och som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt (utbildning för skytteinstruktörer) och som åtminstone omfattar undervisningsämnen som hänför sig till lagstiftningen om skjutvapen, säker hantering och förvaring av skjutvapen, skytteinstruktörens rättigheter och skyldigheter samt verksamhet som instruktör.
Godkännandet som skytteinstruktör gäller i högst 10 år.

Föreningarna föreslår personer för instruktörsutbildningen 

En person godkänns som skytteinstruktör på ansökan av en förening av polischefen vid polisinrättningen i sökandens hemkommun eller en för uppgiften förordnad annan polisman som hör till befälet och som också ändrar de villkor och begränsningar som fogats till godkännandet. Polischefen eller någon annan polisman som hör till befälet och som förordnats till uppgiften kan på ansökan godkänna även annan utbildning som uppfyller motsvarande förutsättningar som utbildning enligt 1 mom. 4 punkten. 

Föreningarna ombeds skicka sitt förslag till utbildningsdeltagare per e-post till tillståndsövervakningen vid polisinrättningen i Östra Nyland 
aseluvat.ita-uusimaa@poliisi.fi senast 31.7.2022 och i Helsingfors per e-post till aseasiat.helsinki@poliisi.fi senast 31.7.2022.

Polisinrättningar i Östra Nyland och i Helsingfors underrättar föreningarna om vilka som godkänts för utbildning
 

Deltagaravgiften ska betalas senast en vecka före utbildningsdagen.

Betalningsmottagare: Polisinrättningen i Östra Nyland
Konto: Nordea FI19 1804 3000 0158 34
Belopp: 35 €
Betalningsreferens: Utbildning och eget namn

Betalningsmottagare: Polisinrättningen i Helsingfors
Konto: Danske Bank FI40 8129 9710 0126 59    
Belopp: 35 €
Betalningsreferens: Utbildning och eget namn