Polisstyrelsen utfärdade ytterligare rekommendationer för att förhindra diskriminering inom polisverksamhet

Utgivningsdatum 2.6.2023 12.57
Nyhet

Polisstyrelsen har gett två år sen förebråelser åt Helsingfors polisinrättningen förebyggande och informationsinhämtningsoperation (KURI1), som riktade sig mot romer i mitten av 2010-talet.

Laglighetsövervakning har fortsatt efter detta och det utreddes insatsens omfattning, grunderna för åtgärderna, resultaten som nåddes med insatsen, användningen av de insamlade uppgifterna och hanteringen av uppgifterna. 

Det konstaterades att insatsen hade lett till resultat och påverkat de grundläggande orsakerna bakom insatsen, men i den fortsatta utredningen gjordes också en del ytterligare observationer.

- Polisensverksamhetens absoluta förutsättning är medborgarnas förtroende från alla befolkningsgrupper. Förfaranden riktat enbart mot en specifik befolkningsgrupp kan inte ingå i det normala polisverksamheten, och individens rättigheter kan aldrig inkräktas enbart utifrån dennas etniska bakgrund, polisdirektör Janne Paavola vid Polisstyrelsen säger. 

Paavola understryker, att under de senaste åren har polisen vidtagit en hel del utvecklingsåtgärder för att främja likvärdig behandling.

- Bland annat har instruktioner uppdaterats och ett flertal kurser som behandlar förbud mot etnisk profilering och förhindrande av diskriminering har ordnats. 

- Det har också blivit obligatoriskt för alla poliser att avlägga webbkurser som behandlar likabehandlingsfrågor och dessa frågor har också diskuterats med representanter för romerna. Polisen kommer också i fortsättningen att utveckla verksamheten för att främja likvärdig behandling.

Utredningen utvidgades till att omfatta hela polisförvaltningen

I maj 2021 fick Polisstyrelsen reda på att ett projekt för förebyggande och datainsamling med namnet KURI1 hade pågått vid polisinrättningen i Helsingfors i mitten av 2010-talet. Enligt de uppgifter som fåtts gällde projektet särskilt romer. Polisstyrelsen började undersöka projektet som en laglighetsövervakningsutredning på eget initiativ och lämnade sitt avgörande i ärendet den 3 juni 2021. 

I anslutning till Polisstyrelsens avgörande lämnade diskrimineringsombudsmannen ett ställningstagande till inrikesministeriet och Polisstyrelsen den 21 december 2021 för en fortsatt behandling av ärendet. Med anledning av ställningstagandet började Polisstyrelsen reda ut KURI1 närmare våren 2022. I detta sammanhang utreddes också på riksnivå om det eventuellt finns andra motsvarande projekt. 

Handlingarna kan begäras från Polisstyrelsens registratorskontor.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet