Sanktioner duggade tätt vid intensivövervakning av övergångsställen

Utgivningsdatum 6.9.2022 13.23
Nyhet

Resultaten av polisens intensivövervakning av övergångsställen visar att många förare som rör sig med fordon inte är tillräckligt vaksamma i närheten av övergångsställen och känner inte till eller bryr sig inte om sin skyldighet att iaktta särskild försiktighet när de närmar sig ett övergångsställe.

– Ett flertal förare underlät att ge fotgängare fri passage och passerade fordon som stannat framför ett övergångsställe utan att själva stanna, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Vid den temaövervakning som syftade till att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter övervakade polisen under två veckor säkerheten vid övergångsställen och särskilt iakttagandet av reglerna för övergångsställen. 

Under övervakningsveckorna påfördes förare av motordrivna fordon 589 avgiftspåföljder för olika grader av underlåtenhet att följa reglerna för övergångsställen. 

Underlåtenhet att ge fri passage gav bilister böter 

Övervakningen var huvudsakligen inriktad på förare av motordrivna fordon och deras trafikbeteende vid övergångsställen.

– Under övervakningsveckorna blev polisen tvungen att ingripa i beteendet hos alla grupper av trafikanter, säger polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen.

De flesta sanktioner, totalt 331, utfärdades till förare av motordrivna fordon för att de inte lämnade fotgängare fri passage. Näst mest sanktioner, 117 böter, utfärdades för så kallad giljotin, då ett fordon passerar ett annat fordon som stannat framför ett övergångsställe utan att själv stanna.

Ytterligare utdelades sammanlagt 141 avgifter för trafikförseelse till bilister för andra brott mot reglerna för övergångsställen. 

Böter också för en spårvagnsförare

I Helsingfors närmade sig en spårvagn med hög hastighet en spårvagnshållplats, före vilken det fanns fotgängare på ett övergångsställe utan ljusstyrning. Spårvagnens förare saktade inte ner eller gav fotgängarna fri passage, utan ringde i signalhornet, vilket ledde till att fotgängarna blev tvungna att väja för spårvagnen. Påföljden för detta var böter för spårvagnsförare. 

Cyklister och förare av lätta elfordon tilldelades 188 anmärkningar och 65 avgifter för trafikförseelser för underlåtenhet att följa reglerna för övergångsställen. I 68 fall fick fotgängare en anmärkning eller påfördes en avgift för trafikförseelse för att ha gjort sig skyldiga till att gå mot rött ljus.

Det föreskrevs 53 felparkeringsavgifter främst för parkering för nära ett övergångsställe.