Se upp, förare! Polisen övervakar återigen säkerheten vid övergångsställen

Utgivningsdatum 19.8.2022 11.28
Nyhet

Polisen satsar på att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter och övervakar i hela landet säkerheten på övergångsställen och särskilt iakttagandet av reglerna om övergångsställen under perioden 22.8–4.9.2022.

Under övervakningen iakttar polisen särskilt hur förare av motordrivna fordon och spårvagnar beter sig när de närmar sig övergångsställen och vid övergångsställen. Uppmärksamhet riktas även till cyklister och andra som färdas med motorlösa fordon.

Nonchalans kan leda till böter

Polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen berättar att polisen i samband med övervakningen kommer att ingripa till exempel i situationer där en fotgängare inte obehindrat kan ta sig till övergångsstället på grund av ett fordon som närmar sig. 

– Utgångspunkten är att fotgängare ska kunna gå säkert på övergångsställen. Vi observerar till exempel om förarna tillåter fotgängare att obehindrat ta sig till övergångsstället och om ett fordon eller en spårvagn som stannat framför övergångsstället passeras utan att stanna, berättar Kallio.

När det gäller förare av motordrivna fordon handlar förseelserna i de flesta fall om äventyrande av trafiksäkerheten vilket leder till böter, eftersom underlåtenhet att iaktta reglerna för övergångsställen i allmänhet kan leda till en olycka. 

Trafikförseelserna för förare av motorlösa fordon handlar ofta om administrativa trafikförseelser som sköts med en avgift för trafikförseelse, eftersom regelbrottet på grund av mindre massa och lägre hastighet i alla situationer inte kan anses riskera en annan persons säkerhet.

Olyckor på övergångsställen är inte ovanliga

Fotgängarnas andel av dödsoffren i vägtrafiken är 10 procent och av de skadade sju procent. 

Enligt statistik från Trafikskyddet har det i genomsnitt dött 20 fotgängare årligen under de senaste tre åren. Av offren omkom vart femte på ett övergångsställe. I 60 procent av fallen skadades fotgängaren på ett övergångsställe.

– Genom övervakningen vill vi påminna fordonsförarna om deras skyldigheter vid övergångsställen och naturligtvis förbättra säkerheten för fotgängare i trafiken, konstaterar Kallio. 

Vid motsvarande övervakning som genomfördes i våras påfördes förare av motordrivna fordon 379 betalningspåföljder för varierande grad av försummelse av reglerna för övergångsställen.