Trafikfylleristatistik 2020: Första gången är antalet alkoholrelaterade trafikfyllerier och antalet narkotikarelaterade trafikfyllerier lika stort

Utgivningsdatum 29.3.2021 11.39
Nyhet

Centralkriminalpolisen har publicerat statistik över undersökningarna av alkohol, narkotika och läkemedel som gjordes med de blodprov som år 2020 skickades till Kriminaltekniska laboratoriet för undersökning. För en heltäckande bild av sakläget omfattar statistiken även uppgifter om de mätningar av alkoholhalten i andningsluften som polisen gör med precisionsalkometrar. Dessa mätningar är lika tillförlitliga som de undersökningar som görs med blodprov. Narkotika och läkemedel undersöks endast med blodprov.

År 2020 gjorde polisen omkring 22 000 trafikfylleriundersökningar med blodprov och andningsprov. Alkoholens andel av samtliga fall har redan flera år har sjunkit långsamt, men den goda utvecklingen upphävs av den avsevärda ökningen av andra berusande medel. År 2020 var antalen alkoholfynd och narkotikafynd första gången så gott som lika stora, vardera litet över 12 000 fynd (bild 1). 

Alkohol-, narkotika-/läkemedels- och blandbruk 2011–2020 (antal). År 2011 alkohol (blodprov och andningsluft) 20 746, narkotika (blodprov) 4 166 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) År 2012 alkohol (blodprov och andningsluft) 18 340, narkotika (blodprov) 3 863 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 062, År 2013 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 894, narkotika (blodprov) 4 500 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 113, År 2014 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 695, narkotika (blodprov) 5 243 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 097, År 2015 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 997, narkotika (blodprov) 6 086 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 255, År 2016 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 367, narkotika (blodprov) 6 531 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 436, År 2017 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 614, narkotika (blodprov) 7 613 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 687, År 2018 alkohol (blodprov och andningsluft) 14 182, narkotika (blodprov) 8 708 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 849, År 2019 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 172, narkotika (blodprov) 9 236 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 865, År 2020 alkohol (blodprov och andningsluft) 12 501, narkotika (blodprov) 12 032 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 477.
Bild 1. Alkohol-, narkotika-/läkemedels- och blandbruk 2011–2020 (antal).

De regionala skillnaderna är dock stora (bild 2). Samtidigt som narkotika eller läkemedel hade använts vid trafikfyllerierna två gånger oftare än alkohol på det område som hör till Polisinrättningen i Helsingfors, var alkoholen fortfarande det vanligaste berusande ämnet i trafikfyllerierna på det område som hör till Polisinrättningen i Östra Finland. Även antalet trafikfyllerier i förhållande till folkmängden varierade avsevärt mellan de olika polisinrättningarna. 

Positiva alkohol- (över 0,5 promille), narkotika- och läkemedelsfall polisinrättningsvis i 	förhållande till folkmängd. Anges i antal fall. Här uppräknade polisinrättningsvis: först positiva narkotika- och läkemedelsfall /10 000 invånare och sedan positiva alkoholfall (blodalkohol och precisionsalkometer /10 000 invånare.  Polisinrättningen i Helsingfors 26 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 13 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Tavastland 23 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 22 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Östra Finland 15 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 23 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Östra Nyland 16 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 16 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Sydöstra Finland 33 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 25 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Lappland 39 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 27 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättninen i Sydvästra Finland 21 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 21 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Västra Nyland 16 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 14 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Uleåborg 15 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 21 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Österbotten 16 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 20 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Polisinrättningen i Inre Finland 21 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 18 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Åland 8 positiva narkotika- och läkemedelsfall / 10 000 invånare och 12 positiva alkoholfall / 10 000 invånare.
Bild 2. Positiva alkohol- (över 0,5 promille), narkotika- och läkemedelsfall polisinrättningsvis i förhållande till folkmängd. Anges i antal fall.

Trafikfylleriundersökningarna med blodprov 2020

År 2020 undersöktes sammanlagt 16 841 blodprov (2019: 14 033).  I 83 procent av fallen överskreds gränsen för straffbarhet (0,5 promille). Beträffande narkotika- och läkemedelsundersökningarna hittades åtminstone en drog eller ett läkemedel i 93 procent av proven.

Vid trafikfyllerier då föraren haft alkohol i blodet har det under en tioårsperiod skett en minskning i så gott som alla åldersgrupper, det enda undantag är gruppen över 65-åringar. Den positiva utvecklingen är litet större för de grova trafikfyllerierna än för trafikfyllerier av normal grad. 

Typiskt för narkotika- och läkemedelsundersökningarna är att det i blodprov som konstateras vara positiva ofta konstateras flera olika ämnen. I förhållande till antalet prov hittades i de undersökta blodproven tre gånger fler olika droger och läkemedel, sammanlagt 36 052 narkotika- eller läkemedelsfynd i 12 032 prov.

– En drog eller ett läkemedel konstateras i trafikfylleriundersökningarna obestridligt mest bland 25–34-åringar. I den åldersgruppen ökar också antalet personer som har smakat litet, dvs de som har en liten mängd alkohol i blodet men under 0,5 promille, berättar kriminalingenjör Petri Varjos vid Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium. 

Den oftast konstaterade narkotikan hör till amfetamingruppen. Amfetamin konstaterades i 7 913 prov (2019: 5 640), metylendioximetamfetamin (MDMA) i 746 prov (2091: 592) och metamfetamin i 211 prov (2019:798). Den nästvanligaste i gruppen narkotika var cannabis, som konstaterades i 2 228 prov (2019: 1 806). Statistiken inkluderar inte ämnesomsättningsprodukter från cannabis och kokain (karboxytetrahydrokannabinol och bensoylekgonin), eftersom de inte är biologiskt aktiva och inte påverkar funktionsförmågan. 

De vanligaste konstaterade egentliga drogerna (antal positiva fynd) åren 2016–2020). amfetamin: 2016: 3 568, 2017: 3 868, 2018: 5 107, 2019: 5 640, 2020: 7 913.  metamfetamin: 2016: 1 626, 2017: 2 095, 2018: 1 027, 2019: 798, 2020: 211.  buprenorfin: 2016: 1 079, 2017: 1 122, 2018: 1 388, 2019: 1 669, 2020: 2 151.  tetrahydrocannabinol (THC):  2016: 1 051, 2017: 1 369, 2018: 1 784, 2019: 1 806, 2020: 2 228.  metylendioximetamfetamin (MDMA):  2016: 467, 2017: 607, 2018: 588, 2019: 592, 2020: 746.  kokain:  2016: 146, 2017: 220, 2018: 303, 2019: 365, 2020: 416.
Bild 3. De vanligaste konstaterade egentliga drogerna (antal positiva fynd) åren 2016–2020).

De oftast konstaterade läkemedlen hör till gruppen benzodiatzepiner. Sådana konstaterades i sammanlagt 16 419 prov (2019: 12 641). Om läkemedelsfallen finns det skäl att observera att inte alla de fall som konstaterats vara positiva är trafikfyllerier, läkemedlet kan nämligen ha ordinerats av läkare och har använts enligt ordinationerna.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter