Utbildning för skytteinstruktörer vid Polisinrättningen i Österbotten

Utgivningsdatum 3.4.2024 15.54
Nyhet

Polisinrättningen i Österbotten ordnar utbildning för skytteinstruktörer för tillståndspliktiga föreningar (skytteförening) enligt § 4 i föreningslagen. Utbildningen ordnas fredagen den 17.5.2024, kl. 08.30 - 13.30.

Som utbildningsplatser fungerar Vasa huvudpolisstation (20), Seinäjoki polisstation (40) och Karleby polisstation (30). Antalet platser har angetts inom parentes. Utbildningen är finskspråkig. 

Den som har avlagt en utbildning för skyttesinstruktör kan söka om godkännande som skytteinstruktör och kan därefter ge aktivitetsintyg för prövning av skjutvapentillstånd. Intyget behövs vid ansökan av tillstånd för sport- och träningsskjutning med pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver och med särskilt farliga skjutvapen. Utbildningen förbereder inte för verksamhet med skjutvapen, utan för att ge aktivitetsintyg åt föreningens medlemmar, då de söker om skjutvapentillstånd från polisstationen.   
Utbildningen är också främst avsedd för föreningar som verkar inom området för Österbottens polisinrättning, men ifall det blir platser över, kan också representanter för föreningar från övriga områden delta.

Behörighetskrav

Enligt § 45 e i Skjutvapenlagen är kraven för en skytteinstruktör:

  • personen är minst 20 år
  • har innehavstillstånd eller parallelltillstånd till ett skjutvapen
  • är medlem eller tjänstgör i en förening som avses i § 4 i föreningslagen och har avlagt skytteinstruktörsutbildningen.

Personlig anmälan

Anmälan sker genom att man betalar deltagaravgiften, 38 euro, till något av serviceställen för tillståndsärenden vid Polisinrättningen i Österbotten. Det är bra att bereda sig på att det kan vara kö vid serviceställena. Anmälningar tas emot t.o.m. 14.5.2024. Samtidigt skall också utbildningsplatsen anges. 

Anmälan per e-post

Sänd anmälan senast 3.5.2024 på adressen aseasiat.pohjanmaa@poliisi.fi. I meddelandet anges deltagarens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter (hemadress, e-post och telefonnummer) samt vilken förening det är, som ansöker om skytteinstruktörsrättigheter för personen eller personer som skall delta i utbildningen. Utbildningsplatsen skall också anges i meddelandet. 

Betalning 

Avgiften kan betalas antingen vid ett serviceställe för tillståndsärenden vid vilken polisstation som helst eller i polisens elektroniska tjänst: asiointi.poliisi.fi --> tjänster för privatpersoner --> skjutvapenärenden --> utbildnings- och provavgifter --> avgift för utbildning för skytteinstruktörer, där man väljer, vilken polisstations utbildning man deltar i och betalar deltagaravgiften. Över erlagd betalning fås kvitto i PDF-format, vilket skall uppvisas vid utbildningen. PDF-kvittot kan också sändas per e-post på adressen aseasiat.pohjanmaa@poliisi.fi

Deltagaren skall vid utbildningstillfället bestyrka sin identitet och uppvisa kvitto över erlagd deltagaravgift.  

Efter utbildningen

Efter utbildningen skall föreningen lämna in en ansökan till polisinrättningen om godkännande till skytteinstruktör och till ansökan bifoga utdrag ur föreningsregistret, styrelsens beslut om att tillsätta en skytteinstruktör, föreningens stadgar eller beslut, där det framkommer att föreningen är en sådan som avses i § 4 i föreningslagen samt den valda personens samtycke till uppgiften. Avgiften för godkännandet är 78 euro. 

Tilläggsuppgifter

Om utbildningens innehåll, överkommissarie Pasi Vuorenmaa tel. 0295 447 363, om anmälningar och avgifter, tillståndsförman Katja Ojutkangas tel. 0295 447 848 och tillståndsförman Anu Paloheimo tel. 0295 447 468.                                                                     
 

Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Tillståndtjänst