Bli vapensamlare?

Bli vapensamlare?

Avsikten med vapensamling är att samla och förvara skjutvapen eller vapendelar som samlaren har beviljats tillstånd till. 

Polisstyrelsen fattar beslut om att godkänna en person som samlare. Att samla vapen sker systematiskt, och handlar inte om sporadiska eller spontana vapenförvärv.

Är du intresserad av att samla vapen och vill ansöka om godkännande för att börja samla vapen? Bekanta dig först noggrant med den viktigaste lagstiftningen om saken. Ju bättre du känner till skjutvapenlagen, desto lättare är det att agera rätt. 

Säkerheten viktig även för vapensamlare

Precis som i all verksamhet som knyter an till skjutvapen är säkerheten av största vikt även i fråga om att samla vapen. 

Det ligger inte i någons intresse att vapen från samlingar hamnar i fel händer. För felaktigt agerande som visar uppsåtlighet eller likgiltighet kan man antingen ge en varning eller återkalla beslutet om att godkänna personen som samlare. Ett återkallat beslut är inte en bestraffning utan en säkerhetsåtgärd. 

Vapensamlaren

Vapensamlaren kan vara en privat person eller en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i och sköter offentliga uppdrag i Finland, och som har godkänts av Polisstyrelsen. 
Vapensamlaren samlar på och förvarar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler för ändamål som rör historia, vetenskap, teknik, utbildning eller kulturarv. 
När museer samlar på vapen kan det även handla om forskning och att sammanställa utställningar. 

Det krävs tillstånd endast när det gäller att samla för ovan nämnda ändamål, medan den som samlar på till exempel så kallad militaria eller deaktiverade vapen inte behöver tillstånd.

Att samla på vapen utgör grund för att ansöka om tillstånd för vapeninnehav

En person eller sammanslutning som godkänts som vapensamlare kan använda vapensamling som grund för att av myndighet ansöka om vapentillstånd som berättigar till innehav av vapen. Vapentillstånd betyder tillstånd att förvärva, tillverka och inneha skjutvapen eller vapendelar.

Vapensamlaren motiverar sin ansökan med att hen har godkänts som vapensamlare. 
Den som har godkänts som vapensamlare kan få tillstånd att förvärva föremål i följande kategorier: 

  1. skjutvapen
  2. vapendelar
  3. patroner 
  4. särskilt farliga projektiler.

I Finland krävs alltid tillstånd av myndighet för att förvärva och inneha ovan nämnda föremål. 
Det är en polisinrättning eller Polisstyrelsen som på ansökan beviljar innehavstillstånd.

Polisinrättningen beviljar vapentillstånd till alla andra utom till särskilt farliga skjutvapen. När det gäller särskilt farliga skjutvapen är det Polisstyrelsen som beviljar vapentillstånd. 

Att samla vapen kan inte vara affärsverksamhet

Att samla och förvara vapen är ovillkorliga bestämmelser och utesluter att samlaren idkar näringsverksamhet. En vapensamlare får sälja ett vapen i sin ägo men att vara godkänd som vapensamlare kan inte användas som grund för att förvärva och sälja föremål i kommersiellt, alltså vinstdrivande syfte. 

En vapensamlare kan inte heller använda, alltså skjuta, plocka isär eller sätta ihop förvärvade patroner eller särskilt farliga projektiler, eftersom detta strider mot syftet att förvara såsom uttryckligen avses i lagen.

Principer för att samla vapen

Att samla vapen ska alltid knyta an till en eller flera av följande aktiviteter, som på ett uttömmande sätt även nämns i skjutvapenlagen:
1) historia 
2) vetenskap 
3) teknik 
4) utbildning
5) kulturarv.

Får man skjuta med vapen i samlingen?

Att vara godkänd som vapensamlare ger inte rätt att skjuta med vapen eller patroner. 
Den som vill skjuta med ett vapen i vapensamlingen ska redogöra och motivera detta i sin ansökan. Att skjuta med ett vapen ska knyta an till någon av de ovan nämnda aktiviteterna. 
Museerna kan samla vapen i rekreationssyfte och för att forska kring föremålen. Med rekreationssyfte avses inte att skjuta med vapen utan till exempel en presentation eller utställning. 

Miten haen hyväksyntää? -haitarin johdanto

Hur ansöker jag om att bli godkänd som samlare?

Lämna in en skriftlig ansökan om att bli vapensamlare till vilken som helst polisstation. Den sökande identifieras, ansökan matas in i vapenregistret och skickas tillsammans med handlingarna vidare till Polisstyrelsen. Polisstyrelsen behandlar, godkänner eller avslår ansökan. Polisstyrelsen kan även återkalla ett beslut om att godkänna en person som vapensamlare.

Asekeräilijäksi -haitari -sv

Asekeräilijäksi -infolaatikko -sv

Vad innebär det att planen för vapensamling är systematisk och acceptabel?

Att planen är systematisk betyder att en sökande redan på förhand har en uppfattning om en hurdan samling av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler hen har för avsikt att förvärva.

I en systematisk plan ingår även en konsekvent och tydlig motivering till varför just dessa föremål är sådana som kommer att förvärvas till samlingen. Man behöver alltså ha en systematisk uppfattning om helheten som på ett vettigt sätt är motiverad och avgränsad. Den sökande måste visa att planen även är tekniskt och ekonomiskt genomförbar med avseende på kvalitet och omfattning.

Exempel:

  • ”Jag vill samla på vackra vapen”
    • Motiveringen är inte systematisk eftersom begreppet vackert vapen är subjektivt och alla tolkar det olika. I motiveringen finns ingen definition på vad som är vackra vapen.
  • ”Jag vill samla på hagelgevär av märket A,B och C och modellerna X,Y och Z som har tillverkats under åren 1900–1930 för att de enligt mitt tycke är vackra och kända för att vara välgjorda.”
    • Motiveringen är bättre eftersom man redan på förhand kan avgränsa samlingen till ett visst antal vapenmodeller.

Huruvida planen är acceptabel innebär att vapensamlingen överensstämmer med lag och samhällsmoral. Ansökan och planen måste uppfylla lagstiftarens vilja. Detta behandlas i lagens förarbeten (såsom regeringens propositioner).