Euroopan ampuma-asepassi -sv

Europeiskt skjutvapenpass

Det europeiska skjutvapenpasset gör det lättare för jägare och utövare av sportskytte att resa med sina vapen inom EU. Skjutvapenpasset ålägger personen som för ett vapen eller en vapendel till ett annat EU-land att lämna en tillförlitlig utredning över sitt deltagande i sportskytte- eller jaktevenemanget. Du ska även ta med det finska tillstånd som berättigar till vapnets innehav (innehavstillstånd eller vapentillstånd).

Vissa EU-länder kräver att man utöver skjutvapenpasset och en inbjudan måste skaffa ett förhandssamtycke eller något annat tillstånd som utfärdas av lämplig myndighet i landet innan skjutvapnet får föras in i landet. Detta ska du själv ta reda på i destinationslandet.

Polisinrättningen utfärdar det europeiska skjutvapenpasset. Ansökan om skjutvapenpass lämnas muntligen. Det europeiska skjutvapenpasset är i kraft under giltighetstiden för de tillstånd som antecknats i passet, dock högst fem år.

Skjutvapenpassets giltighetstid kan dock förlängas.

Vid ansökan om europeiskt skjutvapenpass behövs

  • intyg på innehavstillstånd, vapentillstånd eller parallelltillstånd
  • två passfoton
  • pass eller identitetskort.

Avsaknad av pass eller identitetskort utgör inget hinder för att lämna in en ansökan, men var beredd på att fastställande av din identitet kan fördröja handläggningen.

Om uppgifter om EU-klass beträffande det skjutvapen eller den vapendel som ska antecknas i passet inte framgår av vapenregistret, ska skjutvapnet eller vapendelen uppvisas för polisen innan det europeiska skjutvapenpasset utfärdas. Uppgifter om EU-klass har antecknats i vapenregistret i omfattande utsträckning vad gäller skjutvapen och vapendelar som granskats först efter den 26 november 2012.

Om du har halvautomatiskt skjutvapen och rätt att använda magasin med stor kapacitet, kan du behöva två vapenpass. Då kan ifrågavarande vapen antecknas i det ena vapenpasset som skjutvapen i kategori B (litet magasin som är fäst vid skjutvapnet) och i det andra som ett vapen i kategori A (magasin med stor kapacitet som är fäst vid skjutvapnet). På så sätt överensstämmer vapenpasset alltid med den EU-kategori som det transporterade vapnet tillhör.