Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens informationsteknologicentral

Polisens informationsteknologicentral (POL IT-centralen) svarar för produktionen och utvecklingen av sådana informationstekniska tjänster på riksnivå som är bundna till polisens verksamhetsområde eller som annars är viktiga med tanke på verksamheten. Centralen ansvarar dessutom för de gemensamma branschbundna tjänsterna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i anslutning till polisutbildningen och till överenskomna delar även för myndigheternas övriga IT-tjänster. Uppgiften är också att säkerställa kvaliteten på och användbarheten av polisförvaltningens övriga IT-tjänster på den nivå som polisverksamheten förutsätter samt att svara för samordningen av de krav som polisverksamheten ställer och för produktionen och upphandlingen av IT-tjänster i enlighet med dem.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 ROVANIEMI

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181