Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Helsingfors huvudpolisstation, tillståndsärenden

För att minimera smittorisken ber vi att du besöker polisstationen endast om det är nödvändigt. I salen endast 6 personer för tillfället.

På grund av coronaläget behöver vi begränsa antalet kunder i väntrummen. Huvudpolisstationen i Helsingfors ligger i de två polishusen i Böle. Polishus 1 inrymmer jouren, som tar emot brottsanmälningar och sköter hittegodsärenden. Polishus 2 står till tjänst i ärenden som gäller pass, identitetskort och vapen. Alla tjänster och öppettider nedan.
Visa polisstationen på kartan
Du ser nu en kartbild på polisens webbplats. Om du klickar på kartbilden byter du till en annan webbtjänst och dess användarvillkor.

Kontaktuppgifter


Böletået 11, 00240 HELSINGFORS

Växeln
0295 470 011


Tillståndsärenden [email protected]

Öppettider

Öppethållningstiderna till 18.4.2021
Måndag 8.00–16.15
Tisdag 8.00–16.15
Onsdag 8.00–16.15
Torsdag 8.00–16.15
Fredag 8.00–16.15

Växeln 0295 470 011

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen görs hos polisens tillståndsförvaltning. Detta gäller till exempel pass och identitetskort. Övriga dokument som förkommit anmälas antingen elektroniskt eller på plats vid polisinrättningens mottagning av anmälningar.

Anmälan kan göras antingen per e-post eller med en blankett som ifylls i tillståndskansliet: Med en elektronisk brottsanmälan kan du också anmäla att ditt identitetskort, körkort eller pass har förkommit eller blivit stulet. Polisen överväger om en brottsanmälan eller någon annan anmälan ska göras i ärendet på basis av de erhållna uppgifterna. För att göra en elektronisk anmälan om brott krävs det att du identifierar dig innan du fyller i blanketten. Du kan identifiera dig antingen med hjälp av dina bankkoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat. Efter identifieringen gör du din anmälan på den elektroniska anmälningsblankett som öppnas i webbläsaren. Blanketten innehåller närmare anvisningar om hur du ska fylla i den och om de nödvändiga uppgifterna. Att göra en falsk anmälan till polisen är ett brott som är straffbart enligt strafflagen.


Återställande av körrätt

När körförbudet upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

Den som meddelats körförbud ska genast lämna sitt körkort till polisen. När ett körförbud eller tillfälligt körförbud upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

I en del av polisstationerna kan man använda polisens elektroniska kundtjänst för att boka en tid för återlämnande av körrätt.


Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass

Körkortskategorin kan sänkas och specialvillkoren för körkortet kan ändras om det finns anledning till det.

Polisen kan sänka körkortskategorin och ändra specialvillkoren och begränsningarna i anslutning till körkortet om det finns anledning till det.

Polisen fattar beslut om sänkning av körkortskategori eller ändring av specialvillkor och ger vid behov ett tillfälligt kort. Det nya kortet avhämtas vid Ajovarma Oy:s servicepunkt. Avgiften betalas vid besöket hos Ajovarma Oy.


Övervakad körrätt

Ett alkolåskörkort kan beviljas av hälsoskäl eller till en person som misstänkts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott.

Ett alkolås är en apparat som förhindrar att fordonet startar om alkoholhalten i förarens utandningsluft överskrider den tillåtna gränsen. Alkolåskörkort (övervakad körrätt) kan beviljas en person som är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott som beror på alkoholbruk. Villkoret om användning av alkolås kan också anslutas till körkortet som en förebyggande åtgärd (användning av alkolås av hälsomässiga skäl) om personen inte kan beviljas vanligt körkort på grund av fortsatt alkoholmissbruk. Alkolåskörkort ger en rätt att köra enbart sådana fordon som har ett fungerande alkolås.

Anhållan om övervakad körrätt ska göras hos polisen. Alkolåsövervakad körrätt kan begäras redan under förundersökningen, även om brottmålet ännu inte har avgjorts. Om det utifrån förundersökningen står klart att villkorligt körförbud kommer att meddelas kan polisen meddela övervakad körrätt redan innan beslut om körförbudet utfärdas. Den som övervakas ska besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan samt möjligheterna att få vård. Den som övervakas ska begära ett intyg över syftet med besöket. Intyget lämnas till polisen. Polisen lägger till ett specialvillkor och utfärdar ett temporärt körkort, varefter den som övervakas ska ansöka om ett nytt körkort vid Ajovarmas serviceställe. På körkortet ska specialvillkoret som polisen fogat till körkortet antecknas. Efter att prövotiden med övervakad körrätt som domstolen bestämt löpt ut kan personen hämta ut sitt gamla körkort hos polisen varvid även skyldigheten att använda alkolås upphör. Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning också efter att alkolåset avlägsnats.


Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga med jämna mellanrum som föreskrivs separat.

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga för polisen med jämna mellanrum som föreskrivs i körkortslagen. Skyldigheten att visa upp läkarutlåtande gäller innehavare av körkort i grupp 2 (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE).

Transport- och kommunikationsverket Traficom sänder en påminnelse om skyldigheten att visa upp ett läkarutlåtande ungefär tre månader före körkortsinnehavarens födelsedag. Utlåtandet ska skickas till polisinrättningen på bosättningsorten. Läkaren skickar vanligen utlåtandet direkt till polisen. Innehavaren av körrätt kan alternativt själv lämna in utlåtandet till polisinrättningen på bostadsorten.


Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling.


Tillstånd för varulotteri

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd av polisen.

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd. Tillståndsmyndigheter för varulotteri är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. Polisinrättningen kan bevilja tillstånd för varulotteri inom sitt eget distrikt. Polisstyrelsen kan bevilja tillstånd för varulotteri när syftet är att sälja lotter inom ett större område än distriktet för en polisinrättning.

Tillstånd för varulotteri söks genom en skriftlig ansökan. Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och de nödvändiga bilagorna är obligatoriska. (Statsrådets förordning om lotterier). Underlåtenhet att iaktta inlämningsanvisningarna fördröjer handläggningen av ansökan. Till tillståndsansökan bifogas: - Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse. Ge en förklaring till detta. - Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av varulotteri. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av varulotteri bestämdes. - Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande. - Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar. - Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan. Om en separat praktisk anordnare ska användas vid anordnandet av varulotteri ska till tillståndsansökan även bifogas en utredning av att den ansökta praktiska anordnaren uppfyller förutsättningarna som uppgiften kräver. Som upplysning ges beroende av företagsform utdrag ur förmynderskapsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret och näringsförbudsregistret. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära om ytterligare utredningar i anknytning till ansökan eller dess bilagor. Mer information om anordnande av varulotteri och ansökan om tillstånd för varulotteri finns på polisens webbplats. Där finns även en utskrivbar blankett för tillståndsansökan för varulotteri samt en blankett för redovisning av varulotteri.


Anmälan om småskalig insamling

Penninginsamling förutsätter tillstånd av polisen. En penninginsamling kan även anordnas som en småskalig insamling som ska anmälas hos polisen.

Småskalig insamling är ett sätt att anordna penninginsamling. Småskalig insamling förutsätter inte tillstånd, men anordnandet av sådan ska anmälas hos polisen innan insamlingen inleds. Anmälningarna handläggs och godkänns av polisinrättningen. En småskalig insamling kan vara i högst tre månader och högst 10 000 euro får samlas in.

Anmälan om småskalig insamling anmäls enklast via polisen e-tjänst. Du kan även besöka polisinrättningen. I anmälan om småskalig insamling ska följande uppges: - Uppgift om anordnaren av den småskaliga insamlingen samt anordnarens identifikationsuppgifter (FO-nummer eller för privatpersoner personbeteckning) och kontaktinformation. Kontaktinformationen är särskilt viktig om det är fråga om en insamling som ordnas av en grupp på minst tre personer. Meddelandet om godkännande av anmälan om småskalig insamling och ett nummer för den småskaliga insamlingen skickas till alla som uppgetts som anordnade av insamlingen. - Uppgift om de personer som hos anordnaren ingår i ett lagstadgat organ eller ledningen i övrigt eller hos anordnaren utövar faktisk beslutanderätt och som i sitt uppdrag beslutar om frågor i anslutning till anordnandet av penninginsamlingen, samt personbeteckning för dessa personer, om anordnaren är en sammanslutning eller en stiftelse. - De uppskattade intäkterna av insamlingen, som kan vara högst 10 000 euro. - Det primära och sekundära användningsändamålet för de insamlade medlen, specificerat. Det är obligatoriskt att anmäla två användningsändamål, eftersom det inte är möjligt att ändra användningsändamålet i samband med den småskaliga insamlingen. - De uppskattade kostnaderna för insamlingen. - Tiden för anordnande av den småskaliga insamlingen, som kan vara högst tre (3) månader. - Uppgift om de bankkonton som används för den småskaliga insamlingen och om användarrättigheter till dem. Bankkontot för penninginsamlingen ska vara separat från sammanslutningens övriga penningrörelse och bankkontot för en insamling som anordnas av en grupp på minst tre personer får inte vara någon gruppmedlems eller annan privatpersons privata konto. Alla uppgifter är obligatoriska. Polisinrättningen meddelar anordnaren om den småskaliga insamlingen godkänts och tilldelar denne samtidigt ett nummer för den småskaliga insamlingen som ska uppges och hållas fram under penningsinsamlingen.


Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

Tillstånd för att inneha vissa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand kan ansökas om vid lokala polisinrättningen.

En fysisk person, sammanslutning eller stiftelse som agerar som näringsidkare kan få tillstånd att inneha lyckohjul som snurras för hand samt sådana spelautomater och spelanordningar som anskaffats före den 1.6.1970. Genom att använda dessa lyckohjul, spelautomater och spelanordningar kan spelaren få vinster i form av varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana. Vinsterna får inte vara förmåner eller spelmarker som kan bytas ut mot pengar. Nöjesparker och tivolin kan dessutom ges tillstånd för varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.

Tillstånd ansöks om vid polisinrättningen där anordningen är placerad. Tillståndet kan ansökas om med den blankett som kan skrivas ut från polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen. Mer uppgifter om att ansöka om tillstånd finns på polisens webbplats.


Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Varuvinstautomat är spelautomater eller spelanordningar där spelaren som vinst kan få varor. Vinsterna finns alltså inne i anordningen och spelaren får vid vinst varan direkt från apparaten.

Tillstånd för varuvinstautomat söks skriftligt hos polisinrättningen på den ort var automaten ligger. Till tillståndsansökan bifogas: - Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. - Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om inledandet av verksamheten med varuvinstautomater. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då inledandet av verksamheten bestämdes. - Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande. - Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar. - Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan. - Kopia av beslutet om godkännande av anordning för övervakning av penningrörelsen i varulotteriautomat eller intyg som motsvarar beslut om godkännande samt eventuella tilläggsmotiveringar. Den sökande kan ansöka om tillstånd för varuvinstautomat med en utskrivbar blankett som finns på polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen. Mer information om tillstånd för varuvinstautomat finns på polisens webbplats.


Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Med allmänna sammankomster avses i lagen om sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfrihet och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa med. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter.

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats skall arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Anmälan kan göras genom att fylla i polisens elektroniska blankett eller vid polisens serviceställe. På polisens webbplats finns en utskrivbar blankett för att göra anmälan. Vid anmälan om en offentlig sammankomst behövs en ifylld anmälan om ordnandet av en demonstration på allmän plats.


Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland, som införts i befolkningsdatasystemet, som har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller vars uppehållsrätt har registrerats. Personens identitet måste också kunna bestyrkas på ett tillförlitligt sätt. ID-kort kan till en utlänning utfärdas för högst fem års tid, men likväl för högst den tid sökandens uppehållstillstånd eller uppehållskort är i kraft. Ett identitetskort utfärdats till en utlänning kan inte användas som resedokument.


Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskortet är en bildförsedd handling som beviljas finska medborgare och utlänningar som vistas i Finland för att bevisa deras identitet. Ett identitetskort som beviljas till finska medborgare kan i begränsad utsträckning användas som resedokument i enlighet med bestämmelser i passlagen. Identitetskortet har dessutom ett chip som gör det möjligt att hantera ärenden elektroniskt. Man kan ansöka om identitetskort elektroniskt eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe. Man kan endast resa med ett personligt, giltigt identitetskort. Detta gäller även för barn. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat identitetskort kommer man inte genom gränskontrollen. Om man avser att använda identitetskortet som resedokument, lönar det sig för resenären att i god tid kontrollera identitetskortets giltighetstid och de krav som mållandet har på identitetskort. Vid uträkningen av identitetskortets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett identitetskort ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen. 1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. 2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken. 3. I vissa fall är den elektroniska ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök, behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst. 4. För personer under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke (identitetskort för minderårig utan rätt att resa kan sökas utan samtycke) 5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av identitetskort Det färdiga identitetskortet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör. När du hämtar ut ditt nya identitetskort måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand. Mer information om att ansöka om vanligt identitetskort, identitetskort för minderårig, temporärt identitetskort och identitetskort för utlänning finns på polisens webbplats.


Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan ett pass, om inte något annat följer av lag. Man kan ansöka om pass via polisens elektroniska tjänst eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe. Man kan endast resa med ett personligt, giltigt pass. Även ett litet barn behöver ett eget pass. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat pass kommer man inte genom gränskontrollen. För en minderårig kan ansökan fyllas i på nätet på samma sätt som för en vuxen, men en minderårig måste i de flesta fall besöka polisens serviceställe för tillstånd för identifiering. Du kan få passet snabbare mot en tilläggsavgift om den riksomfattande dagskvoten för snabb- eller expressleveranser ännu inte är fylld. Det lönar sig för resenärer att i god tid kontrollera passets giltighetstid och vilka krav mållandet ställer på passen. Vid uträkningen av passets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett vanligt pass ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställe. 1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. 2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken. 3. I vissa fall är den elektronisk ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst. 4. Om den sökande är under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke. 5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av pass Det färdiga passet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör. När du hämtar ut det färdiga passet måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand. Mer information om vanliga pass, pass för minderåriga, snabb- och expresspass, tillfälliga pass och sjömanspass hittar du på polisens webbplats. På polisens webbplats finns också närmare uppgifter om så kallade dubbla pass och om pass för personer som deltagit i Finlands krig.


Tillfälligt pass

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell.

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell (snabb- och expresspass). Förutsättningarna för att beviljas tillfälligt pass övervägs alltid noggrant och från fall till fall. Tillfälligt pass beviljas endast för den tid som är nödvändigt. Tillfälligt pass kan inte sökas elektroniskt utan endast personligt vid en polisstation. Om passet beviljas specificeras det vanligtvis omedelbart vid polisens serviceställe för tillståndstjänster. Ett tillfälligt pass är maskinläsbart (med andra ord finns en maskinläsbar textrad med passets basuppgifter i nedre kanten av personuppgiftssidan) men innehåller inte ett chip.

Tillfälligt pass kan endast sökas personligt vid en polisstation. Giltighetstid: högst 12 månader


Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Endast företag som innehar detta tillstånd av TUKES och tillräcklig kompetens får ordna fyrverkeriuppvisningar. I professionella fyrverkeriuppvisningar får man använda även sådana fyrverkerier som inte är allmänt tillgängliga. Miljömyndigheterna kan ställa bullerbegränsningar för uppvisningarna, dessa är olika i tätorter och glest bebodda områden

Då en fyrverkeriuppvisning kommer att ordnas ska den lokala polisen meddelas senast 14 dygn före uppvisningen. Av anmälan ska framgå uppvisningsplatsen, den exakta tidpunkten och hurudana artiklar man ämnar använda. Det ska också framgå var fyrverkeripjäserna lagras och förvaras på uppvisningsplatsen, skyddsavstånden och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor och den ansvariga personens kontaktuppgifter samt personuppgifter och kontaktuppgifter för dem som kommer att skjuta fyrverkeripjäserna. En kopia av TUKES beslut över anmälan om fyrverkeriuppvisningen ska bifogas i anmälan. Ytterligare information om anordnandet av fyrverkeriuppvisningar hittas på polisens webbplats. Anmälan om en fyrverkeriuppvisningar kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst eller med en ifyll- och utskrivbar blankett som hittas på polisens webbplats.


Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete minst sju dygn före arbetet inleds.

Anmälan om sprängningsarbete kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst. Anmälan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut. Ytterligare information om att anmäla om sprängningsarbete hittas på polisens webbplats.


Förlängning av visum

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ett visum eller tiden för tillåten vistelse.

Med visum avses ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas kortvarigt i Finland, om övriga villkor för inresa uppfylls. Visum till Finland beviljas av utrikesministeriet.

Ansökan om förlängning av visum skickas till polisens serviceställe som handhar tillståndsärenden. Mer information om att förlänga visum finns på polisens webbplats.