Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisstyrelsen lotteriförvaltningen

Polisstyrelsens lotteriförvaltning ansvarar för tillsynen över penningspel. Polisstyrelsen är en organisation som verkar inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Som självständig tillsynsmyndighet ansvarar Polisstyrelsen för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen av lotteriverksamheten. Lotteriförvaltningens verksamhetsställe finns i Riihimäki. Lotteriförvaltningens uppgifter gällande penningspel är att - ge utlåtanden och anvisningar om penningspel - ge råd, anvisningar, utbildning och information i frågor som rör penningspelsverksamhet - övervaka penningspelens lagenlighet - ingripa i lagstridigt anordnande eller lagstridig marknadsföring av penningspel. Inom tillsynsverksamheten samarbetar lotteriförvaltningen med polisen. Lotteriförvaltningen kan lämna en utredningsbegäran till polisen vid eventuella brott. En väsentlig del av tillsynen över penningspelsverksamheten är ett omfattande internationellt och inhemskt samarbete med intressentgrupper och myndigheter.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Postadress

PB 50, 11101 RIIHIMÄKI

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181

E-postadresser