Medling 

Medling 

Brottsoffer kan också få hjälp av medlingsverksamhet, till vilket många olika brottsfrågor kan hänvisas. Polisen beaktar möjligheten till medling i alla brottsfrågor. 

I medling möter parterna till brottet varandra, och med stöd av en utomstående handledare försöker de tillsammans hitta en lösning till brottet eller tvisten. 

Medling är en avgiftsfri tjänst där deltagandet är frivilligt. Syftet med medling är att hitta en annan lösning till brottet eller tvisten än den formella och ofta tunga rättsprocessen. Med hjälp av medling är det möjligt att undvika rättegång. 

Från Brottsofferjouren kan man begära att få en stödperson med till medling. 

I medling kan

  • parterna tala om det som hänt mellan dem
  • parterna berätta vilka känslor och upplevelser som det inträffade har väckt hos dem
  • man behandla skador och olägenheter som har orsakats av brottet eller tvisten
  • man komma överens om ersättning av skador. 

Medling upplevs som ett meningsfullt sätt att lösa brotts- eller tvistrelaterade frågor eftersom parterna kan påverka behandlingen och beslutsfattandet av det egna ärendet. 

Vilka ärenden lämpar sig för medling?

Medlingsbyrån bedömer separat för varje fall om ärendet kan lösas med medling. I förundersökningen bedömer även polisen om ärendet lämpar sig för medling. Ett ärende som lämpar sig för medling ska vara av ringa karaktär. Allvarliga, -omfattande och till exempel brott som riktar sig mot minderåriga är inte lämpliga för medling. 

Hur förs ett ärende vidare till medling?

Som part till ett gräl eller brott kan du själv ta initiativ till medling genom att kontakta närmaste medlingsbyrå. 

Du kan också fråga polisen som sköter ditt ärende eller annan myndighet om medling. 
Initiativ till medling kan också tas av 

  • polisen
  • åklagare
  • myndighet
  • vårdnadshavare för ett barn eller en ung person
  • annan laglig företrädare. 

 

Läs mer om medling som en del av förundersökningen på polisens webbsidor

Mer information om medling på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.