Navigeringsmeny

Luvattomat ampuma-aseet ja räjähteet -sv

Olovliga skjutvapen och sprängämnen

Olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller olovliga sprängämnen kan överlämnas till polisen utan påföljder. Ett villkor för att en person ska undgå straffpåföljd är att han eller hon anmäler föremålen till polisen på eget initiativ. Anmälan kan göras antingen per telefon eller med en elektronisk blankett.

Föremålen får endast överlämnas till polisen, aldrig till någon utomstående. För ens egen säkerhet är det bäst att  inte röra  föremålen .

Att undgå straffpåföljd innebär att olovligt innehav inte straffas. Dessa bestämmelser innebär dock inte att andra brott som eventuellt begås med föremålen blir ostraffade.
Polisinrättningarna ordnar ibland kampanjer för att samla in olovliga vapen, deras delar och patroner samt andra sprängämnen på ett effektivt sätt.

Vad görs med de överlåtna föremålen?

Skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler returneras till den ursprungliga, lagliga ägaren om denna har eller får innehavstillstånd.

Om personen som överlåter skjutvapnet inte får innehavstillstånd har han eller hon tre månader på sig att hitta en ny ägare som har tillstånd att förvärva vapnet. Först efter detta kan polisen sälja skjutvapnet för ägarens räkning på offentlig auktion. Andelen som överstiger hanteringskostnaderna vid försäljningen av vapnet på auktion betalas till kunden.

Om vapnet inte säljs övergår den i statens ägo.

Skjutvapnet kan också försättas i varaktigt obrukbart skick dvs. deaktiveras. Skjutvapnets ägare kan även överlåta vapnet utan ersättning till staten. Det rekommenderas särskilt när skjutvapen är i dåligt skick.

Vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler överlåts alltid till Staten om de inte överlåts till den ursprungliga, lagliga ägaren.

Stulna eller vapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler och sprängämnen som använts i samband med brott beslagtas av polisen.
Sprängämnen som betraktas som farliga förstörs.

Vapen som tillhör försvarsmakten

Om skjutvapnets äganderätt är oklar vidtas åtgärder enligt allmänna principer. Huvudregeln är att den som innehar föremålet betraktas som ägaren till lösöret om inget annat framgår. Polisen kontrollerar i sina register om skjutvapnet eller annat olovligt föremål anmälts beslagtaget eller stulet.
Om föremålet har försvarsmaktens försäljningsmärkning (bokstaven M) har vapnet överlåtits på lagligt sätt från försvarsmaktens ägo. Vapnet överlåts till ägaren enligt allmänna principer.

När det är tydligt att vapnet tillhör försvarsmakten vidtas följande åtgärder.

Vapen från vapengömmor

Vapen från vapengömmor som inte innehas av någon överlämnas till försvarsmakten. Om det visar sig att vapnet stulits av försvarsmakten under fredstid dvs. senare än direkt efter krigsslutet överlämnas det till försvarsmakten. Dessa är till exempel alla vapen märkta med ett torn (i användning sedan december 1968).

Vapen märkta med märket SA

Skjutvapen märkta med märket SA (märkning använd från och med sommaren 1942 till slutet av november 1968):

  • Soldaters pistoler, revolvrar, gevär samt maskingevär som försvunnit från försvarsmaktens ägo under kriget eller i samband med krigsslutet behöver inte överlämnas till försvarsmakten. De kan återlämnas deaktiverade till den som överlåtit vapnet eller för dessa kan beviljas tillstånd om förutsättningarna i enlighet med skjutvapenlagen uppfylls.
  • Alla andra skjutvapen såsom pistoler, revolvrar, gevär och maskinpistoler överlämnas alltid till försvarsmakten.

Vapen utan märkning som påvisar försvarsmaktens äganderätt

Inte alla vapen som tillhör försvarsmakten har en märkning som påvisar äganderätten. Det gäller bland annat skjutvapen som varit i försvarsmaktens användning före 1942 samt övriga vapen som tillhörde landets armé och skyddskår.

Soldaters pistoler, revolvrar, gevär samt maskingevär som försvunnit från försvarsmaktens ägo under kriget eller i samband med krigsslutet samt sådana som tillhört skyddskårerna och försvarsmakten i andra länder under vinterkriget, fortsättningskriget eller Lapplandskriget behöver inte överlämnas till försvarsmakten. De kan återlämnas deaktiverade till den som överlåtit vapnet eller för dessa kan beviljas tillstånd om förutsättningarna i enlighet med skjutvapenlagen uppfylls.

Alla övriga skjutvapen som pistoler, revolvrar, gevär och maskinpistoler: Om överlämnaren anser att föremålet tillhör honom eller henne utreds äganderätten från fall till fall med överlämnaren och försvarsmakten.