Olyckor

Olyckor 

Polisen har skyldigheter när det gäller att förhindra olyckor, avvärja skador och utreda olyckssaker. 

I vardagsspråk avser ordet olycka olika slags plötsliga händelser, som förorsakar person-, egendoms- eller miljöskador. Man talar bland annat om trafikolyckor, explosionsolyckor, naturkatastrofer med mera.

Lagen föreskriver om polisens skyldigheter, när det gäller att

  • förhindra olyckor
  • upprätthålla beredskap inför olyckor
  • agera vid olyckssituationer
  • avvärja skador som orsakas av olyckor
  • utreda olycksorsaker. 

Skyldigheterna kan även gälla andra myndigheter, privata aktörer eller enskilda medborgare. 

Den allmänna handlingsskyldigheten gäller alla

Var och en som får veta att en olycka inträffat är skyldig att agera. Skyldigheten gäller även då du upptäcker att en olycka är överhängande eller då du får veta om en möjlig olycka. 

Om du själv inte kan avvärja olyckan, ska du utan dröjsmål meddela dem som är i fara och ringa nödnumret 112. Vidta därefter räddningsåtgärder efter din förmåga.

Polisens uppgifter vid olycka

Polisens uppgifter vid en olycka hör samman med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, samt att stöda andra myndigheter i deras verksamhet. Om det behövs spärrar polisen av olycksplatsen, säkrar att räddningsmanskapet och andra medhjälpare kan arbeta och förhindrar för sin del att fler olyckor uppstår.

Därtill har polisen olika utredningsuppgifter vid olyckor. 

Polisen utreder en del av olyckorna

Om det finns misstanke om brott i samband med en olycka, är det polisen som handhar undersökningen. I t.ex. trafikolyckor är det vanligt att det finns misstanke om brott mot trafikreglerna, vilket kan ha orsakat olyckan.

Polisen utför också brottsutredningar utgående från andra myndigheters anmälan. Till exempel kan 

  • miljömyndigheten anmäla en olycka, som förorsakat en miljöskada 
  • räddningsmyndigheten göra en anmälan om misstankar i samband med bränder
  • arbetarskyddsmyndigheten anmäla en arbetsplatsolycka.

Om någon dött till följd av en olycka, utför polisen en rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken.

Storolyckor

Storolyckor är sådana olyckor som betraktas som mycket allvarliga. Antalet döda och skadade inverkar på hur allvarlig olyckan är, liksom skadans omfattning på egendom eller förmögenhet, samt olyckans karaktär. 

Olycksutredningscentralen, som lyder under Justitieministeriet, utreder storolyckorna. Centralen utreder även särskilt angivna olyckor, risksituationer eller exceptionella händelser.

Syftet med Olycksutredningscentralens säkerhetsutredningar är att öka den allmänna säkerheten, förebygga olyckor och tillbud samt avvärja skador som orsakas av olyckor.

Olycksutredningscentralens utredningar utförs inte för att klargöra det juridiska ansvaret.

Olycks­ut­red­nings­cen­tra­lens websidor

En jourhavande från polisens lägescentral sitter med ryggen mot kameran och hörlurar på huvudet vid en dator.