Navigeringsmeny

Övervakning av körhälsa

Övervakning av körhälsa

Övervakningen av körhälsa är en central del av polisens tillståndsövervakning av körrätt. Dåligt hälsotillstånd hos föraren utgör en stor säkerhetsrisk för både personen själv och andra trafikanter. 

Olika processer för övervakning av körhälsan läggs fram nedan. De baserar sig på aktivitet hos körrättsinnehavaren, polisen och personer inom hälso- och sjukvården. 

Periodiska kontroller för äldre, då körkortet beviljats före 19.1.2013

Lämna vid bestämda tidpunkter ett läkarutlåtande till polisen om bibehållen körförmåga, om

 • du innehar körrätt för lastbil eller buss,
 • bor stadigvarande i Finland och
 • ditt körkort har beviljats före 19.1.2013. 

Läkarutlåtandet ska lämnas in inom två månader efter att du har fyllt 50, 55, 60 och 65 år. 

Läkarutlåtandet behövs inte, om 

 • det har gått mindre än fem år sedan du med ett läkarutlåtande har visat för polisen att du uppfyller de medicinska kraven, t.ex. i samband med en höjning av körkortskategorin.
 • ditt körkort har ersatts med ett dubblettexemplar eller ett nytt körkort, t.ex. i samband med att ett villkor har fogats till körkortet.

Transport- och kommunikationsverket Traficom påminner om skyldigheten att lämna ett läkarutlåtande cirka en månad innan du fyller 50, 55, 60 och 65 år. 

I allmänhet skickar läkaren sitt utlåtande direkt till polisen. Du kan även själv föra utlåtandet till polisstationen på din bostadsort.

Du kan lämna läkarutlåtandet till polisen personligt på polisinrättningen eller per post. Du kan också e-posta läkarutlåtandet, varvid rekommenderar vi att du använder polisens skyddade e-post. Då är det möjligt, att polisen i några fall ber att du skickar det originala läkarutlåtandet också per brev.

Körhälsa hos i Finland varaktigt bosatta innehavare av utländska körkort

 Lämna vid bestämda tidpunkter in ett läkarutlåtande till polisen om bibehållen körförmåga, om

 • du har ett körkort som beviljats i ett EU/EES-land eller någon annanstans i utlandet
 • du bor stadigvarande i Finland
 • ditt körkort berättigar dig att framföra ett motordrivet fordon i Finland
 • utländska körkort är i kraft en längre tid än finska (2–15 år beroende på körkortskategori och förarens ålder). 

Ett läkarutlåtande eller ett omfattande läkarutlåtande lämnas till polisen enligt följande:

 • omfattande läkarutlåtande, då du har ett körkort i grupp 1, har fyllt 70 år och det har gått fem år sedan det utländska körkortet beviljades
 • läkarutlåtande, då du har ett körkort i grupp 2, har fyllt 45 år och det har gått fem år sedan det utländska körkortet beviljades
 • omfattande läkarutlåtande, då du har ett körkort i grupp 2, har fyllt 70 år och det har gått två år sedan det utländska körkortet beviljades.

Efter den första skyldigheten att visa upp ett läkarutlåtande ska ett nytt läkarutlåtande visas upp vid de tidpunkter som nämns ovan.

Läkarutlåtandet ska lämnas in inom två månader efter tidpunkten för skyldigheten. 

I allmänhet skickar läkaren sitt utlåtande direkt till polisen. Du kan även själv föra utlåtandet till polisstationen på din bostadsort.

Förordnande om inlämnande av läkarutlåtande, prov på körförmåga eller körprov

Polisen kan förordna dig att inom en viss tid lämna in ett utlåtande av en läkare eller specialläkare om att du uppfyller de medicinska kraven, om det finns skäl att misstänka att

 • du inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd
 • du på grund av ditt hälsotillstånd inte längre riskfritt kan köra ett sådant fordon som du har körrätt för.

På grund av samma orsaker kan du också förordnas att inom en viss tid lämna in ett intyg över prov på körförmåga eller körprov.

Anmälningar om körhälsa från läkare, sjukskötare och hälsovårdare

En läkare måste anmäla till polisen om du inte längre uppfyller de medicinska kraven för ett körkort på grund av fortgående användning av berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig.

Även en sjukskötare och hälsovårdare har rätt att göra en anmälan till polisen om du inte längre uppfyller de medicinska kraven i körkortslagen på grund av fortgående användning av berusningsmedel.

Innan en anmälan görs måste du informeras om skyldigheten eller rätten att göra en anmälan och upplysas om hur ditt hälsotillstånd påverkar körförmågan.

Mer detaljerade anvisningar om hur man bedömer och anmäler körhälsa jämte blanketten som ska användas för anmälan finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats.