Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisstyrelsen, verksamhetsställen och tjänster

Polisstyrelsens uppgift är att planera, leda, utveckla och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Den ansvarar dessutom för att tillgången av tjänster på olika håll i landet är rättvis, för samarbetet mellan polisenheterna samt ansvarar för polisenheternas resultatstyrning. Polisöverdirektören leder, utvecklar och övervakar verksamheten inom Polisstyrelsen och polisens förvaltningsområde.

Polisens informationsteknologicentral

 • Beskrivning
  Polisens informationsteknologicentral (POL IT-centralen) svarar för produktionen och utvecklingen av sådana informationstekniska tjänster på riksnivå som är bundna till polisens verksamhetsområde eller som annars är viktiga med tanke på verksamheten. Centralen ansvarar dessutom för de gemensamma branschbundna tjänsterna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i anslutning till polisutbildningen och till överenskomna delar även för myndigheternas övriga IT-tjänster. Uppgiften är också att säkerställa kvaliteten på och användbarheten av polisförvaltningens övriga IT-tjänster på den nivå som polisverksamheten förutsätter samt att svara för samordningen av de krav som polisverksamheten ställer och för produktionen och upphandlingen av IT-tjänster i enlighet med dem.
  Besöksadress
  Kemijoen itäpuolentie 63, 96460 ROVANIEMI
  Visa på kartan
  Öppettider

  Den här enheten har ingen kundtjänst.

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 480 181

Polisens materialcentral

 • Beskrivning
  Centrala uppgifter för polisens materialcentral är genomförande av polisens upphandlingar av varor och tjänster samt inhemskt och internationellt samarbete med intressentgrupper. Övriga uppgifter är utveckling och underhåll av polisens materialinformations- och inköpsordersystem, hantering av avtal och leverantörer, leverans av polisfordon till polisenheter, avskrivning och efterbehandling av statens egendom och planering, uppföljning och analys av livscykellängden för de materialslag samt materiel som används av polisen. Polisens upphandlingar offentliggörs i Hilma-portalen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search?q=poliisihallitus
  Besöksadress
  Vuorikatu 1, 45100 Kouvola
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 41, 45101 KOUVOLA
  Öppettider

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 480 181

Polisstyrelsen lotteriförvaltningen

 • Beskrivning
  Polisstyrelsens lotteriförvaltning ansvarar för tillsynen över penningspel. Polisstyrelsen är en organisation som verkar inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Som självständig tillsynsmyndighet ansvarar Polisstyrelsen för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen av lotteriverksamheten. Lotteriförvaltningens verksamhetsställe finns i Riihimäki. Lotteriförvaltningens uppgifter gällande penningspel är att - ge utlåtanden och anvisningar om penningspel - ge råd, anvisningar, utbildning och information i frågor som rör penningspelsverksamhet - övervaka penningspelens lagenlighet - ingripa i lagstridigt anordnande eller lagstridig marknadsföring av penningspel. Inom tillsynsverksamheten samarbetar lotteriförvaltningen med polisen. Lotteriförvaltningen kan lämna en utredningsbegäran till polisen vid eventuella brott. En väsentlig del av tillsynen över penningspelsverksamheten är ett omfattande internationellt och inhemskt samarbete med intressentgrupper och myndigheter.
  Besöksadress
  Konepajankatu 2, 11710 RIIHIMÄKI
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 50, 11101 RIIHIMÄKI
  Öppettider

  Den här enheten har ingen kundtjänst.

 • Den här enheten erbjuder inga tjänster per telefon. Ni kan kontakta per e-post.
  E-postadresser

Vapenförvaltning

 • Beskrivning
  I ärenden som handlar om vapentillstånd och vapen betjänar vi dig på polisstationer runt om i Finland. Information om hur man ansöker om vapentillstånd och till exempel vad du ska göra med vapen från ett dödsbo finns på polisens webbplats. Ta kontakt med Polisstyrelsens vapenförvaltning i fråga om näringstillstånd i vapenbranschen. Lagstiftning som rör vapenbranschen finns bland annat i skjutvapenlagen.
  Besöksadress
  Konepajankatu 2, 11710 RIIHIMÄKI
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 50, 11101 RIIHIMÄKI
  Öppettider

  Den här enheten har ingen kundtjänst.

 • Den här enheten erbjuder inga tjänster per telefon. Ni kan kontakta per e-post.
  E-postadresser

Övervakningen av säkerhetsbranschen

 • Beskrivning
  Övervakningen av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen. Den beviljar på ansökan näringstillstånd för säkerhetsbranschen - godkänner ansvarspersoner, ansvariga föreståndare och ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare samt utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen - ändrar på ansökan villkoren och begränsningarna som gäller näringstillstånden för säkerhetsbranschen eller godkännanden av personer och återkallar på ansökan eller på myndighetsinitiativ näringstillstånden för säkerhetsbranschen och ovan nämnda godkännanden.
  Besöksadress
  Jääkärinkatu 33, 50130 MIKKELI
  Visa på kartan
  Öppettider

  Den här enheten har ingen kundtjänst.

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 480 181
  E-postadresser