Navigeringsmeny

Rovdjursärenden

Rovdjursärenden

Ibland orsakar rovdjur (björn, varg, järv, lodjur) fara för människor. Polisen ansvar för att ta hand om incidenter relaterade till rovdjur. I praktiken är det vargar, björnar och i vissa fall vildsvin som orsakar uppdrag för polisen.  

Ofta kommer uppdrag relaterade till rovdjur till polisen i samband med normala alarmfunktioner. Uppdraget kan till exempel vara en anmälan om en varg som synats till på gården. Vanligt är också djurrelaterade krockar. 

Polisen ingriper i plötsliga och akuta hot mot säkerheten orsakade av rovdjur. I polislagen regleras fasttagande eller avlivande av djur som orsakar fara. 

Vad ska du göra om du krockar med ett djur?

Krockar med djur kan man oftast inte förutse eller undvika. De vanligaste är krockar med älgar.

Om du hamnar i en krock

  • Varna övrig trafik. Sätt på varningsljusen och flytta din bil till sidan, om det är möjligt. Placera varningstriangeln 200-300 meter från olycksplatsen. Om parten i krocken är ett rovdjur eller ett vildsvin, lämna inte bilen. Ett skadat djur kan vara farligt.
  • Hjälp skadade enligt dina förmågor. 
  • Ring nödnumret 112. Krockar där ena parten är en älg, vildsvin eller rovdjur ska alltid anmälas till polisen.  
  • Ange olycksplatsen till nödcentralen och polisen så exakt som möjligt. Nödcentralen eller polisen råder dig om du får lämna olycksplatsen.  
  • Märk ut olycksplatsen. Om du inte har ett officiellt viltolycksmärke med dig kan du använda något annat synligt föremål, till exempel en plastpåse. Placera märket på den plats där det döda djuret är eller varifrån det försvann in i skogen. Bind fast märket på den sidan av vägen dit djuret försvann. 
  • Om du krockar med ett mindre djur, till exempel en kanin, finns det mer sällan behov att kontakta polisen. I synnerhet på tätortsområden är det bra att flytta det döda djuret bort från körbanan. Ett lidande djur måste avlivas. Om andra parten i krocken är en hund är det bra att ringa nödnumret 112. Någon kan leta efter hunden och det kan redan vara ett uppdrag hos polisen.  

Då ett rovdjur eller vildsvin skadas i en trafikolycka beordrar polisen i första hand djuret att avlivas. Grunderna för att avliva ett skadat djur är djurskydd samt äventyrande av människornas säkerhet. 

 

Vad är storviltsassistans?

Storviltsassistans är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen i ärenden relaterade till stor vilt. De vanligaste uppgifterna för vilka polisen kontaktar assistanspersonerna är för att spåra hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin som skadats i kollisioner samt att driva bort stora rovdjur från bebyggda områden. 

Fara som orsakas av varg bedöms från fall till fall

Vanligtvis hör det till vargens beteende att undvika människor. Vaga observationer av vargar förpliktigar inte polisen att agera. Situationer som kräver polisinsats, då 

  • en varg är i närheten av människor, strövar omkring och kan bete sig hotfullt
  • vargar observeras i samma by eller samma tätortsområde i olika situationer flera gånger under en vecka

Polisen bedömer alltid från fall till fall den fara som orsakas av en varg. Bedömningen av situationen påverkas av kvaliteten, tillförlitligheten, antalet och tidpunkten för de gjord observationerna. Även platsen där observationen gjordes och förhållandena påverkar bedömningen.

Då rovdjuret som orsakar fara är en björn, lodjur eller järv agerar polisen på grundval av riktlinjerna för vargar. 

Anmälan om observation av ett rovdjur

Om du observerar en varg, björn eller annat stort rovdjur i närheten av ditt hem eller nära bebyggelse, eller om rovdjuret hotar dig direkt, ring nödnumret 112. Sök skydd inomhus. Följ i mån av möjlighet med vart djuret rör sig. 

Avlivande är inte det första alternativet

På basis av polislagen kan polisen avliva ett djur som orsakar fara. Att avliva är inte polisens första alternativ. Polisen överväger först lättare åtgärder och till exempel om man kan driva bort djuret någon annanstans. Polisen riktar åtgärderna uttryckligen mot det djur som har orsakat fara. 

Ett skadat vildsvin är farligt

Vildsvin omfattas inte av samma skyddsbestämmelser som vildsvin. Ett skadat vildsvin kan vara mycket farligt och på basis av det måste den avlivas. Polisens uppdrag relaterade till vildsvin berör ofta vildsvin som har skadats i trafikolyckor eller på annat sätt. 

När ett stort rovdjur orsakar ekonomisk skada

Stora rovdjur kan också orsaka ekonomisk skada. Vargar, björnar, lodjur och järvar kan döda hus- och produktionsdjur. Huvudsakligen är det viltmyndigheterna (Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral) som sköter om ärenden relaterade till skador orsakade av stora rovdjur. Med stöd av polislagen kan polisen avliva ett djur som orsakar fara endast om det är frågan om betydande skada eller om situationen även innebär fara för människor. 

Polisen har även jakt- och fiskeverksamhet

På polisinrättningarna finns det poliser som verkar som kontaktpersoner för jakt- och fiske. Kontaktpersonerna för jakt- och fiske sköter vid sidan om det egna arbetet om ärenden relaterade till fiske, jakt, vilt och terrängtrafik. Kontaktpersonerna för jakt och fiske samarbetar med Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare. Kontaktuppgifterna för kontaktpersonerna för jakt och fiska finns i polisinrättningens kontaktuppgifter.  

Suurpetoasiat infolaatikko sv

Läs instruktionerna

Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin. Dokumentet uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Du kan fråga om dokument från Polisstyrelsens registratorskontor på adressen kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.