Förundersökningar: En kriminell organisation tog under ett år in i Finland 1 700 kg narkotika – avslöjades på grund av sina meddelanden

Utgivningsdatum 28.1.2022 9.50
Nyhet

Förundersökningarna av en historiskt omfattande härva där narkotika togs in i landet är nästan färdiga. Hela härvan började avslöjas under den FBI-ledda internationella operationen Greenlight. Polisen misstänker att den har kopplingar till flera andra narkotikabrottsutredningar i Finland.

Telefoner polisen beslagtagit packade i provpåsar med texten Kriminaltekniska laboratoriet.
Bilden visar Anom-telefoner beslagtagna av polisen. Telefonerna är packade i Kriminaltekniska laboratoriets provpåsar. Under operationen Greenlight beslagtog polisen sammanlagt 140 Anom-telefoner. Bild: Polisen

Centralkriminalpolisen har tillsammans med polisinrättningarna i Helsingfors och Sydöstra Finland utrett flera införanden av narkotika. En organisation som leddes från Estland och Spanien misstänks ha fört in i landet omkring 1 700 kilo narkotika mellan sommaren 2020 och sommaren 2021. I denna utredningshelhet beslagtog polisen ca 500 kg av den narkotikan som tagits in i landet.

Till Finland smugglades från Holland 706 kg amfetamin och 770 kg cannabis från Spanien. Den övriga införda narkotikan, bland annat 24 kg kokain och 90 000 ecstasytabletter, transporterades till landet tillsammans med amfetaminpartier från Nederländerna.  Narkotikans sammanräknade värde i gatuhandeln är ca 100 miljoner euro.

Polisen kom organisationen som tog narkotikan in i landet på spåren genom de meddelanden brottslingarna skickade till varandra.  De misstänkta använde telefonapplikationen Anom, som hade utvecklats av FBI. De införanden som utreddes i denna förundersökningshelhet täcker största delen av den narkotika som togs in i landet och som avslöjades i samband med Operation Greenlight.

– Denna helhet är exceptionell på många olika sätt. De klarlagda narkotikamängderna är med finska mått mätt historiskt stora, med teknologins hjälp kunde förundersökningen riktas synnerligen noga och utredningen baserades på intensivt, internationellt samarbete beträffande såväl Greenlight (FBI) som den operativa verksamheten, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Jari Räty vid Centralkriminalpolisen. 

Misstänkta med kopplingar till förundersökningshelheten greps i Holland, Spanien, Estland, Tyskland och Italien. Största delen greps i början av juni 2021 då myndigheterna informerade om saken globalt (länk till polisens meddelande).

En grupp bestående av elva personer är misstänkt för införseln, gruppen misstänks ha ansvarat för införseln av narkotikan till Finland. Största delen är estniska medborgare, verksamheten organiserades såväl från Estland som Spanien.

Narkotikan som smugglades från Nederländerna och Spanien levererades till Finland med frakttrafik.

– Utgående från de misstänktas meddelanden och annat som kommit fram under förundersökning har de misstänkta planerat och ordnat införseln av narkotikan mycket professionellt. Narkotika smugglades bland annat i laster med mylla, barkströ och grillkol och inne i varmvattenberedare, säger Räty.

Narkotikainförseln har kopplingar till flera förundersökningar på flera polisinrättningar, en del har redan behandlats av domstolar. I samband med helheten omfattande införseln lämnas nu till åklagaren för åtalsprövning tre enheters förundersökningar, som vi berättar om i detta meddelande.  Polisinrättningen i Sydöstra Finland, Centralkriminalpolisen och Polisinrättningen i Helsingfors har utrett hur narkotikan togs emot och spreds i olika delar av Finland.

– Härvan är ganska invecklad eftersom narkotikapartierna var så stora och en införd last kunde delas upp och hamna i flera landskap, berättar Räty. 

Dessutom hamnade en del av den införda narkotikan hos distributionsorganisationer via mellanhänder.  En finländsk man bosatt i Spanien misstänks ha sålt av narkotika som hade tagits in i landet av den estniska organisationen vidare till distributionsorganisationer verksamma i Finland. Enligt förundersökningen har den misstänkte organiserat narkotikahandeln från Spanien med hjälp av SkyECC- och Anom-telefoner.

– Förutom att fungera som mellanhand har den misstänkte även ordnat tre marijuanapartier till Finland. Sammanlagt misstänks han för sin brottsliga verksamhet som vinning av brott ha fått ca 1,6 miljoner euro, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.

Allting började i Sydöstra Finland

Helheten omfattande införseln började klarna för polisen då Polisinrättningen i Sydöstra Finland avslöjade mottagande och spridning av narkotika på sitt område efter att ha fått tag på brottslingarnas meddelanden. Meddelandena gav polisen en uppfattning av hur organisationerna som tog narkotikan in i landet och spred den här var uppbyggda och kunde utgående från den informationen rikta sina förundersökningar i både Finland och utomlands.   

En stor del av den narkotika som togs in i landet av den organisation som bestod av estländare levererades till Kotka enligt Polisinrättningen i Sydöstra Finlands förundersökning. Från Kotka spred den organisation som var verksam i Sydöstra Finland narkotikan till distibutionsorganisationer som var verksamma i bland annat Helsingfors- och Lahtistrakterna. Polisinrättningen i Sydöstra Finland har redan i tidigare förundersökningar utrett omfattande spridning av narkotika.  En del personer har kopplingar med de förundersökningar som redan tidigare blivit färdiga.

Enligt förundersökningen leddes verksamheten i Sydöstra Finland av två personer, den ena avtjänade ett frihetsstraff under hela den misstänkta gärningstiden. Enligt förundersökningen organiserade den misstänkte narkotikahandeln med meddelanden han skickade till distributionsorganisationen från fängelset. Den andra av de huvudmisstänkta dömdes under förundersökningen till fängelse för grova narkotikabrott som hade utretts redan tidigare. I den förundersökning som utreddes av Polisinrättningen i Sydöstra Finland och nu lämnas till åklagaren är sammanlagt elva personer misstänkta för brott.

– Organisationen var mycket hierarkisk och varje aktör hade sin egen uppgift och fick utgående från den en månadslön. Under förundersökningen var gruppen tvungen att ändra form då flera viktiga personer greps. Organisationen var förberedd och nya aktörer fick snabbt ersätta tidigare, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Lari Rönkä vid polisinrättningen i Sydöstra Finland.

De misstänkta i Sydöstra Finlands helhet hade en viktig roll för kontakterna utomlands då narkotikapartier beställdes, lagerlokaler ordnades och pengar samlades in och levererades till dem som ordnade narkotikan från utlandet. Enligt förundersökningen ökade mängden kontanter i takt med införseln av narkotikan och i slutskedet var hundratusentals euro i omlopp varje vecka. I samband med Polisinrättningen i Sydöstra Finlands utredning beslagtogs sammanlagt 260 000 euro, det största enskilda beslaget av kontanter var 169 000 euro.

Distributionsorganisationen i Lahtis har kopplingar till United Brotherhood

Lahtis var en viktig distributionsplats för den införda narkotikan. Den kriminella grupp som var aktiv i Lahtistrakten tog emot och distribuerade narkotika till flera olika köpare i Finland. Största delen av gruppmedlemmarna har en bakgrund i den kriminella organisationen United Brotherhood, som enligt domstolsbeslut ska upplösas. 

Också i detta fall användes krypterade medier för ordnandet av narkotikahandeln. Enligt förundersökningen har de misstänkta i sin kriminella verksamhet haft befälshierarkier och roller utgående från sina uppgifter.

– Att gruppen var organiserad märktes även på det sättet att då gruppen hade fått narkotikan började den omedelbart, systematiskt och metodiskt sprida den till köparna. Beträffande flera partier kunde de på bara några timmar distribuera tiotals kilo narkotika till flera köpare, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.

I denna förundersökning är sex personer misstänkta. Med vinningen från narkotikahandeln köpte de misstänkta enligt förundersökningen till exempel värdefulla smycken och klockor, polisen har från de misstänkta beslagtagit sådana till ett värde av tiotusentals euro.

– I likhet med den helhet som utreddes av Polisinrättningen i Sydöstra Finland, var insamligen, transporten och leveransen av kontanter ständigt pågående. Polisen misstänker att omkring 1,2 miljoner euro i kontanter passerat via en av de misstänkta gruppmedlemmarna, berättar Fagerström.

Polisinrättningen i Helsingfors har utrett spridning och förmedling av narkotika

Polisinrättningen i Helsingfors har för sin del utrett spridning och förmedling av narkotika. Förundersökningen gjordes tillsammans med andra förundersökningsmyndigheter. 

Helsingforspolisen har utrett allvarliga brott som flera personer är misstänkta för.  Dessa misstänks ha deltagit i spridningen och förmedlingen av flera partier narkotika som förts in i landet.   

– En del av de omständigheter som kommit fram under vår förundersökning har vi kunnat koppla till vissa bestämda införda partier. För att få en bild av helheten har vissa detaljer varit väldigt arbetsdryga. Det har krävts mycket av utredarna. Förundersökningen pågår delvis fortfarande, även om vi redan är på slutrakan, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Toni Uusikivi vid Helsingforspolisen.

Polisinrättningen i Helsingfors har utrett fallen som grova narkotikabrott och flera fall av misstänkt grov penningtvätt. 

De som är misstänkta för penningtvätt har deltagit i organisationens verksamhet till exempel genom att hämta och redovisa pengar för försäljningen och förmedlingen av narkotika. Polisen misstänker att en del av pengarna har transporterats utomlands.

En del av denna helhet har redan tidigare gått vidare till tingsrättsskedet. Behandlingen av vissa fall har avslutats och den första rättsinstansen har redan gett sina domar. I ärenden som behandlades av tingsrätten i slutet av år 2021 väntas beslut senast i slutet av februari.

– Att kommunikationen med Anom fungerade som nätverk och att flera språk användes, var särskilt utmanande för förundersökningen. Bevisningen har samlats in från ett enormt material och det har gjorts stora mängder översättningar, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Mikko Nikkanen vid Helsingforspolisen. 

Under Helsingforspolisens förundersökning har flera personer förlorat sin frihet. Färre än tio misstänkta är fortfarande häktade. En del av dem hör till den högsta ledningen för förmedlings- och spridningsorganisationen och en del till en lägre nivå.

De förundersökningar som ingår i helheten och beskrivs i detta meddelande lämnas i början av februari till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Sammanlagt är tiotals personer misstänkta i härvan, 22 av dem är fortfarande häktade.

Operation Greenlight lyckades tack vare samarbete

I centrum för hela den ovan beskrivna narkotikabrottshelheten är kommunikationsprogrammet Anom som grupperna använde för både kommunikation med varandra och för sin interna kommunikation. Polisen i Finland kunde följa med diskussioner som en del av den internationella operationen Greenlight, som leddes av USA:s federala polis. Anom hade skapats av FBI, som gav myndigheter i de länder som deltog i operationen information om personer som hade kopplingar till de olika länderna.

Centralkriminalpolisen fick de första Anom-meddelande förmedlade av FBI i februari 2021. 

– Bara två dagar senare var flera polisinrättningar med om att avslöja spridningen av 126 amfetaminkilo och 90 000 ecstasytabletter i olika delar av landet. Händelserna under de första veckoslutet avslöjade hur stor möjlighet myndigheterna stod inför, beskriver kriminalkommissarie Kimmo Sainio. Han jobbar på Centralkriminalpolisen och är allmän ledare för operation Greenlight i Finland.

Redan från och med att operationen inleddes deltog Centralkriminalpolisen och samtliga polisinrättningar och Tullens avslöjande brottsutredningsenheter. För analysen och registreringen av inkommande meddelanden och för identifieringen av personer bildades en organisation, som hade i uppgift att analysera inkommande information och förmedla informationen till utredningsenheterna. De som var med om att analysera informationen kom från samtliga utredande enheter och CKP:s Underrättelseavdelning och visade snabbt sin effektivitet. Av de meddelanden som hade samband med Finland lyckades finska myndigheter identifiera över 200 misstänkta brottslingar verksamma i Finland och utomlands.

– Också utredningssamarbetet mellan de olika enheterna var utmärkt genast från början. Karakteristiskt för operationen har varit att flera enheter från förundersökningsmyndigheter deltog i flera förundersökningar, vilket är en av den finska brottsutredningskulturens stor styrkor. Min bedömning är att samarbetet en grundläggande orsak till att de finska myndigheternas resultat beträffande operation Greenlight är så goda, säger Sainio.

Under operationens avslöjande skede, dvs mellan februari och juni 2021 lyckades myndigheterna avslöja 21 pågående händelser med kopplingar till införsel, förmedling av narkotika eller annan kriminell verksamhet. Sju av dem var införsel av narkotika där sammanlagt 620 kg narkotika beslagtogs i Finland och utomlands. Under operationen avbröts dessutom två gånger en potientiell våldsam skuldindrivning.  

Den internationella operationen kulminerade i den aktionsdag som ordnades den 7 juni 2021 då gripanden gjordes i olika delar av världen så samtidigt som det bara var möjligt. Den dagen grep finska myndigheter 47 personer i Finland, 7 i Spanien, 4 i Estland och 1 i Tyskland. Under operationsdagen hade myndigheterna sammanlagt 75 spaningsobjekt i olika länder och beslagtog 150 kilo narkotika, 43 skjutvapen, sprängämnen och över 600 000 euro i kontanta pengar. Under operation Greenlight grep finska myndigheter sammanlagt över hundra personer.

Huvudsakligen avslöjades under operationen narkotikabrott relaterade till införsel och spridning och andra brott sammanhängande med organiserad brottslighet.  I de förundersökningar som har samband med helheten utreddes åtminstone 38 införanden av narkotika under åren 2020 och 2021. Under den tiden misstänks att ca 2 200 kilo narkotika, hundratusen ecstasytabletter och hundratusen subutextabletter togs till Finland. Av den mängden beslagtogs i Finland och utomlands sammanlagt ca 900 kilo. Kvantitativt smugglades till Finland mest marijuana (1 168 kg), amfetamin (890 kg) och kokain (115 kg). 

Bild 1: En misstänkt som hörde till ledningen för den organisation som tog narkotikan in i landet skrev meddelanden om stora mängder narkotika som skulle ordnas till Finland. På den bild som skickades till den misstänkte finns 156 kilo marijuana. Bild: Polisen
Bild 2: Med de meddelande de misstänkta skickade till varandra skickades också bilder på narkotika som skulle levereras från en organisation till en annan. Narkotikan på de här bilderna är kokain och amfetamin. Bild: Polisen
Bild 3: Polisinrättningen i Sydvästra Finland beslagtog i samband med sin förundersökning bland annat marijuana, Subutex, amfetamin och ecstasy. Bild: Polisen
Bild 4: En förstörd SkyECC-telefon som beslagtogs i samband med Polisinrättningen i Sydöstra Finlands förundersökning. Bild: Polisen
Bild 5: Under förundersökningarna beslagtogs en avsevärd mängd kontanter. Bilden visar polisen i Sydöstra Finlands beslag av kontanter. Bild: Polisen
Bild 6: En finländsk man bosatt i Spanien misstänks ha varit mellanhand i narkotikaaffärer och dessutom också vid försäljningen av ett vapen som skrivits ut med 3D-skrivare. Bilden visar det halvautomatiska skjutvapnet. Bild: Polisen
Bild 7: Enligt förundersökningen köpte den distributionsorganisation som var verksam i Lahtistrakten smycken för tiotusentals euro med de vinster de fick för narkotikaaffärerna. Bild: Polisen
Bilden visar Anom-telefoner beslagtagna av polisen. Telefonerna är packade i Kriminaltekniska laboratoriets provpåsar. Under operationen Greenlight beslagtog polisen sammanlagt 140 Anom-telefoner. Bild: Polisen
Kuvassa poliisin takavarikoimia Anom-puhelimia Rikosteknisen laboratorion näytepusseihin pakattuna. Poliisi takavarikoi yhteensä 140 Anom-puhelinta operaatio Greenlightin aikana. Kuva: Poliisi