Navigeringsmeny

Återkallelse av körtillstånd

Återkallelse av körtillstånd

Polisen kan återkalla undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd och körtillstånd för taxiförare, om det finns anledning till det. Skälen till att tillståndet återkallas eller tillfälligt återkallas kan bland annat vara att temporärt körförbud meddelas eller att villkoren för beviljande av tillståndet inte uppfylls.

Återkallelse av undervisningstillstånd

Du behöver ett undervisningstillstånd som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket Traficom för att kunna ge körundervisning och handleda övningskörning för avläggande av körkort.

Polisen kan återkalla undervisningstillståndet temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. 

Polisen återkallar undervisningstillståndet helt, om du som tillståndets innehavare

  • inte längre uppfyller kraven för tillståndet,
  • överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillståndet,
  • begär det.

Återkallelse av övningstillstånd för motorcykel

Med övningstillstånd för motorcykel kan du öva på att köra motorcykel för att avlägga körkort. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar övningstillståndet.

Polisen måste återkalla ett övningstillstånd för motorcykel temporärt, om du som innehavare av tillståndet meddelas tillfälligt körförbud. 

Polisen återkallar ett övningstillstånd för motorcykel helt om du som tillståndets innehavare

  • inte längre uppfyller kraven för tillståndet,
  • överträder bestämmelserna om eller villkoren för övningstillståndet,
  • begär det.

Återkallelse av trafiklärartillstånd

Du behöver ett trafiklärartillstånd som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket Traficom för att kunna fungera som trafiklärare. 

Polisen kan återkalla ett trafiklärartillstånd för viss tid, tills vidare, temporärt eller helt och hållet. 

Polisen återkallar trafiklärartillståndet för viss tid, om du som innehavare av tillståndet inte längre uppfyller villkoret för beviljande av tillstånd som grundar sig på personliga egenskaper. Polisen återkallar tillståndet för minst tre eller sex månader och högst fem år. I vissa fall kan tillståndet återkallas för en kortare tid eller en varning ges. Polisen återlämnar tillståndet när tidsfristen har löpt ut. 

Polisen återkallar trafiklärartillståndet tills vidare, om du som innehavare av tillståndet inte längre uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd i grupp 2. Tillståndet återkallas tills vidare också om du i egenskap av tillståndshavare meddelas körförbud tills vidare. Polisen återlämnar tillståndet när du på nytt visar att du uppfyller de föreskrivna kraven, till exempel med ett läkarintyg. 

Polisen återkallar trafiklärartillståndet temporärt, om du i egenskap av tillståndshavare meddelas temporärt körförbud. Polisen kan återkalla tillståndet temporärt också om det är sannolikt att du i egenskap av tillståndshavare har gjort dig skyldig till ett brott som riktar sig mot liv eller hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningens allvarlighet förutsätter det.

Polisen återkallar trafiklärartillståndet helt och hållet, om du som innehavare av tillståndet begär att tillståndet återkallas. 

Återkallelse av körtillstånd för taxiförare

Du behöver ett körtillstånd för taxiförare som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket Traficom för att vara taxiförare. 

Polisen kan återkalla ett körtillstånd för taxiförare för viss tid, temporärt eller tills vidare. 

Polisen återkallar körtillståndet för taxiförare för viss tid, om du som innehavare av tillståndet har gjort dig skyldig till vissa brott. Polisen återkallar tillståndet för minst två eller sex månader och högst fem år. I vissa fall kan tillståndet återkallas för en kortare tid eller en varning ges.

Polisen kan temporärt återkalla ett körtillstånd för taxiförare, om det är sannolikt att du som innehavare av tillståndet har gjort dig skyldig till vissa brott och om passagerarnas säkerhet förutsätter det. 

Polisen återkallar ett körtillstånd för taxiförare tills vidare, om du som innehavare av tillståndet meddelas körförbud tills vidare eller om du inte längre uppfyller de hälsokrav som gäller körtillståndet.

Körtillståndet för taxiförare måste överlämnas till polisen, om körtillståndet återkallas. Ett körtillstånd som återkallats för viss tid återlämnas till dig efter att tidsfristen har gått ut. Polisen återlämnar ett körtillstånd som har återkallats tills vidare, om du visar att grunden för återkallandet har upphört, till exempel med ett läkarintyg. Polisen gör en ny bedömning av din lämplighet som tillståndshavare Innan körtillståndet återlämnas.