Navigeringsmeny

Bingoluvat - hero - SV

Bingotillstånd

Bingospelet är ett spel med nummerlotteri då spelaren kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster. Korten kan inte bytas ut till pengar. Förutom varuvinster kan vinsten även ges i form av rätt till ett eller flera nya spel.

Gula bingobollar i närbild, på vissa ses bollens bokstavs- och sifferkombination.

Bingoluvat - yleistä - heron alapuoli - SV

I bingospel används spelverifikat. Spelverifikatet är ett rutsystem med siffror i godtycklig ordning. I spelet lottas siffror som spelarna antecknar i sitt spelverifikat om siffran finns i spelverifikatet. Med bingo avses vinst i bingospel. En spelare får bingo om de lottade siffrorna är i rätt ordning i spelverifikatet t.ex. vågrätt. Bingospelet spelas enligt fastställda regler.

I reglerna framkommer i vilken ordning de lottade siffrorna ska vara i spelverifikatet och hur spelarna ska uttrycka bingo i verifikatet. Att få bingo berättigar till vinst enligt de fastställda reglerna.

Bingospelet spelas på ett godkänt ställe som ska vara lämpligt och ändamålsenligt för anordnandet av spelet. Lokalen ska även lämpa sig för en allmän sammankomst.

Spelverifikatet kan vara en traditionell spelbricka i papper eller i elektronisk form (t.ex. en bingoautomat).

Anordnandet av bingo kräver tillstånd. Tillstånd för bingospel kan beviljas till en registrerad sammanslutning eller stiftelse med allmännyttigt ändamål. Därför kan bingotillstånd inte beviljas för t.ex. ett företag som idkar näringsverksamhet eller för privatpersoner. Avkastningen från bingospelet ska användas för allmännyttiga ändamål.
 

Ohjeet bingon järjestäjälle - SV

Anvisningar till anordnare av bingospel


Ansökan om tillstånd för bingospel görs genom en skriftlig ansökan. Tillstånd kan beviljas för högst tre år. Om man vill fortsätta bingospelet måste en ny ansökan göras i god tid innan föregående tillstånd upphör. Om tillståndet upphört och ett nytt tillstånd inte beviljats får bingospelet inte fortsätta.

Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet för bingospel. Polisstyrelsens behandlingstid för ansökningar om bingotillstånd är ungefär 4–6 veckor.

Den som ansöker om bingotillstånd ska presentera i sin ansökan en utredning om tillförlitligheten hos lottsystemet som används vid anordnandet av spelet. Den som söker om tillstånd ska även presentera en utredning av spellokalens lämplighet som anordningsplats och som lokal för allmänna sammankomster. En ny utredning behöver inte presenteras om spellokalen är densamma som i föregående bingotillstånd.

Syftet med bingospelet är att få medel för allmännyttig verksamhet. Därför måste bingospelet ordnas på ett vinstgivande sätt. Om verksamheten är förlustbringande två räkenskapsår efter varandra eller om inkomsterna från spelet är mycket låga jämfört med inkomsten från deltagaravgifterna kan bingotillstånd beviljas endast av en särskild anledning. Den som ansöker om tillstånd ska i ett sådant fall presentera en utredning om varför ett fortsatt tillstånd ska beviljas. Utredningen kan ges i tillståndsansökan i punkten närmare information eller i en separat bilaga.

Vissa maximigränser gäller för vinsterna som delas ut till spelarna. Maximivärdet av de vinster som delas ut till spelarna får inte överstiga 75 procent av värdet av den totala försäljningen under 12 månader, dock så att värdet av de vinster som delas ut inte får överstiga 95 procent av den totala försäljningen under en enda kalendermånad. 

Ett bingotillstånd åtföljs alltid av redovisningsskyldighet. För anordnandet av bingospel måste man göra en separat redovisning för varje redovisningsperiod som förutsätts i tillståndet. Man får inte själv ändra redovisningsperioderna som nämns i tillståndet. Redovisningen ska inom två månader efter redovisningsperiodens utgång tillställas Polisstyrelsen. Om den ansökande haft tidigare tillstånd för bingospel men om redovisningen underlåtits beviljas inget tillstånd. 

Lotteriskatt måste betalas för bingospel. Skatten är 5 % av värdet på de sammanlagda vinsterna som delats ut vid bingospel. Vinster som berättigar till ett nytt spel hänförs inte till skatten.

Nytt tillstånd för bingospel beviljas inte om skattebetalningen underlåtits. Ytterligare information om lotteriskatt och betalning fås av skatteförvaltningen.

Tillståndet för bingospel är avgiftsbelagt. 

Bingolupahakemuksen liitteet - SV

Bingotillståndsansökans bilagor

Till tillståndsansökan bifogas:

  • Verksamhetsberättelse eller annan utredning om sökandens verksamhet. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan av särskilda skäl ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse. 
  • Ett utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av bingospel. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av bingospel bestämdes.
  • Kopia av det senast godkända bokslutet (reviderat och undertecknat bokslut). I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.
  • En kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.
  • Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst 3 månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.
  • Regler för bingospel.

Lämna in ansökningshandlingar och bilagor på finska eller på svenska. Bilagorna är obligatoriska. Fyll i ansökan omsorgsfullt och se till att ansökan undertecknas av en sådan person eller sådana personer som har enligt utdrag från föreningsregistret underteckningsrätt. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer behandlingen av ärendet.

Bingoluvat: lomakkeet - SV