Navigeringsmeny

Delegationerna övervakar och utvecklar polisens verksamhet

Delegationerna följer och utvecklar polisverksamheten

I anslutning till inrikesministeriet verkar en delegation för polisärenden. 
Delegationen har i uppgift att:

  • följa utvecklingen av den omgivning som påverkar polisens verksamhet samt följa polisens verksamhet
  • göra framställningar om utvecklande av polisverksamheten
  • avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen
  • behandla övriga ärenden som hänskjuts till delegationen.  

Flera anställda som pratar vid ett bord i styrelserummet.

Delegationen har samma sammansättning i högst fyra år åt gången.

Delegationen tillsätts av statsrådets allmänna sammanträde. 

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande samt minst 11 och högst 19 andra medlemmar och personliga suppleanter. Personerna utses inom inrikesministeriet och Polisstyrelsen samt bland personer som representerar olika medborgarkretsar och de viktigaste intressenterna i polisverksamheten. 

Medlemmarna kan vara till exempel riksdagsledamöter eller andra personer utsedda av partierna samt representanter för olika ministerier. En representant för Finlands Kommunförbund har tillfört delegationen den kommunala aspekten. 

Polisens delegationer verkar lokalt vid polisinrättningarna

På lokal nivå följer och utvecklar polisens delegationer polisinrättningarnas verksamhet.
Polisstyrelsen fastställer antalet medlemmar i delegationerna. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Varje medlem har en personlig suppleant. Chefen för polisinrättningen hör också till delegationen.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte inneha dessa roller. 

Delegationen för säkerhetsbranschen främjar säkerhetsbranschen i större omfattning

Polisstyrelsen bistås av den rådgivande delegationen för säkerhetsbranschen.

Delegationen har i uppgift att

  1. främja samarbetet mellan myndigheterna och privata säkerhetstjänster,
  2. ange de allmänna riktlinjerna för säkerhetsbranschen,
  3. följa och främja det internationella samarbetet inom säkerhetsbranschen,
  4. följa utvecklingen, utbildningen och forskningen i säkerhetsbranschen samt anvisningar och information som gäller säkerhetsbranschen,
  5. ta initiativ som berör säkerhetsbranschen,
  6. på inrikesministeriets begäran ge utlåtanden som berör säkerhetsbranschen.

Polisstyrelsen utser delegationens medlemmar. De förvaltningsområden som är viktigast med tanke på säkerhetsbranschen samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna ska vara företrädda i delegationen.