Navigeringsmeny

Delegationerna övervakar och utvecklar polisens verksamhet

Delegationerna övervakar och utvecklar polisens verksamhet

Delegationen för polisärenden verkar i anslutning till Inrikesministeriet. 

Delegationens uppgift är att:

  • följa polisverksamheten och utvecklingen av den miljö som påverkar den
  • ta initiativ i syfte att utveckla polisverksamheten
  • ge yttranden i ärenden som gäller polisen
  • behandla övriga ärenden som lämnats in för handläggning 

 

Delegationens sammansättning är den samma i högst fyra år per gång. Delegationen tillsätts vid statsrådets allmänna sammanträde. 

Delegationen har en ordförande, en viceordförande, samt minst 11 och högst 19 övriga medlemmar, samt personliga ersättare. Personerna utses så att de representerar Inrikesministeriet, Polisstyrelsen samt olika medborgarkretsar och de viktigaste intressenterna i anslutning till polisverksamheten. 

Medlemmarna kan t.ex. vara riksdagsledamöter eller andra personer som har utsetts av partierna, samt företrädare för olika ministerier. Kommunerna företräds av en representant för Finlands Kommunförbund. 

Polisens delegationer fungerar på lokal nivå vid polisinrättningarna

Polisinrättningarnas polisdelegationer arbetar med övervakning och utveckling på lokal nivå.
Polisstyrelsen fastställer antalet medlemmar i delegationerna. Kommunfullmäktige utser delegationernas medlemmar för mandatperioden. Varje medlem har en personlig ersättare. Även polisinrättningarnas chefer är medlemmar i delegationerna.

Delegationerna utser sina ordföranden och viceordföranden. En person som hör till polisens personal kan inte vara ordförande eller vice ordförande. 

Delegationen för säkerhetsbranschen främjar säkerhetsbranschen på ett bredare plan

Delegationen för säkerhetsbranschen som verkar i anslutning till Inrikesministeriet har som uppgift att

  • främja samarbete mellan myndigheter och privata säkerhetstjänster
  • sätta upp allmänna riktlinjer för säkerhetsbranschen
  • följa upp och främja internationellt samarbete i säkerhetsbranschen
  • följa upp utveckling, utbildning och forskning inom säkerhetsbranschen
  • följa upp anvisningar för säkerhetsbranschen och dess externa kommunikation
  • ta initiativ till ärenden som gäller säkerhetsbranschen och ge yttranden.

Inrikesministeriet tillsätter medlemmarna i delegationen. Sådana förvaltningsområden som är centrala för säkerhetsbranschen ska finnas representerade, liksom näringslivet, arbetsgivarna och konsumenterna.