Länkstig

Navigeringsmeny

Ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa

Förebyggande verksamhet vid polisinrättningen i Uleåborg

Polisens arbete omfattar att förebygga brott och störningar. Polisen gör det kontinuerligt i sitt normala arbete, och har därtill olika förebyggande funktioner, till exempel

 • ankarverksamhet,
 • närpolisverksamhet,
 • multiprofessionellt riskbedömningsmöte,
 • skolpolisarbete och
 • HAH-verksamhet.

Å andra sidan kan till exempel expertföreläsningar av polisen, informationsinslag om lagstiftning för nyanlända, föreläsningar om vardagssäkerhet och trafiksäkerhet för äldre samt PR- och mässuppdrag också klassificeras som förebyggande verksamhet.

Med andra ord är polisens förebyggande verksamhet mycket mångsidig. På den här sidan hittar du information om Uleåborgs polisinrättnings olika förebyggande aktiviteter och kontaktuppgifter för poliser som är insatta i dem.

Om du vill be polisen att till exempel delta i evenemang eller hålla föreläsningar i förebyggande syfte om ett ämne, ska du kontakta samordnarna för förebyggande verksamhet. Du kan nå dem genom att skicka ett meddelande till e-postadressen ennaltaestava.oulu@poliisi.fi eller ringa något av följande telefonnummer:

 • i Jokilaaksot-regionen 0295 464 182,
 • i Kajanaland 0295 464 278,
 • i Koillismaa (Nordöstra Österbotten) 0295 464 625,
 • i Uleåborgsregionen 0295 465 914.

Ankarverksamhet

Syftet med ankarverksamheten är att främja de ungas och familjernas välbefinnande och att bryta brottsspiralen i ett så tidigt skede som möjligt. I det multiprofessionella ankarteamet ingår sakkunniga från polisen, social- och hälsovården och ungdomstjänster. Teamet träffar den unga och hens vårdnadshavare så snart som möjligt efter att det har uppstått oro över den unga. Vid behov hänvisar teamet den unga till hjälp eller stöd.

I Uleåborgsregionen riktas ankarverksamheten för närvarande till unga och familjer i Uleåborg. Ankarteamet i Uleåborg strävar efter att förebygga kriminellt beteende hos minderåriga. På ankarmötet kartläggs den ungas och familjens livssituation på ett övergripande sätt. Dessutom besöker teamet köpcentrum, ungdomsgårdar och andra platser som är populära bland unga för att träffa unga och diskutera med dem.

Av kommunerna i Jokilaaksot-regionen bedrivs ankarverksamhet i Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki samt av kommunerna i Kajanaland i Kajana, Kuhmo, Sotkamo och Suomussalmi. Det finns ingen ankarverksamhet i Koillismaa.

Ankaraktörernas aktuella kontaktuppgifter finns på Ankkuritoiminta.fi.

Närpoliser

Närpolisen har i uppgift att utföra synlig övervakning i sitt eget område och hålla kontakt med intressentgrupperna i området. I sitt arbete tillämpar närpoliserna modellen för lokal problemlösning, som syftar till att hitta kreativa lösningar på lokalt förekommande problem tillsammans med andra aktörer.

Haitarimalli ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa

Ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa Marak

Multiprofessionellt riskbedömningsmöte

Ett multiprofessionellt riskbedömningsmöte (på finska moniammatillinen riskinarviointikokous, MARAK) är en metod som används för att bedöma risken för allvarligt våld i parrelationer och hjälpa dess offer. Metoden är avsedd för alla som upplever våld i parrelationer eller lever under hot om det. MARAK-arbetsgruppen gör en riskbedömning för dem och utarbetar utifrån den en plan för att hjälpa dem. I arbetsgruppen ingår representanter för de centrala aktörerna.

Tanken är att den hjälpbehövande berättar om sin situation till en yrkesperson, som för ärendet vidare för behandling till MARAK. Då behöver kunden inte separat sköta ärenden med flera organisationer, när hens livssituation även i övrigt är utmattande.

Haitarimalli MARAK

Koulupoliisit ja HAH Oulu

Skolpoliser

Skolpolisernas huvudsakliga uppgift är att ge barn och unga i olika åldrar förebyggande laglighets- och trafikfostran. De deltar i undervisningen, kampanjer och evenemang och talar på föräldramöten. Skolpoliser medlar vid behov i utdragna och svåra mobbningssituationer och ingriper i brott som begåtts i skolor.

Vid polisinrättningen i Uleåborg arbetar skolpoliser på heltid endast i Uleåborgsregionen. I övriga områden betjänar poliserna skolor och läroanstalter vid sidan om sin huvudsyssla. Ju tidigare en läroanstalt ber polisen att delta i till exempel undervisningen eller ett evenemang, desto bättre möjlighet har vi att svara på begäran.

Ring

 • 0295 465 914, när du vill att skolpolisen besöker skolorna på Karlö, i Kiminge, Uleåborg, Oulunsalo eller Ylikiiminki eller högstadierna i Kempele,
 • 0295 465 316 när du vill att skolpolisen besöker skolor i Haukipudas, Ijo, Limingo, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala eller Överijo, lågstadieskolorna i Kempele eller Linnakangas skola.

Personer som ger anledning till oro

Med person som ger anledning till oro (på finska huolta aiheuttava henkilö, HAH) avses en individ, som ger anledning till oro på grund av sitt beteende, sina tankar eller sin livssituation. Personen kan ha våldsamma tankar eller ge utlopp för dem synligt, till exempel genom att på nätet sprida material som ger anledning till oro. Polisen försöker kontakta en sådan person för att ta reda på hur hen mår.

Personalen vid polisinrättningen i Uleåborg som är specialiserad på HAH-verksamhet arbetar i Uleåborg, men deras verksamhetsområde omfattar hela Norra Österbotten och Kajanaland.