Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat alku sv

Övriga tillståndsärenden

Godkännande som säkerhetskontrollör

Säkerhetskontroller kan utföras vid polisinrättningarna eller i andra polislokaler, i Gränsbevakningsväsendets lokaler eller på dess område samt vid domstolar, hamnar och i Migrationsverket. Syftet med kontrollerna är att sörja för säkerheten, trygga ordningen och skydda egendom. Personer som fått utbildning för uppgiften och som godkänts av polisen som säkerhetskontrollörer får arbeta som säkerhetskontrollörer på ovan nämnda platser.

Hur ansöker jag om godkännande?

Godkännande som säkerhetskontrollör kan ansökas hos polisen på den ort där säkerhetskontrollen ska utföras av

 • personen själv
 • arbetsgivaren
 • ägaren eller innehavaren till platsen där säkerhetskontrollen utförs. 

Bilagorna som fogas till ansökan beror på platsen där säkerhetskontrollen ska utföras. Polisen prövar behovet av utredningar från fall till fall. 

Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat haitari sv

Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat loppu sv

Ändring eller återkallande av godkännande

Den polisinrättning som godkänt en säkerhetskontrollör kan vid behov ändra villkoren eller giltighetstiden för godkännandet på begäran av säkerhetskontrollören själv eller dennas arbetsgivare.

I fråga om en person som har godkänts som säkerhetskontrollör i en hamn kan godkännandet återkallas om personens godkännande har återkallats på myndighetsinitiativ eller om han eller hon inte längre uppfyller kraven för godkännande som ordningsvakt.

Godkännandet som säkerhetskontrollör kan återkallas om den godkända personen inte längre uppfyller kraven för godkännande vad gäller redbarhet, pålitlighet eller lämplighet för uppgiften. Den som godkänts som säkerhetskontrollör ska hela tiden uppfylla kraven för godkännande som säkerhetskontrollör.

Tillsättande av ordningsvakt som bistår polisen eller Gränsbevakningsväsendet

En ordningsvakt kan i vissa situationer tillsättas för att bistå polisen eller Gränsbevakningsväsendet. Dessa situationer är ofta sådana där det behövs mer resurser för att upprätthålla ordning och säkerhet, och andra rimliga alternativ saknas. Tillstånd att tillsätta ordningsvakter beviljas av polisinrättningen på orten, platsen eller det ställe där fordonet avgår ifrån. 

Ordningsvakter kan tillsättas till exempel

 • vid ett verksamhetsställe för hälso- och sjukvården, med undantag för skolhem och barnskyddsanstalter, på ansökan av den som innehar verksamhetsstället
 • vid Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen på ansökan av Folkpensionsanstalten
 • vid en arbets- och näringsbyrå på ansökan av arbets- och näringsbyrån
 • i ett köpcentrum på ansökan av köpcentrets innehavare
 • vid en trafikstation på ansökan av trafikstationens innehavare
 • i en hamn på ansökan av hamnens innehavare
 • på en flygplats på ansökan av flygplatsens innehavare
 • i kollektiva trafikmedel på ansökan av den som innehar trafikmedlet
 • i förläggningar eller flyktingslussar på ansökan av förläggningens eller flyktingslussens innehavare eller Migrationsverket.

Ett tillstånd för att utse ordningsvakter är i kraft i högst fem år. Tillståndet kan förenas med villkor som gäller ordningsvakternas utbildning, bärande av maktmedelsredskap, tjänstgöringsområdet samt placeringen av ordningsvakter och antalet ordningsvakter.

Den polisinrättning som har beviljat ett tillstånd att utse ordningsvakter kan vid behov återkalla tillståndet samt ändra dess villkor eller giltighetstid på grund av sådana förändringar i omständigheterna som väsentligt inverkar på upprätthållandet av ordning och säkerhet inom tjänstgöringsområdet.

Ordningsövervakningsuppgifter på sådana områden och platser som avses ovan får endast skötas av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som kan låta uppgifterna utföras av en hos innehavaren anställd ordningsvakt med kort som uppfyller kraven och som med godkänt resultat har slutfört utbildningen för väktare eller har ett giltigt godkännande som väktare och som inte har fyllt 68 år.

Säkerhetsutredning av person

När en person ansöker om att bli antagen som elev eller anställd som lärare inom utbildning för ansvariga föreståndare, utbildare i användningen av maktmedel, skytteinstruktörer, väktare, utbildare av ordningsvakter eller ordningsvakter eller inom utbildning för säkerhetsskyddsuppgifter, har utbildningsanordnaren rätt att begära en säkerhetsutredning av personen.