Rahapelitoiminta ja EU - SV

Penningspelsverksamhet och EU

Europeiska unionens medlemsstater kan begränsa utbudet av penningspel nationellt. Som EU-medlemsstat kan Finland fortfarande fritt bestämma om sitt eget penningspelsystem och dess mål. Begränsningarna i utbudet av penningspel ska dock stämma överens med EU-rätten.

Förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol har blivit centrala rättsnormer för penningspelsbranschen. Enligt domstolens rättspraxis kan det i penningspelsbranschen vara motiverat med begränsningar i tillhandahållandet av tjänster, etableringsrätten eller den fria rörligheten för varor.

Begränsningarna är motiverade om

  • de kan motiveras med tvingande skäl som gäller det allmänna bästa, till exempel konsumentskydd, förebyggande av bedrägerier och förebyggande av problemspelande
  • de är ägnade att garantera uppnåendet av ett penningspelssystemets mål
  • de inte överskrider det som behövs för uppnåendet av målet
  • de tillämpas utan diskriminering.

Enligt Europeiska unionens domstols praxis för förhandsavgörande ska myndigheterna i en medlemsstat även utöva en effektiv tillsyn över utbredningen av penningspelsverksamheten. I praktiken betyder detta tillsyn både över utbredningen av en monopolaktörs reklam och spel som släpps ut på marknaden.

År 2006 inledde Europeiska kommissionen ett överträdelseförfarande mot Finland. År 2013 konstaterade kommissionen dock att Finlands lagstiftning, som skapar en ensamrätt att tillhandahålla penningspelstjänster, uppfyller kraven i EU-rätten, och att den tillämpas konsekvent och systematiskt.

Rahapelialalla ei ole EU-lisenssejä -infolaatikko - SV

Det finns inga EU-licenser i penningspelsbranschen

Eftersom penningspelsbranschen i Europeiska unionen inte har harmoniserats, ska en operatör för penningspel ansöka om en licens i alla de stater där operatören vill tillhandahålla penningspel. Detta gäller både penningspel som tillhandahålls fysiskt på försäljningsställen och via internet.

Operatören för penningspel får inte tillhandahålla penningspel i de stater där operatören inte har tillstånd att verka i enlighet med lagstiftningen i staten.

Enligt Europeiska unionens domstols praxis för förhandsavgörande tillämpas inte principen om ömsesidigt erkännande vid penningspelsverksamhet inom EU. Detta betyder att en licens som beviljats i en EU-medlemsstat inte berättigar licensinnehavaren att idka verksamhet i andra EU-medlemsstater. Sålunda ska ett företag som tillhandahåller penningspel i flera EU-medlemsstater följa lagstiftningen i respektive stat.