Länkstig

Navigeringsmeny

Ongelmapelaaminen ja pelihaitat - SV

Problemspelande och spelproblem

I Finland lider en stor grupp människor av allvarliga penningspelproblem. Enligt Institutet för hälsa och välfärd hade år 2019 cirka 52 000 personer ett sannolikt penningspelberoende och 112 000 personer ett penningspelproblem. Dessutom förorsakade spelande problem för cirka 400 000 finländare. Utöver de direkta problemen som förorsakas spelarna återspeglas penningspelproblem på ett bredare plan i samhället. Ungefär var femte finländare upplever att en eller flera närstående har ett problematiskt penningspelande.

Ett centralt syfte med lotterilagen är att förebygga och minska de problem som deltagande i penningspel orsakar. Enligt lagen ska penningspel anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Målet att förebygga och minska problemen som penningspel orsakar har beaktats i flera bestämmelser i lotterilagen. Spelreglerna, som utfärdas genom förordning av inrikesministeriet, innehåller föreskrifter om speltempot och andra egenskaper. Penningspelsbolaget ska vid behov ställa kvantitativa och tidsmässiga begränsningar i nätspel för att minska spelproblemen. Målet att minska sociala och hälsomässiga problem beaktas även regleringen av marknadsföringen av penningspel, som Polisstyrelsen övervakar.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att följa och undersöka problem som beror på deltagande i penningspel samt för att utveckla förebyggandet och behandlingen av dem. I genomförandet av denna uppgift deltar Institutet för hälsa och välfärd som bland annat genomför en enkätundersökning om finländarnas penningspelande vart fjärde år. Den senaste studien publicerades år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom tillsatt en utvärderingsgrupp som ska förhandsutvärdera de skadliga riskerna i anslutning till anordnandet av penningspel och följa upp problem.