Navigeringsmeny

Utredning av cyberbrott

Utredning av cyberbrott

Förundersökning av datanätbrott inleds när polisen får information om det misstänkta brottet. I vissa fall kan det vara frågan om målsägandebrott, där förundersökning förutsätter att målsägande påför ett straffyrkande. 

Genom brottsanmälningar får myndigheterna information om aktuella cyberbrottsfenomen. Trots att förundersökningens primära mål är att reda ut brottet, reds händelserna i anknytning till brottet ut mångsidigt. Utredningen producerar på samma gång information med vilken man kan förbygga kommande brott.

Undersökning av datanätbrott avviker lite från övrig förundersökning som polisen gör. På samma sätt som i traditionella brott är de inledande åtgärderna viktiga även i undersökning av datatekniska brott.

Att förbereda sig på förhand stöder undersökningen

Utredning av händelserna underlättas betydligt om man har förberett sig för datanätbrott på förhand. 

Uppdaterade beskrivningar av informationssystemet underlättar undersökningen av datanätbrott.

I synnerhet är det viktigt att samla in så omfattande och långtgående logginformation som möjligt från systemet. Det är bra att kontrollera loggens innehåll regelbundet i fall av onödiga varningar. Det är inte nödvändigt att spara onödig information i loggen, så som lastbalanseringens adresser.

Spara bevismaterial

Det lönar sig att kontakta polisen i ett så tidigt skede som möjligt så att sådant datatekniskt bevismaterial som är viktigt med tanke på utredningen kan säkras på ett rättssäkert sätt.

När ett brott inträffar måste loggarna kunna sparas säkert. Vidta åtgärder endast om du vet vad du gör. Du kan också koppla bortanordningarna från nätet och hålla dem i gång tills polisen kommit för att undersöka saken.

Jämfört med undersökning av traditionella brott kräver undersökning av datanätbrott ofta internationellt samarbete, som till exempel informationsbegäran. 

Att brottsanmälningar görs snabbt till polisen och att korrekta inledande åtgärder vidtas är viktigt för att säkra datanätsbrottets bevismaterial och för att kunna inleda nödvändigt internationellt samarbete. 

Två utredare vid datorskärmar. Pågående diskussion.

 

Läs mera om brottsanmälan