Kuolinpesien aseet -sv

Vapen som tillhör dödsbo

Det är mycket vanligt att det finns skjutvapen i ett dödsbo. Vad göra när du i egenskap av dödsboförvaltare hittar t.ex. lovliga vapen som din gamla släkting ägde?

Då innehavaren av ett tillstånd som enligt skjutvapenlagen berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler har avlidit ska enligt skjutvapenlagen den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning.

I praktiken betyder det att du som dödsboförvaltare ska genast vidta åtgärder när det finns vapen, vapendelar och patroner i dödsboet. 

Ta först kontakt med polisen

Till att börja med, ta kontakt med polisinrättningen på den ort där den avlidne senast bodde. Som dödsboförvaltare har du rätt att inneha och, om det finns godtagbara skäl, även att transportera föremålen inom sex månader efter tillståndshavarens död. Du har således ett halvår på dig att bestämma vad du önskar göra med dödsboets vapen: 

  • Om du önskar behålla vapnen behöver du skaffa dig vapentillstånd. En avliden persons vapentillstånd överförs inte direkt till dig i egenskap av dödsboförvaltare. Du ska också ha ett godtagbart skäl att få tillstånd enligt lagen.  Du kan ansöka om vapentillstånd på närmaste polisinrättning eller via polisens elektroniska tjänst
  • Du kan överlåta vapen till en person som har rätt att förvärva dem. 
  • Ett skjutvapen och en vapendel kan försättas i varaktigt obrukbart skick (deaktivering). 
  • Du kan lämna in vapen till polisen för att få dem sålda på auktion
  • Skjutvapnets ägare kan även överlåta vapnet utan ersättning till staten. Det innebär i praktiken att du lämnar in vapnen till polisen, som förstör dem.
  • Du kan överlåta vapen åt polisen exempelvis under handläggningen. 

Beakta, att vapen som har försatts i varaktigt obrukbart skick eller deaktiverats, handlas enligt samma regler som funktionsdugliga vapen. Ett deaktiverat vapen kan överlåtas från ett dödsbo åt en ny ägare bara om deaktiveringen har skett efter den 28.6.2018.

Polisen kan vägleda dig i processen. 

Sök närmaste polis

Läs mer om förvaring av skjutvapen