Navigeringsmeny

Asehuutokaupat sv

Vapenförvaltningens auktioner

En polis undersöker ett vikat hagelgevär.

Skjutvapen och vapendelar som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande och som inte överlämnats till någon som har behörigt tillstånd säljs av polisen för ägarens räkning på offentlig auktion. 

Polisen säljer också ett skjutvapen för ägarens räkning på offentlig auktion, om ägaren inte har tillstånd att inneha vapnet eller om vapnet inte försätts i varaktigt obrukbart skick. 

Andelen som överstiger hanteringskostnaderna vid försäljningen av vapnet på auktion betalas till kunden.

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar auktion på adressen Konepajankatu 2, Riihimäki (ingång från innergården).

Vapenförvaltningens auktioner 2023

  • tisdagen 21.2.2023
  • onsdagen 19.4.2023
  • onsdagen 7.6.2023
  • onsdagen 30.8.2023
  • onsdagen 11.10.2023
  • onsdagen 22.11.2023

Inträde och anmälan

Personer, företag och sammanslutningar som är berättigade att skaffa skjutvapen och vapendelar kan delta i auktionen. Anmälning för auktionen sker i förhand. Auktionsbesked samt vapenförteckningarna över de föremål som auktioneras ut publiceras som meddelande på den här sidan ungefär en månad före auktionen.

Tillträde till auktionsområdet är tillåtet endast för de personer som har registrerat sig i förväg och som har en officiell handling som styrker identiteten det vill säga pass eller identitetskort och tillstånd som berättigar införskaffandet (körkort är inte tillräckligt). Vapensamlaren ska förutom den officiella handlingen som styrker identiteten och tillståndet som berättigar införskaffandet även framföra ett tillstånd för vapensamlare. Representanten för den som idkar näring i vapenbranschen (vapennäringsidkare) ska förutom den officiella handlingen som styrker identiteten även framföra ett vapenhanteringstillstånd och näringstillstånd i vapenbranschen.

Polisen kontrollerar ovan nämnda handlingar vid innergårdens port innan tillträde till området. Efter detta anmäler man sig vid auktionens anmälningspunkt. I samband med anmälningen framförs personuppgifter och handlingar som berättigar införskaffandet på nytt; handlingarnas uppgifter märks i köparförteckningen och en skylt med köparnumret överlåts. Efter anmälningen är det möjligt att bekanta sig med föremålen som ska auktioneras. 

Auktionsförfarande

Villkoren för auktionen är i anslutning till denna sida. Ändringar i förteckningarna är möjliga. Förteckningar delas inte ut under auktionstillfället.

Utgångspriset för ett föremål som auktioneras ut är 50 euro. För ett föremål i vapenförteckning 1 görs ett bud muntligt med klar röst och samtidigt lyfter man upp nummerskylten som man fått i samband med anmälan. För ett föremål i vapenförteckning 2 måste minst en köpare göra ett bindande bud på 50 euro, så att ifrågavarande föremål tas upp för auktionering. Ett bindande bud ska göras under visningen innan auktionen börjar. De föremål i vapenförteckning 2 för vilka det har gjorts ett förhandsbud auktioneras ut med samma förfarande som föremålen i vapenförteckning 1.

De föremål som inte säljs i auktionen överförs utan inlösen till stadens ägo.

Betalning av auktionspriset och överlåtande av föremål

De auktionerade föremålen ska betalas och föras bort på auktionsdagen. I auktionen kan man endast betala med de vanligaste betalkorten (inte med kontanter). Efter att auktionen har stängt överlåts föremål inte längre. 

Skjutvapen säljs och överlåts endast till tillståndsinnehavare, inte med fullmakt till företrädare. Föremål som säljs till privatpersoner eller vapensamlare överlåts endast mot giltigt tillstånd som berättigar införskaffandet.  Det ursprungliga tillståndet måste vara med. Med undantag för köpande av vapendelar. I sådana fall ska personen ha med sig ett tillstånd för att inneha/vapentillstånd för det vapen till vilket vapendelen ansluts.

Faktiska försäljningspriser

2023

Faktiska försäljningspriser 30.8.2023 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 7.6.2023 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 19.4.2023 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 21.2.2023 auktion (på finska)

2022

Faktiska försäljningspriser 30.11.2022 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 12.10.2022 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 1.9.2022 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 14.6.2022 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 5.5.2022 auktion (på finska)

Faktiska försäljningspriser 16.3.2022 auktion (på finska, Excel)

2021

Faktiska försäljningspriser 15.12.2021 auktion (på finska, Excel) 

Faktiska försäljningspriser 2.11.2021 auktion (på finska, Excel)

Faktiska försäljningspriser 23.9.2021 auktion (på finska, Excel)

Faktiska försäljningspriser 11.8.2021 auktion (på finska, Excel)

2019-2020

Faktiska försäljningspriser 2019–2020 (på finska, Excel)

Vapenlistorna uppfyller inte tillgänglighetskraven. De skrivs ut direkt från det nuvarande vapeninformationssystemet. Vid tidpunkten för införandet av vapeninformationssystemet krävdes inte tillgänglighet. Tillgänglighet har beaktats i utvecklingen av det nya informationssystemet för vapen.