Asehuutokauppaehdot sv

Vapenförvaltningens auktionsvillkor

Polisstyrelsen, 11.2.2022, POL-2022-16609, ID-22115015

I dessa villkor syftar man med säljare på Polisstyrelsens vapenförvaltning och med köpare på köpets andra part. Vapenförvaltningen säljer med stöd av 91 § i skjutvapenlagen med offentlig auktion på ägarens vägnar föremål som polisen omhändertagit.

Anmälan

Köparen ska anmäla sig vid auktionens port och i auktionsutrymmet när han eller hon kommer in. I samband med anmälan kontrolleras köparens personuppgifter med ett giltigt pass eller identitetskort (körkort styrker inte identiteten) samt handlingar som berättigar införskaffandet. Uppgifterna märks i köparförteckningen. I samband med anmälan får köparen en nummerskylt där köparnumret i enlighet med köparförteckningen är märkt. Köparen måste ha nummerskylten på en synlig plats.

Att lägga bud

Utgångspriset för ett föremål som säljs ut är 50 euro. Bud i auktionen fram förs som köpanbud muntligt och genom att visa nummerskylten. Med hammarslag bekräftas det högsta budet, och budgivaren har då gjort ett bindande köpavtal.

Betalning och ägarrätt

Ett godkänt anbud ska betalas genast efter auktionen med betalkort, vilket är det enda betalsättet. Ägarrätten för ett auktionerat föremål överförs till köparen genast då köparen har betalat ett godkänt anbud och handlingen som berättigar till införskaffande av föremålet har kompletterats med det införskaffade föremålets uppgifter samt undertecknats.

Överlåtande

Föremålen överlåts till köparen på auktionsdagen endast mot kvitto. Efter att auktionen har stängt överlåts föremål inte längre. Dessutom ska köparen innan föremålet överlåts framföra en handling som berättigar till införskaffande av föremålet. Föremål säljs och överlåts endast till tilltånds- innehavare (inte med fullmakt till företrädare).

Säljarens ansvar

Föremålen säljs och överlåts i det skick de är och med de tillbehör de har vid auktionstillfället. Eftersom föremålen säljs på ägarens vägnar ansvarar säljaren inte för att de föremål som säljs är användningssäkra eller skjutdugliga. Säljaren ansvarar inte heller för eventuella direkta eller imdirekta skador som orsakas köparen eller en tredje part till följd av fälligheter i det föremål som har sålts.

Ikraftträdande

Köparen förbinder sig till auktionsvillkoren genom att skriva under den relevanta punkten i köparförteckningen i samband med anmälan.

Oenigheter

Eventuella oenigheter till följd av detta avtal löses, om de inte kan uppgöras på annat sätt, i första rättighetsgrad av tingsrätten i Egentliga Tavastland.