Länkstig

Navigeringsmeny

Toimimme koko Suomessa sv

Verksamhet i hela Finland

Statsrådet styr polisens verksamhet. Styrningen verkställs genom de mål som ingår i regeringsprogrammet och de principbeslut som statsrådet har antagit. Inrikesministeriet ansvarar för styrningen och övervakningen av polisens verksamhetsområde. Polisen baserar alltid sin verksamhet på lagen.

Polisen har två organisatoriska nivåer.  Polisstyrelsen  som lyder under inrikesministeriet har i uppgift att leda och styra den operativa polisverksamheten. Polisinrättningarna och polisens nationella enheter lyder i sin tur direkt under Polisstyrelsen som även ansvarar för enheternas resultatstyrning.

 

Polisens nationella enheter

Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan hör till polisens riksomfattande enheter. 

Centralkriminalpolisen har i uppgift att bekämpa internationell, organiserad, yrkesmässig, ekonomisk och annan allvarlig brottslighet, likväl att genomföra brottsutredningar samt utveckla metoder när det gäller brottsbekämpning och brottsutredning. 

Polisyrkeshögskolan sköter rekrytering och antagning av studerande och ansvarar för utbildningen som leder till polisexamen. Lärosätet är beläget i Tammerfors och har även hand om polisens ledarskapsutbildning och fortbildning liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Lokalpolisen

Lokalpolisen består av 11 polisinrättningar. Den lokala polisen står till tjänst vid huvudpolisstationen och polisstationer samt vid polisens serviceställen och olika samservicebyråer.

Den lokala polisen har till uppgift att 

  • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • verka för att förebygga brott
  • utreda brott och andra händelser som äventyrar allmän ordning eller säkerhet
  • leda och övervaka trafiken  
  • verka för att främja trafiksäkerhet 
  • utföra andra uppgifter som stadgas eller föreskrivs för polisen.

Tillståndstjänsterna är en integrerad del av polisverksamheten och ingår i arbetet med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott och främja trafiksäkerheten.

Nödcentralen tar hand om nödsamtal

I Finland är det nödcentralerna som centraliserat förmedlar larm till polisen, räddningsväsendet samt social- och hälsovården. Nödcentralen tar emot alla brådskande nödmeddelanden och larmar de myndigheter som uppdraget kräver. 

Ring nödnumret 112 om du snabbt behöver få polisen till platsen.