Bötesräknare

Bötesräknare

Du kan använda bötesräknaren för att beräkna bötesstraffet i euro.

Bötesräknare

Flexram för dagsböter, beroende på omständigheterna +/- 2–4 dagsböter.

Dagsbotens belopp fastställs genom att från nettomånadsinkomsten dra av ett grundavdrag på 255 euro och dividera differensen med 60. Det lägsta beloppet för en dagsbot är minst 6 euro. Minimibeloppet för en fortkörningsbot är dock 100 euro för en mopedist och 200 euro för förare av övriga motordrivna fordon.

Med make/maka avses en äkta make/maka, sambo eller en annan person som permanent bor tillsammans med den bötfällde under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gift.

Maken/makan är beroende av den bötfälldes försörjning om maken/makan helt saknar inkomster eller har exceptionellt låga inkomster. Nivån på makens/makans inkomster bedöms fall för fall och vid bedömningen utnyttjas det som har föreskrivits om detta i utsökningsförfarandet.