Rahapelien tietotekninen valvonta SV

Datateknisk övervakning av penningspel 

Datateknisk övervakning är en central och betydande övervakningsmetod för modern penningspelsverksamhet som i huvudsak sker på nätet. En systematisk, konsekvent och effektiv datateknisk övervakning är en nödvändig del av en strikt och pålitlig tillsyn över penningspelsverksamheten, som Europeiska kommissionen kräver för att upprätthålla penningspelspolitiken i Finland som grundar sig på ensamrätt.

Systemet för övervakning av penningspelsverksamheten används vid Veikkaus sedan 1989. Övervakningssystemet utvecklas kontinuerligt. Den senaste betydande förnyelsen gjordes år 2020, då övervakningssystemets anordningar och datatekniksystem uppdaterades.

Den datatekniska övervakningen av baserar sig i huvudsak på riktighetsövervakning som görs som efterhandstillsyn. Uppgifterna om speltransaktioner i penningspel överförs till tillsynsmyndigheten, dvs. till lotteriförvaltningens datatekniska övervakningssystem.

Alla dataöverföringar som gäller transaktioner i penningspel ska

  • Ha integritet – alla uppgifter om transaktioner i penningspel som avses överföras till tillsynen ska också bli överförda i sin helhet.
  • Vara pålitlig – för att säkerställa att dataöverföringen sker utan avbrott.
  • Vara intakt – uppgifterna om transaktioner i penningspel förändras inte under dataöverföringen eller efter den.

Uppgifter om penningspelstransaktioner som överförts till övervakningssystemet kan användas till exempel för att utreda störningar som inträffat i penningspel eller vid misstanke om missbruk. Tillsynsmyndigheten kan vid behov använda materialet för att undersöka funktioner i digitala penningspelsystem och de val som spelaren gjort i olika penningspelssituationer. Dessa åtgärder syftar till att garantera penningspelarens rättsskydd. Dessutom är syftet att förhindra oegentligheter och brott.

Data som överförts till systemet för övervakning av penningspelsverksamheten används även i vissa spel för vinstletning och för automatisk övervakning av övervakningssystemet.  

valvontajärjestelmän automaattisesti tekemään valvontatoimintoon.

I vissa penningspel producerar övervakningssystemet ett slumptal för utlottningar. På så sätt kan man försäkra sig om att ingen kan förutse spelets slutresultat eller delta i utlottningen efter att speltiden gått ut.

Tietotekninen valvonta - peliryhmät - SV