Körförbud

Körförbud

Körförbud tillämpas för att förbättra trafiksäkerheten samt att trygga förarens och andra vägtrafikanters liv och hälsa.

Syftet med körförbudet är förhindra att en sådan förare deltar i trafiken, som har gjort sig skyldig till brott eller förseelser, brutit mot en skyldighet som anknyter till körkortet eller har bristfällig hälsa.

Körförbuden är nedan uppdelade i körförbud på rättsliga grunder och övriga körförbud. Till körförbuden på rättsliga grunder räknas nedan även upprepade trafikförseelser, även om de kan basera sig på administrativa avgifter för trafikförseelser i stället för på brott. 

Körförbud på straffrättsliga grunder

Ett körförbud på straffrättsliga grunder meddelas på grund av följande:

 • upprepade trafikförseelser
 • framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet
 • allvarlig likgiltighet i samband med äventyrande av trafiksäkerheten
 • grovt äventyrande av trafiksäkerheten
 • rattfylleri
 • grovt rattfylleri
 • brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen
 • rattfylleri utomlands.

Om du har gjort dig skyldig till körförbudsbrott kan polisen meddela dig temporärt körförbud. Det temporära körförbudet fortsätter i regel tills brottmålet har avgjorts och polisen har fattat beslut om körförbud. I ett beslut om körförbud kan polisen meddela dig tidsbundet körförbud.

Polisen kan avstå från att meddela körförbud endast i undantagsfall. Körförbud behöver inte meddelas om du inte döms till straff för rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen. 

Under vissa förutsättningar kan polisen i stället för ett körförbud ge en varning eller meddela ett villkorligt körförbud eller en alkolåsövervakad körrätt.

Körförbudet medför oftast betydande konsekvenser i vardagen. Med en skriftligt utlåtande kan du meddela vilka konsekvenser körförbudet skulle ha på din utkomst och din nödvändiga rörlighet. 

Om du har gjort dig skyldig till alkoholrattfylleri eller grovt alkoholrattfylleri kan du begära alkolåsövervakad körrätt. Du får närmare anvisningar om hur det skriftliga utlåtandet tillställs polisen antingen då det temporära körförbudet meddelas eller senare. Om ett skriftligt förfarande medför oskäliga svårigheter, kan du höras muntligen. 

Beslutet om körförbud skickas till dig per post. Körförbudets sista giltighetsdag framgår av beslutet om körförbud. 

Övriga körförbud 

Polisen meddelar dig körförbud om du

 • inte uppfyller villkoren för körkortstillstånd till exempel på grund av bristfälligt hälsotillstånd 
 • inte har lämnat in ett läkarutlåtande som ska lämnas in vid en viss ålder inom den tid som föreskrivs i lag 
 • inte inom den tid som polisen bestämt har lämnat in läkarutlåtande, utlåtande av en optiker eller intyg över att du har avlagt en ny, godkänd förarexamen, körprov eller prov på körförmåga.

Innan ett beslut om körförbud fattas kan polisen under vissa förutsättningar meddela dig temporärt körförbud på grund av att ditt hälsotillstånd är bristfälligt. 

Polisen ber dig om ett skriftligt utlåtande innan beslutet om körförbud fattas. Om ett skriftligt förfarande medför oskäliga svårigheter, kan du höras muntligen. 

I ett beslut om körförbud kan polisen meddela dig körförbud som gäller tillsvidare. 

Din körrätt kan återställas om du visar att du uppfyller villkoren för beviljande av körkortstillstånd eller har lämnat in den handling som krävs. Din körrätt förfaller om den inte har återlämnats fem år efter det att beslutet om körförbud gavs.

Körförbudets längd

Körförbudets längd påverkas bland annat av hur allvarligt körförbudsbrottet är, tidigare körförbudsbrott samt körförbudets inverkningar på din utkomst och din nödvändiga rörlighet. 

Tabellerna nedan över körförbudens längd grundar sig på körkortslagen och Polisstyrelsens anvisning. Notera att körförbudets längd inte alltid kan utläsas direkt i tabellerna.

Kuva poliisiauton kyljestä oikeaan palstaan sv

Kuva poliisiauton kyljestä, jossa lukee poliisi.

 

 

Luovuta ajokorttisi poliisille, jos sinut määrätään ajokieltoon sv

Överlämna ditt körkort till polisen om du meddelas körförbud

Din körrätt börjar på nytt efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört och du har besökt polisinrättningen på din bostadsort, där du får tillbaka körkortet eller får ett temporärt körkort. Observera att du måste besöka en polisstation som tillhandahåller tillståndstjänster. Tillståndstjänster finns inte nödvändigtvis på din närmaste polisstation. Körkortet kan också hämtas av ett ombud genom fullmakt. 

Om du kör ett fordon utan körrätt, gör du dig skyldig till framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet, som kan leda till böter eller fängelse samt förlängt körförbud.

Toistuvat liikennerikkomukset - haitari sv